همکاری با انجمن علمی مدیریت و کنترل مناطق بیابانی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه احیاء مناطق خشک و کوهستانی دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج، ایران.

2 استاد پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج، ایران

3 دانشیار دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران

4 استادیار گروه اقتصاد کشاورزی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی کرج، دانشگاه تهران

5 دانشیار، گروه احیاء مناطق خشک وکوهستانی، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران

10.22092/ijrdr.2023.128953

چکیده

یکی از مهمترین کارکردهای اکوسیستم‌های مرتعی، ممانعت از فرسایش خاک و افزایش قدرت نگهداشت مواد مغذی، است. پژوهش حاضر، با  هدف برجسته نمودن تاثیر تخریب مراتع بر حفظ عناصر غذایی Mg، Ca، N، P و K در خاک و با تأکید بر نقش پوشش گیاهی در ممانعت از هدررفت این عناصر، در درمنه‌‌زارهای حوزه آبخیز سلمان قم، انجام شده است. برای این منظور، در هر یک واحد‌های کاری، در طبقات وضعیت ضعیف و خوب مرتع که به‌‌ترتیب، معرف مراتع تخریب شده و تخریب نشده می‌‌باشند؛ از خاک رویشگاه، نمونه‌برداری شد. سپس، با کاربرد مدل پسیاک اصلاح شده (MPSIAC)، میزان خاک فرسایش یافته از هر واحد، برآورد شد. در ادامه، مقدار هدررفت عناصر مغذی با استفاده از نتایج تجزیه خاک و روابط مربوطه، محاسبه و  بر مبنای روش هزینه جایگزین؛ با برآورد کود جایگزین، ارزش پولی نگهداشت عناصر غذایی توسط اکوسیستم، محاسبه شد. نتایج نشان داد که؛ تخریب اکوسیستم‌‌های مرتعی منطقه، موجب فرسایش معادل 68/35 تن در هکتار در سال می‌شود که با کاهش عناصر مغذی خاک، سالانه هزینه‌ای معادل 6/11 میلیارد ریال (11606427781 ریال) به خدمات کارکردی اکوسیستم، خسارت وارد می‌کند. همچنین هر هکتار از مراتع خوب منطقه، می‌تواند سالانه از هدررفت عناصر مغذی به ارزش تقریبی 6/335 هزار ریال جلوگیری کند. نتایج حاکی از نقش مؤثر اکوسیستم‌‌های مرتعی در کنترل فرسایش و جلوگیری از هدررفت عناصر مغذی خاک است. آنچه مسلم است، جهت تاکید بیشتر بر نقش اکوسیستم‌‌های مرتعی در کنترل فرسایش خاک؛ توصیه بر این است که در پژوهش‌‌های بعدی، میزان فرسایش خاک، توسط دیگر روش‌‌های رایج نظیر؛ مدل جهانی فرسایش خاک (USLE)، EPM و ...، نیز برآورد و نتایج با همدیگر مقایسه شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

An economic evaluation of the effect of rangeland ecosystems degredation on the loss of soil nutrients (Case study: rangelands of Salman in Qom)

نویسندگان [English]

  • mahboobeh abasi 1
  • Mohammad Jafari 2
  • Ali Tavili 3
  • Hamed Rafiee 4
  • Shahram Khalighi 5

1 Department of Rehabilitation of Arid and Mountainous Areas, Faculty of Natural Resources, University of Tehran, Karaj, Iran.

2 Professor, College of Agriculture and Natural Resource, University of Tehran,IranProfessor, College of Agriculture and Natural Resource, University of Tehran,Iran

3 Associate Professor, College of Agriculture and Natural Resource, University of Tehran, Iran.

4 Associate Professor, Department of Agricultural Economics, Karaj Campus of Agriculture and Natural Resources, University of Tehran

5 ssociate Professor, Department of Reclamation of Arid and Mountainous Regions, Natural Resources Faculty, University of Tehran, Karaj, Iran

Abdi, S., Tajbakhsh, M., Rasouli, S. M. and Abdollahi, M. B., 2012. Study the effect of different green manure plants on soil organic matter and nitrogen in salinity condition. Journal of Plant Production, 19(1): 127-144.
Abedi, Z., Fatahi Ardakani, A., Hanifnejad, A.R. and Dashti Rahmatabadi, N., 2013. Groundwater Valuation and Quality Preservation in Iran: The Case of Yazd. Iranian Journal of Environ Res., 8(1): 213-220.
Aghasi, M.J., Bahmanyar, M.A. and Akbarzade, M., 2006. Comparison of the effect of exclosure and water distribution on rangeland vegetation and soil parameters (Mazandaran Province). Iranian Journal of Agricultural sciences and Natural Resources, 13: 73-87.
Agricultural and Natural Resources Research Center of Qoum Province. 2020. Ministry of Agriculture Jahad. Final report of the research project. Investigation of seasonal changes in production and consumption of rangeland plants in sample rangelands of five growing regions of Iran in Yeke Bagh site (Salafchegan).
Agricultural Support Services co. Ministry of Jihad Agriculture. 2020. Prices of chemical fertilizers, Iran.
Alizadeh, A., 2015. Principles of Applied Hydrology, Imam Reza University Press. (In Persian)
Allen S.A., 1989. Chemical analysis of ecological materials, University of Blackwell, London, 120pp.
Alvarez, R.J., Carrascob, L., Marin, C.M. and Martinez, J.J., 2007. Soils of a dune coastal salt marsh system in relation to groundwater level, micro-topography and vegetation under a semi-arid Mediterranean climate in SE Spain, Catena, 69: 111- 121.
Amirnezhad, H., 2012. Natural resource economics (Second edition with overall revision). Christophe Publications. (In Persian).
Ammour, T., Windevoxhel, N. and Sencion, G., 2000. Economic valuation of mangrove ecosystems and subtropical forests in Central America. In: M. Dore and R. Guevara (Eds.), Sustainable forest management and global climate change. Cheltenham, Edward Elgar, 166- 197.
Ataei, S., Joolaie, R., Fatahi Ardakani, A., Amirnejad, V. and Shirani Bidabadi, F., 2013. Estimating the recreational value of wilderness areas in the tourist season with contingent valuation method (Case Study: Sadiq Abad Desert). International Journal of Farming and Allied Sciences, 2-23/1112-1117.
Bakhtiari, F., Panahi, M., Karami, M., Ghoddusi, J., Mashayekhi, Z. and Pourzadi, M., 2009. Economic valuation of soil nutrients retention functions of Sabzkouh forests. Iranian Journal of Forest, 1: 69-81.
Barbier, E. and Bishop, J.T., 1995. Economic Values and Incentives Affecting Soil and Water Conservation in Developing Countries, Journal of Soil Water Conservation, 45 (4):133-137.
Belachew, T. and Abera, Y., 2011. Effect of green maturing in combination with nitrogen on soil fertility and yield of bread wheat (Triticum aestivum) under double cropping system of Sinanadinsho, Southeast Ethiopia. Journal of Biodiversity and Environmental Sciences, 1(1): 1-11.
Bennett, H.H., 1933. The cost of soil erosion. Journal of Ohio Society, 33:271-279.
Bostan, Y., Fatahi Ardakani, A., Fehresti Sani, M. and Sadeghinia, M., 2018. A Pricing Model for Value of Gas Regulation Function of Natural Resources Ecosystems (Case Study: Sheikh Musa Rangeland, Mazandaran Province, Iran). Iranian Journal of Rangeland Science, 8(2):186-200.
Chaichi, M.R., Mohseni Saravi, M. and Malekian, A., 2005. Effects of livestock trampling on soil physical properties and vegetation cover (Case Study: Lar Rangeland, Iran), International Journal of Agriculture & Biology, 7(6), pp. 909-914.
Costanza, R., Groot, R., Sutton, P., Van Der Ploeg, S., Anderson, S., Kubiszewski, I., Farber, S., and Turner, R., 2014. Changes in the global value of ecosystem services. Global Environmental Change, 26: 152–158.
Danckworts, Y.E. and Madam, K., 1991. Dynamic of Rangelands Ecosystems. In: Proceeding of Fourth International Rangelands congress Mont Palliser, France, 3: 1066-1069.
Dunn, B., Smart, A., Gates, R., Johnson, P., Beutler, M., Diersen, M., and Janssen, L., 2010. Long-term production and profitability from grazing cattle in the Northern Mixed Grass Prairie. Journal of Rangeland Ecology and Management, 63: 233–242.
Eteraf, H. and Telvari. A., 2005. Effects of animal grazing on some physical characteristics of loose soil in Maravetapeh rangelands, Golestan, Iran. Iranian Journal of Pajouhesh & Sazandegi, 66: 8-13.
Fatahi, A., Bostan, Y. and Arab, M., 2016. The Comparison of Methods of Discrere Payment Vehicle  (Dichotomous Choice) in Improving the Quality of the Environment (a case study of air pollution in Tehran). Third International Conference on Engineering, Science and Technology.
Fattahi, B., Jafari, M., Aghabigi, S., Salehi, M., Karimi, A. and Karami, A., 2015. Investigation of the effect of different intensities of livestock grazing on soil chemical properties. Iranian Journal of Rangeland and Watershed Management, 70 (4): 941-951.
Fenetahun, Y., Xu, X., Wang, Y., 2018. Assessment of Range Land Degradation, Major Causes, Impacts, and Alternative Rehabilitation Techniques in Yabello Rangelands Southern Ethiopia. Review paper. doi:10.20944/preprints201807.0198.v1
Ghasemi Arian, Y., Azarnivand, H. and Kiani Rad, A., 2016. Economic Evaluation of Soil Fertility Conservation Function in Regenerated Rangeland Ecosystems in Arid Areas (Case Study: International Carbon Sequestration Project, South Khorasan). Iranian Journal of Rangeland and Watershed Management, 69 (4): 1031-1042.
Ghorbanian, D., Jafari, M., Azarnivand, H. and Sarmadian, F., 2005. Variation as Well as Amount of Mineral Elements Fixed by Salsola rigida and the Effects on Soil Physical and Chemical Properties in Desert Regions. Iranian Journal of Natural Resources, 58(2): 1-9.
Hashemian, A., Panahi, M., Keyvan Behjoo, F. and Hassanzadeh, A., 2013. Economic evaluation of soil nutrients in Shimbar protected region based on potassium. The second national conference on the protection of natural resources and the environment, 13 and 14 May.
Henareh Khaliani, J., Makhdoom, M. and Namiranian, M., 2016. Spatial Estimation of Economic Value of Soil and Water Conservation Functions in Zagros Forests (Case Study: Sarvabad Basin, Kurdistan Province). Iranian Journal of Environmental Research, 9(1): 121-132.
Jackson, M.L., 1967. Soil chemical analysis, Prentice Hall, New Delhi, PhD thesis, 320 pp.
Jahantab, Z., Al Sheikh, A., Darvishi Blourani, A. and Bagheri, K., 2016. Presenting a method to calibrate the importance of criteria affecting land degradation modeling with emphasis on vegetation degradation. Journal of Spatial Information Technology Engineering, 6(2): 87-104.
Keyvan Behjoo, F. and Firoozi Asl, M., 2015. Economic evaluation of the effect of rangeland ecosystem on the preservation of some important soil nutrients (Case study: Moghan rangelands). Iranian Journal of Rangeland Research, 11 (4): 499-510.
Kohandel, A., Arzani, H. and Hosseini, M., 2009. Effect of different grazing intensities on organic matter, nitrogen, phosphorus and potassium in soil. Iranian Journal of Watershed Management Science & Engineering, 3: 59-65.
Kohandel, A., Chaichi, M.R., Arzani, H., Mohseni Saravi, M. and Zahedi Amiri, G., 2007. Effect of different grazing intensities on plant cover composition, and on moisture content, mechanical resistance and infiltration rate of the soils, Savojbolagh Rangelands, Iranian Journal of Natural Res., 59(4): 1001-1011.
Kummar, H.M. and Honda, K., 1999. Estimating of soil erosion using remote sensing and GIS, Its valuation and economic implications in agricultural production, Conservation organization meeting, Purdue University and the USDA-ARS National soil erosion research Laboratory, Thailand.
McSherry, M. and Ritchie, M.E., 2013. Effects of grazing on grassland soil carbon: A global review. Global Change Biology, 1-12. doi: 10.1111/gcb.12144
Mirth, M.M., 1991. Range Damage and Recovery in the Weyden of North Saudi Arabia. In: 2 nd International Rangeland Congress in The Persian Guelph, Kuwaiti.
Mirzai Musavand, A. and Tarnian, F.A., 2020. Comparison of vegetation and soil properties in two areas of enclosure and grazing (Case study: Northeast of Delfan-Lorestan). Journal of Rangeland, 4 (2): 171-183.
Mobarghei, N., 2010. Estimating the value of soil nutrient conservation function in forest ecosystems. Iranian Journal of Environmental Research, 1(2):3-12.
Mohammadghasemi, F. and Matinkhah, H., 2018. Studding the effects of Astragalus cyclophyllon as a nitrogen fixing plant on soil properties. Iranian Journal of Range and Desert Research, 24 (4): 805-814.
Molaei, M., 2009. Economic-environmental assessment of Arasbaran Forest ecosystem (Ph.D. Dissertation). Faculty of Agriculture and Natural Resources, Tehran University. (In Persian)
Montgomery, D.R., 2007. Soil erosion and agricultural sustainability, Department of Earth and Space Sciences, University of Washington, PhD thesis, 350 pp.
Mousavi, S.A.R., Arzani, H., Sharzehei, G.H., Azarnivand, H., Farahpour, M., Engel, A., Alizadeh, A. and Nazari Samani, A.A., 2014. Economic evaluation of the role of rangeland plant in soil protection (Case study: Taleghan Miany Basin). Journal of Rangeland and Watershed Management Iranian Journal of Natural Resources, 67 (2): 317-331.,
Nour, F., Nasri, M., Yeganeh, H., Moghiminejad, F., Ghasemi Aryan, Y. and Bani name, J., 2013. Estimation of economic losses of soil erosion of rangelands using Nutrient Replacement Cost Method (NRCM). Iranian Journal of Range and Desert Research, 20: 522-530 (In Persian).
Raeisi Monfared, A. and Yavari, A., 2021. An investigation of nutrient elements in soil and plant of some Salvia santolinifolia natural habitats. Iranian Journal of Plant Process and Function, 9(39): 215- 229.
Rastegar, Sh., Barani, H., Drijani, A., Sheikh, V., Ghorbani, J. and Ghorbani, M., 2013. Estimation of direct economic value of soil conservation function of rangeland vegetation (Case study: summer rangelands of Noorrud watershed), Journal of Watershed Management, 7(13): 254-262.
Rolfe, J., Star, M. and Curcio, A., 2020. Can extension programs improve grazing management in rangelands: a case study in Australia’s Great Barrier Reef catchments? Journal of the Rangeland, 42: 447–459.
Sanadgol, A., Moghadam, M. and Jafari, M., 2002. Effects of short-term grazing on some soil physical and chemical characteristics in a Bromus tomentellus pasture, Iranian Journal of Natural Resources of Iran, 55(4): 581-597.
Siahmansour, R., Akbarzadeh, M., Zandi Esfahan, E., Khademi, K., Javadi, S.A., 2015. Effects of exclosure on vegetation characteristics and soil conservation in summer rangelands of Gardaneh Zagheh. Iranian Journal of Range and Desert Research, 22 (3): 417-425.
Steffens, M., Kolbl, A., Totsche, K. and Kogel-knabner, I., 2008. Grazing effects on soil chemical and physical properties in a semiarid steppe of Inner Mongolia. Journal of Geoderma, 143: 63-72.
Stocking, M., 1986. The Cost of soil erosion in Zimbabwein terms of the loss of three major nutrients. Rome, FAO, 986. 165p.
Warren, A., Batterbury, S. and Osbahr, H., 2001. Soil erosion in the West African Sahel: A review and an application of a local political ecology approach in South West Niger, Glob. Environ. Journal of Change-Human Policy Dimens., 11(1): 79-95.
Xue, D. and Tisdell, C., 2001. Valuing ecological functions of biodiversity in Changbashan mountain biosphere reserve in Northeast china. Journal of Biodiversity and conservation, 10: 467-481.
Yeganeh Badrabadi, H., Azarnivand, H., Saleh, A., Arzani, H. and Amirnejad, H., 2016. Estimating the Economic Value of Soil Conservation Function (Case Study: Tham Zanjan), Iranian Journal of Range and Desert Research, 23 (1): 161-176.
Yeganeh Badrabadi, H., Yari, R., Sanaee, A., Ahmad Yosefi, V., 2017. Estimating the Economical Value of Natural Recreations and Investigating Effective Variables on Willingness to Pay of Individuals (Case study: Charbagh rangelands of the Gorgan). Iranian Journal of Rangeland, 57-72; 11(1).
Zhao, J., Feng, X., Deng, L., Yang, Y., Zhao, Z., Zhao, P., Peng, Ch. and Fu, B., 2020. Quantifying the Effects of Vegetation Restorations on the Soil Erosion Export and Nutrient Loss on the Loess Plateau. Frontiers in Plant Science, 1-13. Doi: 10.3389/fpls.2020.573126.