بررسی اثر نانو ذره سلنیوم بر جوانه‌زنی و برخی ویژگی‌های مورفوفیزیولوژیکی گون پنبه ای (Astragalus gossypinus Fisher.) در محیط کشت MS

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار، گروه مرتع و آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین، دانشگاه کاشان، ایران

10.22092/ijrdr.2019.120714

چکیده

به منظور بررسی اثر پیش تیمار بذر گون پنبه ای با محلول MS و نانوذره سلنیوم در مراحل اولیه جوانه زنی، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی در 4 تکرار در آزمایشگاه  مرکز تولید و تکثیر شهرداری کاشان در سال 1397 اجرا شد. تیمار های آزمایش شامل پرایمینگ با محلول MS در 4 سطح (صفر به عنوان شاهد، 01/0، 05/0 و 1/0 درصد وزنی-حجمی) و نانوذره سلنیوم در 4 سطح (صفر به عنوان شاهد، 05/0 ، 1/0 و 2/0 درصد وزنی-حجمی) به مدت 2 ساعت در دمای 25 درجه سانتی گراد بودند. نتایج آزمایشات نشان داد محلول MS ، نانوذره سلنیوم و اثر متقابل تیمارها در سطح احتمال 1% بر تمامی صفات مورد مطالعه شامل درصد جوانه­زنی، طول ریشه­چه، طول ساقه­چه، ضریب جوانه­زنی، محتوای نسبی آب، محتوای کلروفیل a،b و کلروفیل کل معنی دار بود. بالاترین میزان درصد جوانه­زنی، محتوای کلروفیل a،b و طول ساقه­چه با اعمال تیمار 01/0 درصد وزنی-حجمی محلول MS به همراه تیمار 2/0 درصد وزنی-حجمی نیترات پتاسیم بدست آمد. همچنین اعمال تیمارهای ذکر شده به تنهایی نیز بر صفات مورد مطالعه اثرات مثبت و معنی دار داشتند. استفاده از روشهای پرایمینگ از جمله روشهای مورد استفاده در این پژوهش و تأثیر آن بر روی گیاه ارزشمند گون پنبه ای از موارد نوآوری­ پژوهش حاضر می­باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Selenium Nanoparticles (Se NPs), in the Germination and Some Morphophysiological Characteristics of (Astragalus gossypinus Fisher) in MS Culture Medium

نویسنده [English]

  • Reza Dehghani Bidgoli
Assistant Professor, Department of Range and Watershed Management, University of Kashan, Iran

کلیدواژه‌ها [English]

  • chlorophyll
  • Astragalus
  • priming
  • RWC
  • Seed dormancy