نویسنده = عباسعلی ولی
تعداد مقالات: 4
1. مدلسازی آماری گرد و غبار استان اصفهان با استفاده ازمدل رگرسیون پوآسن آماسیده صفر

دوره 26، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 689-703

طیبه سادات سهرابی؛ ابوالفضل رنجبر فردویی؛ عباسعلی ولی؛ سیدحجت موسوی


2. ارزیابی پویایی خشکسالی در استان سیستان و بلوچستان با استفاده از داده‌های ماهواره‌ای MODIS ( 2000-2015)

دوره 26، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 754-771

محمدصادق کهخاکهن؛ ابوالفضل رنجبر فردویی؛ سیدحجت موسوی؛ عباسعلی ولی


4. مدل‌سازی اقلیمی رخداد بیابان‌زایی در حوضه کویر حاج علی قلی

دوره 23، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 499-515

سید حجت موسوی؛ عباسعلی ولی؛ ابولفضل رنجبر فردویی