دوره و شماره: دوره 25، شماره 3، پاییز 1397 
11. اثر دما و بارندگی بر تولید روی زمین مراتع هیر و نئور استان اردبیل

صفحه 577-593

فرید دادجو؛ اردوان قربانی؛ مهدی معمری؛ محمود بیدارلرد


13. بررسی رفتار چرایی بز تالی در مراتع زمین‌سنگ استان هرمزگان

صفحه 612-626

محمدامین سلطانی پور؛ سعیده ناطقی؛ محمد فیاض