نویسنده = مرتضی خداقلی
تعداد مقالات: 5
1. بررسی آت اکولوژی گونه Eurotia ceratoides (L.) (CA). Mey در استان اصفهان

دوره 10، شماره 4، تابستان 1398، صفحه 387-408

محمدتقی فیضی؛ مرتضی خداقلی؛ مصطفی سعیدفر؛ امرعلی شاهمرادی


2. درک و سازگاری عشایر نسبت به تغییر پارامترهای اقلیمی منطقه سمیرم (مطالعه موردی: عشایر قشقایی)

دوره 25، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 438-453

راضیه صبوحی؛ حسین بارانی؛ مرتضی خداقلی؛ احمد عابدی سروستانی؛ اصغر طهماسبی


3. بررسی کیفیت علوفه گونه‌های مرتعی در مراتع استپی میمه اصفهان

دوره 21، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 198-207

حسین ارزانی؛ فرج‌اله ترنیان؛ جواد معتمدی؛ مرتضی خداقلی


4. بررسی اثر شدتهای مختلف برداشت بر تولید علوفه و شادابی گونه Stipa arabica در سایت سه اصفهان

دوره 19، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 512-521

مرتضی خداقلی؛ فرهنگ قصریانی؛ مینا بیات؛ مژگان السادات عظیمی


5. بررسی تاثیر پیتینگ و کنتور فارو در استقرار چند گونه مهم مرتعی

دوره 9، شماره 2، تابستان 1381، صفحه 619-634

مرتضی خداقلی؛ ستار چاوشی