بررسی کیفیت علوفه‌ای چهار گونه مرتعی از خانواده کاسنی (مطالعه موردی مراتع بافت در استان کرمان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، بخش تحقیقات علوم دامی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرمان، ایران

2 استاد، بخش تحقیقات تغذیه دام، مؤسسه تحقیقات علوم دامی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرمان، ایران

3 کارشناس ارشد بخش تحقیقات منابع طبیعی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرمان، ایران

4 عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرمان، ایران

چکیده

تعیین کیفیت علوفه مراتع عامل مهمی در ارزیابی وضعیت تغذیه دام‌های وابسته به مرتع، تعیین زمان مناسب چرا، افزایش عملکرد دام‌ها و آسیب کمتر به مراتع است. این مطالعه به‌منظور تعیین ارزش غذایی و قابلیت هضم چهار گونه غالب از خانواده کاسنی در مراتع بافت در استان کرمان انجام شد. گونه‌ها شامل درمنه کوهی (aucheriArtemisia)، درمنه دنائی(Artemisiapersica)، شنگ‌اسبی بیابانی(Scorzoneratortusissima)وهزار‌خار خنجری (Cousinasicigera)بودند که در مراحل رشد شامل رویشی، گلدهی و بذردهی نمونه‌برداری شدند. نتایج نشان داد که میانگین ترکیبات شیمیایی گونه‌های مذکور در مراحل مختلف رشد به‌ترتیب حاوی 94/9، 95/8، 21/6 و 40/10 درصد پروتئین خام 62/45، 77/45، 07/61 و 83/42 درصد NDF و 77/32، 05/33، 61/46 و 73/31 درصد ADF بودند. در همه گونه‌ها با افزایش سن گیاه غلظت پروتئین خام کاهش (01/0>p) و به‌‌جز گونه شنگ‌اسبی بیابانی در سایر گونه‌ها میزان NDF و ADF افزایش (01/0>p) یافت. میانگین قابلیت هضم ماده خشک در گونه‌های مذکور در مراحل مختلف رشد به‌ترتیب 41/57، 054/53، 34/45 و 67/39 درصد تعیین شد و میانگین انرژی قابل متابولیسم در مراحل مختلف رشد نیز به‌ترتیب در گونه‌های مذکور 24/2، 24/2، 86/1 و 26/2 کالری در گرم ماده خشک برآورد گردید. میانگین غلظت عناصر معدنی کلسیم، سدیم، پتاسیم، منیزیم، آهن و منگنز در این چهار گونه مرتعی بیش از حد بحرانی نیازهای گوسفند و بز بود، در حالی‌که غلظت عناصر فسفر، مس و روی در این گیاهان کمتر از حد بحرانی آن برای گوسفند و بز بود. به‌طور کلی چهار گونه مورد مطالعه از نظر پروتئین خام و انرژی قابل متابولیسم به‌ویژه در مراحل اولیه رشد تأمین کننده نیازهای گوسفند و بزهای منطقه می‌باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation on forage quality of four range species of compositae family (A case study in rangelands of Baft in Kerman province)

نویسندگان [English]

  • Pirooz Shakeri 1
  • Hasan Fazaeli 2
  • Ahmad Pourmirzaee 3
  • Seyed Hamid Mostafavi 4
1 Associate professor, Animal Science Research Department, Kerman Agricultural and Natural Resource Research and Education Center, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Kerman, Iran
2 Professor, Animal Nutrition Research Department, Animal Science Research Institute of Iran, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Karaj, Iran
3 Senior Research Expert, Natural Resource Department, Kerman Agricultural and Natural Resource Research and Education Center, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Kerman, Iran
4 Academic Member, Agricultural and Natural Resource Research and Education Center, Education and Extension Organization (AREEO), Kerman, Iran
چکیده [English]

    Determination of rangeland forage quality is an important factor in assessing the nutrition status of livestock dependent on rangeland, determining suitable grazing time, increasing livestock efficacy and less damaging to rangelands. This study was conducted to determine the nutritional value and digestibility of four dominant species of Compositae family in Baft rangelands located in Kerman province. The species including: Artemisia aucheri, Artemisia persica, Scorzonera tortusissimaand Cousina sicigera, which weresampled in phonological stages of vegetative growth, flowering and seeding. The results showed that the mean values of chemical composition of the mentioned species at different growth stages were 9.94, 8.9, 6.21 and 10.40% of crude protein (CP), 45.62, 45.77, 61.07 and 42.83% of NDF and 32.77, 33.05, 46.61 and 31.73% of ADF, respectively. By increasing age of all plant species, CP was decreased (P<0.01) but except for Scorzonera tortusissima, the values of NDF and ADF were increased in other species (P<0.01). The average digestibility of the mentioned species dry matter at vegetative, flowering and seeding stages were 57.41, 53.54, 45.34 and 39.67%, respectively. The average of metabolizable energy (ME) of the mentioned species at vegetative, flowering and seeding stages were estimated to be 2.24, 2.24, 1.86 and 2.26 Cal/g, respectively. The average concentrations of mineral elements such as calcium, sodium, potassium, magnesium, iron and manganese of these four rangeland species were more than the critical requirements of sheep and goat, while the concentrations of phosphorus, copper and zinc in these plants were less than the critical level for sheep and goat requirements. Generally, the four species studied in terms of CP and ME, especially in the early stages of growth, provide the needs of sheep and goats in the region.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Baft
  • Chicory
  • Kerman
  • forage quality
  • nutritional value
  • rangeland
-  AOAC. 2000. Association of Official Analytical Chemists. Official Methods of Analysis, 17th Ed. Arlington, VA.
-  Arzani, H., Zohdi, M., Fish, E., Zahedi Amiri, G. H., Nikkhah, A. and Wester, D., 2004. Effects of phenological stages and ecological factors on forage quality of some range species. Journal of Range Management, 57: 624-629.
-  Arzani, H., Basiri, M., Khatibi, F. and Ghorbani, G., 2006. Nutritive value of some Zagros Mountain rangeland species, Journal of Small Ruminant Research, 65: 128-135.
-  Arzani, H., Nikkhah, A., Arzani, Z., Kaboli, S. H. and Fazel Dehkordi, L., 2007. Study of range forage quality in three provinces of Semman, Markazi and Lorestan for calculation of animal unit requirement. Journal Animal Science (Pajouhesh & Sazandegi), 76: 60-68.
-  Arzani, H., 2009. Forage Quality and Daily Requirement of Grazing Animal in Rangeland. University of Tehran Press, 329 p.
-  Arzani, H., Motamedi, J. and Zare Chahoki, M. A., 2010. Final report of national project "Forage quality in Iran rangeland". Forests, Range and Watershed Management Organization, 97.
-  Arzani, H., Motamedi, J., Mofidi Chalan, M. and Aliakbarzadeh Alni, E., 2013. Plant growth development effect on amount of forage quality parameters in Sabalan mountain rangelands. Iranian Journal of Range and Desert Research, 20(4): 783-794.
-  Arzani, H., Tarnian, F. Motamedi, J. and Khodagholi, M., 2014. Investigation on forage quality of range species in steppe rangelands of Maime, Isfahan. Iranian Journal of range and desert research, 21(2): 198-207.
-  Ensminger, M. E. and. Parker, R. O., 1986. Sheep and Goat Science. 5th Ed. Inc, U.S.A. 643p.
-  Gonzalez, C. L. and Everitt, J. H., 1982. Nutrient contents of major food plants eaten by cattle in the south Texas plains. Journal of Range Management, 35(6): 733-736.
-  Linn, J. and Cuehn, C., 1994. The effects of forage quality on performance and cost of feeding lactating dairy cows. University of Minnesota, Department of Animal Science, 9p.
-  Mc Dowell, L. R. 1985. Nutrition of Grazing Ruminants in Warm Climates. Academic Press Inc. Florida. 443p.
-  Mc Dowell, L. R. and Artington, J. D., 2005. Minerals for Grazing Ruminants in Tropical Regions. 4th Ed. University of Florida, IFAS, 86p.
-  McDonald, P., Edwards, R. A., Greenhalgh, J. F. D. and Morgan, C. A., 2001. Animal Nutrition. Longman Scientific a Technical, Harlow, England, 693p.
-  Minson, D. J., 1990. Forage in Ruminant Nutrition. Academic Press Inc, California, 483p.
-  NRC., 1985. Nutrient Requirements of Sheep, 6th Ed. National Academy of Sciences Press. Washington, DC, 96p.
-  NRC. 2001. Nutrient Requirements of Dairy Cattle, 7th Ed. National Academy of Sciences Press. Washington, DC. 408p.
-  Pashaei Erdi, Z., Mirzaei Aghja Qeshlagh, F., Mahdavi, A., Shakouri, M. D. and Ghorbani, A., 2012. Determination of nutritive value of Artemisia using of in vitro, gas production and nylon bag techniques. Journal of Animal Science Research, 22(3): 37-47.
-     Paterson, J., Funston, R. and Cash, D., 2001. Forage quality influences beef cow performance and reproduction. Presented at the 2001 Intermountain Nutrition Conference, 11p. Available at: http://www.animalrangeextension.montana.edu/ Articles/Beef/Forage/Intermountain%20Article.pdf.
-  Reid, R. L. and Horvath, D. J., 1980. Soil chemistry and mineral problems in farm livestock. A review. Journal of Animal Feed Science and Technology. 5(2): 95-107.
-  SAS., 2003. SAS User’s Guide Statistics. Version 9.1 Ed., SAS Inst., Inc., Cary NC.
-  Shokat Fadaee, M. and Sanadgol, A., 2000. Introduction to rangelands and livestock management. Sooreh painting house. 199p.
-  Stern, M. D., Bach, A. and Calsamiglia, S., 2001. Alternative techniques for measuring nutrient digestion in ruminants. Journal of Animal Science, 75: 2256-2276.
-  Tajadini. G. A., 1996. Collection and recognition of plants of Kerman province (Baft area). Final report of research project. Natural Resources and animal affairs research center of Kerman Province. 76 p.
-  Tilley, J.M.A. and Terry, R.A., 1963. A two stage technique for in vitro digestion of forage crops. Journal of the British Grassland Society, 18: 104-111.
-  Underwood, E. J. and Suttle, N. F. 1999. The Mineral Nutrition of Livestock. 3rd Ed. CABI Publishing. London. 614 p.
-  Urness, P. J., Smith, A. D. and Watkins, R. K. 1977. Comparison of in vivo and in vitro dry matter digestibility of male deer forages. Journal of Range Management, 30: 119-121.
-  Van Soest, P. J., Robertson, J. B. and Lewis, B. A., 1991. Methods for dietary fiber, neutral detergent fiber, and nonstarch polysaccharides in relation to animal nutrition. Journal of Dairy Science, 74: 3583-3597.
-  Varmaghoni, S. A., 2007 Determination of chemical composition and gross energy of range plant of Ilam province. Pajouhesh & Sazandegi in Natural Resources, 74: 79-86.
-  Wilson, J. R. and Kennedy, P. M. 1996. Plant and animal constraints to voluntary feed intake associated with fiber characteristics and particle breakdown and passage in ruminants. Australia Journal of Agricultural Science, 47: 199-225.
-  Zargary. A., 1992. Medical plants of Iran. (3rd Vol.). 5th Ed. University of Tehran Press. 445p.