همکاری با انجمن علمی مدیریت و کنترل مناطق بیابانی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان

2 کارشناس مرتع مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان

3 کارشناس، مسئول ایستگاه چالکی

چکیده

برای بررسیتولید علوفه یونجه‌های یکساله در شرایط دیم گرگان،   آزمایشی در طرح بلوک کامل تصادفی در چهار تکرار طی دو سال در ایستگاه تحقیقات چالکی در سالهای81 و82  اجرا شد. یونجه‌های یکساله شامل: یک گونه بومی به عنوان شاهد: M. minima و هفت رقم M. polymorpha cv. Spinless   و (MogulوMedicago  truncatula cv (Caliph  M. scutellata cv. (Sava, Robinson), و  cv. Orion.Sphaerocarpos .M. littoralis cv. Herald , M  می باشند. علوفه در مرحله ده درصد گلدهی برداشت و پس از خشک کردن در هوای آزاد توزین شد. اختلاف آماری بین عملکرد علوفه ارقام در سطح یک درصد و اثر متقابل سال و رقم در سطح 5 درصد معنی دار شد.  در سال اول، رقم رابینسون با 4/2006 کیلوگرم در هکتار و در سال دوم، رقم کالیف با1/2230  کیلوگرم در هکتار بیشترین تولید علوفه خشک را داشتند. تولید علوفه خشک ارقام مغول و ساوا در طول دو سال با ثبات‌تر و به شرایط آزمایش سازگاری بیشتری نشان دادند. تولید پروتئین خام در واحد سطح در رقم کالیف(28/37 گرم بر متر مربع)  بیشتر از سایر ارقام بود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Forage production of annual medic cultivars in Gorgan dryland farming conditions

نویسندگان [English]

  • Mohammad ali Dorri 1
  • Gholam reza Naseri 2
  • Habib... Ali akbar zadeh 3

چکیده [English]

In order to investigation forage production of annual medic Cultivars, under dryland farming conditions of Gorgan, an experiment carried out in Chaleki research station in 2003-2004. The experimental design was randomized complete block with 4 replications. Cultivars were Medicago scutellata cv.Robinson & sava, Medicago truncatula cv. Caliph & Mogul, M. sphaerocarpos cv. Orion sphere, Medicago polymorpha cv. Spinless, Medicago litoralis cv.Herald and an indigenous species (Medicago minima). Forage was harvested at %10 flowering and dry matter (DM) production was measured after shade drying. Results showed that, forage production of cultivars were significantly different (P<0.01) , also Interaction of cultivars and year were significantly different (P<0.05). Forage production of Medicago scutellata cv.Robinson (2006.4 kg/ha DM) was higher than other cultivars at the first year and Medicago truncatula cv. Caliph with 2230.1 kg/ha DM was produced the highest forage yield at the second year.  Based on results, Mogul and Sava during two growing seasons with sustained forage production relative to experiment conditions were more adaptable than other cultivars. The mean of Crude protein amount of Caliph (37.28 gr/mˆ2) was higher than other cultivars.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cultivars
  • Annual medic
  • forage
  • Gorgan
  • Dryland