مقایسه شاخص‌های فاصله‌ای و کوادراتی در تعیین الگوی پراکنش سه گونه بوته‌ای (مطالعه موردی: مراتع حومه سنندج)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد مرتعداری، گروه مرتع و آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران

2 استادیار، گروه مرتع و آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران

چکیده

آگاهی از الگوی پراکنش گیاهان در هر منطقه از مقدمات اندازه‌گیری پوشش گیاهی است. با تعیین الگوی پراکنش می‌توان روش‌های مناسبی را برای اندازه‌گیری خصوصیات کمی گیاهان مانند تراکم و فراوانی انتخاب کرد. به منظور بررسی الگوی پراکنش 3 گونه بوته‌ای، بخشی از مراتع استان کردستان به عنوان منطقه مطالعاتی انتخاب شد. نمونه‌برداری در منطقه مورد مطالعه، به صورت تصادفی-سیستماتیک در امتداد 4 ترانسکت 300 متری انجام شد. نقطه ابتدایی ترانسکت به صورت تصادفی و بقیه آنها (14 نقطه) در امتداد هر کدام از ترانسکت‌ها با فواصل 20 متر از یکدیگر انتخاب شدند. در هر تیپ گیاهی معیارهایی مانند تراکم و فراوانی در داخل پلات‌ها اندازه‌گیری شد و در طول ترانسکت‌ها نیز فاصله یک نقطه تصادفی تا نزدیک‌ترین گیاه و نزدیکترین همسایه تعیین شد، همچنین با استفاده از شاخص‌های فاصله‌ای (ابرهارت، هاپکینز، جانسون و زیمر) و شاخص‌های کوادراتی (گرین، موریسیتا، استاندارد موریسیتا، کپه‌ای لوید) الگوی پراکنش گونه‌هایAcantholimonbracteatum،  AstragalusgossypinusوAcanthophyllummucronatum تعیینشد. نتایج تجزیه و تحلیل داده‌ها نشان داد که شاخص‌های فاصله‌ای نسبت به شاخص‌های کوادراتی از دقت بیشتر و عملکرد یکسانی برخوردار هستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparing distance and quadrate indices in determining the distribution pattern of three shrub species (Case study: suburban rangeland of Kurdistan)

نویسندگان [English]

  • kosar vahidi 1
  • Bahram Gholinejad 2
  • Parviz karami 2
1 university of kurdistan
چکیده [English]

Knowledge of species distribution patterns in each area is the basis of vegetation measurement. Determining the species distribution pattern helps us select the appropriate methods for measuring quantitative properties such as species density and abundance. In order to study the distribution pattern of three shrub specie, a part of Kurdistan rangelands was selected as the study area. A random systematic sampling method was used along four transects of 300 meters. The first point on each transect was randomly selected and the rest (14 points) were selected along each of the transects with 20-meter intervals from each other. In each vegetation type, criteria such as density and abundance were measured in plots, and the distance from a random point to the nearest plant and to the nearest neighbors was determined along the transects. In addition, the distribution pattern of Acantholimon bracteatum, Astragalus gossypinus  and Acanthophyllum mucronatum was determined using distance indices (Eberhardt, Hopkins, Johnson and Zimmer) and the quadrate indices (Green, Morisitas index, Morisitas standard, and Lioyd). The results of analysis showed that the distance indices had more accuracy than quadrate indices with the same performance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Distribution pattern
  • distance index
  • quadrate index
  • rangelands of Kurdistan