بر اساس نویسندگان

آ

 • آبکار، علیجان [1] عضو هیئت علمی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی کرمان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرمان، ایران
 • آتشگاهی، زهره [1] دانشجو دکتری اکولوژی گیاهی، گروه زیست شناسی، دانشگاه فردوسی مشهد
 • آجورلو، مجید [1] استادیار، گروه مرتع و آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه زابل، ایران
 • آچاک، محمد یوسف [1] کارشناس پژوهشی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی سیستان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، ایرانشهر، ایران
 • آخشی، مجید [1] استادیار، گروه احیاء مناطق خشک و کوهستانی، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج، ایران
 • آخوندعلی، علی محمد [1] استاد، گروه مهندسی منابع آب، دانشگاه شهید چمران اهواز، ایران
 • آخوندعلی، علی محمد [1] دانشیار، دانشکده مهندسی علوم آب، دانشگاه شهید چمران، اهواز
 • آذرخشی، مریم [1] گروه مرتع و آبخیزداری ، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تربت حیدریه، تربت حیدریه، ایران
 • آذرنیوند، حسین [2] استاد، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران
 • آذرنیوند، حسین [1] دانشیار، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران
 • آذرنیوند، حسین [1] دانشیار، گروه احیاء مناطق خشک و کوهستانی، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران
 • آذرنیوند، حسین [2]
 • آذرنیوند، حسین [1] استاد، گروه احیاء مناطق خشک و کوهستانی، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج، ایران
 • آذرنیوند، حسین [1] دانشیار، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران
 • آذرنیوند، حسین [1] دانشیار، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • آذرنیوند، حسین [1] دانشیار، گروه احیاء مناطق خشک و کوهستانی، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، ایران
 • آذرنیوند، حسین [1] دانشیار، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران
 • آذرنیوند، حسین [6] دانشیار، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران
 • آذرنیوند، حسین [1] دانشیار،گروه احیای خشک و کوهستانی دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران
 • آذرنیوند، حسین [1] دانشیار، گروه احیای مناطق خشک و بیابانی، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران
 • آذرنیوند، حسین [1] دانشکده منابع طبیعی تهران
 • آذرنیوند، حسین [2] دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران
 • آذرنیوند، حسین [2] استادیار دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران
 • آذرنیوند، حسین [1] 2- استاد دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران
 • آذرنیوند، حسین [1] استادیار دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران
 • آذرنیوند، حسین [1] استادیار دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران
 • آذرنیوند، حسین [1] استادیار، گروه احیاء مناطق خشک و کوهستانی، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران
 • آذر نیوند، حسین [1] استادیار دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران
 • آذره، علی [1] استادیار، گروه جغرافیا، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه جیرفت، کرمان، ایران
 • آراء، هایده [1] استادیار، دانشکده کویرشناسی، دانشگاه سمنان، ایران
 • آریاپور، علی [2] دانشیار، گروه مرتعداری، واحد بروجرد، دانشگاه آزاد اسلامی، بروجرد، ایران
 • آریاپور، علی [1] دانشیار، گروه مرتع‌داری، واحد بروجرد، دانشگاه آزاد اسلامی، بروجرد، ایران
 • آرایش، باقر [1] دانش‌آموخته دکترای ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران
 • آرخی، صالح [1] استادیار، گروه جغرافیا، داشکده علوم انسانی، دانشگاه گلستان، ایران
 • آرخی، صالح [2] استادیار، گروه منابع طبیعی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ایلام
 • آرخی، صالح [1] عضو هیات علمی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ایلام، ایران
 • آرخی، صالح [1] نویسنده مسئول، استادیار، گروه جغرافیا، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه گلستان، گرگان، ایران
 • آزادفر، داوود [1] استادیار گروه جنگلداری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • آژیر، فرهاد [1] عضو هیئت علمی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان مازندران، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، ساری، ایران
 • آژیر، فرهاد [1] عضو هیئت علمی مرکز، تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی مازندران، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، ساری، ایران
 • آژیر، فرهاد [1] مربی پژوهشی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان مازندران، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، ساری، ایران
 • آژیر، فرهاد [2] مربی پژوهشی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان مازندران، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، ساری، ایران
 • آژیر، فرهاد [1] عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران
 • آژیر، فرهاد [1] مربی پژوهشی مرکز تحقیقات استان تهران‏‏‏(تهران ،خ. طالقانی، بین بهار و شریعتی
 • آژیر، فرهاد [1] مربی پژوهشی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران
 • آقا بیگی امین، سهیلا [1] استادیار، گروه منابع طبیعی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران
 • آقاجانلو، خلیل [1] دانشجوی دکترای آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران
 • آقاجانلو، فرهاد [1] عضو هیات علمی، مرکز تحقیقات منابع طبیعی و امور دام استان زنجان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، زنجان، ایران
 • آقاجانلو، فرهاد [1] مربی پژوهشی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان زنجان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، زنجان، ایران
 • آقاجانلو، فرهاد [1] مربی پژوهشی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی زنجان
 • آقارضی، حشمت اله [1] کارشناس مرتع و آبخیزداری، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، اراک، ایران
 • آق تابای، عبدالباسط [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد مرتعداری، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، ایران
 • آق تابای، عبدالباسط [1] دانشجوی کارشناسی ارشد مرتعداری، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، ایران
 • آق خانی، محمد حسین [1] استادیار گروه مهندسی ماشینهای کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد
 • آل طه مکی، سید مهدی [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه منابع طبیعی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بافت، کرمان

ا

 • ابراهیمی، رضا [1] دانشجوی دکتری مخاطرات آب و هواشناسی، دانشگاه یزد، ایران
 • ابراهیمی، عطا... [1] استادیار، گروه مرتع و آبخیزداری، دانشگاه شهرکرد
 • ابراهیمی، عطاءالله [1] دانشیار، دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین، دانشگاه شهرکرد، ایران
 • ابراهیمی، عطاالله [1] دانشیار، گروه مرتع و آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین، دانشگاه شهر کرد، ایران
 • ابراهیمی، عطاالله [1] دانشیار، دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین، دانشگاه شهرکرد، ایران
 • ابراهیمی، عطاالله [1] دانشیار، گروه مرتع و آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه شهرکرد، ایران
 • ابراهیمی، عطااله [1] عضو هیئت علمی، گروه مرتعداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه شهرکرد، ایران
 • ابراهیمی، لیلا [1] استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد چالوس، ایران
 • ابراهیمی، مهدیه [1] استادیار، گروه مرتع و آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه زابل، ایران
 • ابراهیمی خوسفی، زهره [1] دانش‌آموخته دکترای بیابان‌زدایی، دانشگاه کاشان، ایران
 • ابراهیمی خوسفی، زهره [1] دانشجوی دکتری بیابان زدایی، بخش بیابان، دانشکده ی منابع طبیعی و علوم زمین، دانشگاه کاشان، ایران
 • ابراهیمی درچه، خدیجه [1] دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت مناطق بیابانی دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران
 • ابراهیم‌زاده، حسن [1] - استاد دانشکده علوم دانشگاه تهران
 • ابرسجی، قاسمعلی [1]
 • ابرسجی، قاسمعلی [1] عضو هیات علمی، مرکز تحقیقات منابع طبیعی و امور دام استان گلستان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، گرگان، ایران
 • ابرسجی، قاسمعلی [1] عضو هیئت علمی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان، سازمان تحقیقات، ترویج و آموزش کشاورزی، گرگان، ایران
 • ابرسجی، قاسمعلی [1] کارشناس ارشد پژوهشی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، گرگان، ایران
 • ابرسجی، قاسمعلی [1] مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، گرگان، ایران
 • ابرسجی، قاسمعلی [1] هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان.
 • ابرهیمی، عطاالله [1]
 • ابطحی، سید مرتضی [1] استادیار پژوهش، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کاشان، ایران
 • ابطحی، مرتضی [1] استادیار پژوهش، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کاشان، ایران
 • ابطحی، مرتضی [1] استادیار پژوهشی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کاشان، ایران
 • ابطحی، مرتضی [1] استادیار، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان
 • ابطحی، مرتضی [1] دانشیار پژوهشی، بخش تحقیقات منابع طبیعی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کاشان، ایران
 • ابطحی، مرتضی [1] عضو هیات علمی، مرکز تحقیقات منابع طبیعی و امور دام استان اصفهان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، اصفهان، ایران
 • ابطحی، مرتضی [1] کارشناس پژوهشی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، اصفهان، ایران
 • ابطحی، مرتضی [1] نویسنده مسئول، استادیار پژوهشی، بخش تحقیقات منابع طبیعی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کاشان، ایران
 • ابن عباسی، رحمن [1] مربی پژوهشی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی کردستان
 • ابوالقاسمی، محمد [1] کارشناس ارشد، بخش تحقیقات جنگل و مرتع، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان یزد، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، یزد، ایران
 • ابوالقاسمی، محمد [1] کارشناس ارشد پژوهشی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان یزد، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، یزد، ایران
 • ابوالقاسمی، محمد [1] کارشناس ارشد پژوهشی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان یزد
 • ابوالقاسمی، محمد [1] کارشناس پژوهشی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان یزد، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، یزد، ایران
 • ابو القاسمی، محمد [1] - کارشناس ارشد مدیریت بیابان، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان یزد.
 • ابوبکر، رزنانی [1] استاد دانشگاه پوترا مالزی
 • اجتهادی، حمید [1] استاد، گروه زیست شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران
 • اجتهادی، حمید [1] استاد، گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه فردوسی مشهد
 • اجتهادی، حمید [1] استاد، گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران
 • اجتهادی، حمید [1] استاد، ، گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران
 • اجلالی، روزبه [1] کارشناس ارشد سازمان جنگلها ،مراتع و آبخیزداری کشور
 • احسانی، امیرهوشنگ [1] استادیار مرکز تحقیقات بین‌المللی بیابان
 • احسانی، امیرهوشنگ [2] دانشیار، دانشکده محیط زیست، دانشگاه تهران، ایران
 • احسانی، امیرهوشنگ [1] دانشجوی دکتری، سیستم اطلاعات زیست محیطی و منابع طبیعی، موسسه تحقیقات سلطنتی، استکهلم، سوئد
 • احسانی، امیرهوشنگ [2]
 • احسانی، سیده محدثه [1] دانش‌آموخته کارشناسی ارشد مرتعداری، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، ایران
 • احسانی، علی [1] استادیار پژوهشی، بخش تحقیقات مرتع، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
 • احسانی، علی [1] استادیار پژوهشی، بخش تحقیقات مرتع، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران
 • احسانی، علی [1] دانشیار، بخش تحقیقات مرتع، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران
 • احسانی، علی [3] دانشیار پژوهشی، بخش تحقیقات مرتع، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران
 • احسانی، علی [1] دانشیار پژوهشی، بخش تحقیقات مرتع، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران
 • احسانی، علی [1] استادیار، بخش تحقیقات مرتع، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
 • احسانی، علی [1] استادیار پژوهشی، بخش تحقیقات مرتع، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
 • احسانی، علی [1] استادیار پژوهشی موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور
 • احسانی، علی [1] مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
 • احسانی، علی [1] نویسنده مسئول، استادیار پژوهشی، مؤسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران
 • احسانی، علی [1] استادیار پژوهشی، بخش تحقیقات مرتع، مؤسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور
 • احسانی، علی [1] - استادیار پژوهشی، بخش تحقیقات مرتع، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
 • احسانی، علی [1] استادیار پژوهشی، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران
 • احسان ملاحت، احسان [1] دانشجوی کارشناسی ارشد گروه علوم خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه، ایران
 • احسنی، نبی [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه مازندران
 • احقاقی، رویا [1] کارشناسی ارشد جنگلداری، دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی دانشگاه یزد، ایران
 • احمدی، احمد [1] عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان غربی
 • احمدی، احمد [1] عضو هیات علمی، مرکز تحقیقات منابع طبیعی و امور دام استان آذربایجان غربی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، ارومیه، ایران
 • احمدی، احمد [1] عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان غربی
 • احمدی، احمد [1] عضو هیئت علمی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان‌غربی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، ارومیه، ایران
 • احمدی، احمد [1] مربی پژوهشی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان غربی
 • احمدی، احمد [1] مربی پژوهشی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان¬غربی
 • احمدی، احمد [1] مربی پژوهشی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان‌غربی
 • احمدی، احمد [1] مربی پژوهشی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان¬غربی
 • احمدی، احمد [1] مربی پژوهشی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی زنجان
 • احمدی، احمد [1] مربی پژوهشی، مؤسسه تحقیقات علوم دامی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران
 • احمدی، الهه [2]
 • احمدی، الهه [1] دانشجوی کارشناسی ارشد مرتع داری دانشکده منابع طبیعی ساری
 • احمدی، حسن [1] استادیار، گروه احیاء مناطق خشک و کوهستانی، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران
 • احمدی، حسن [2] استاد دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران
 • احمدی، حسن [3] استاد، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران
 • احمدی، حسن [2] استاد، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران
 • احمدی، حسن [1] استاد، گروه آبخیزداری، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات تهران، ایران
 • احمدی، حسن [1] استاد، گروه احیاء مناطق خشک و کوهستانی، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، ایران
 • احمدی، حسن [1] دانشیار، بخش تحقیقات مرتع، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
 • احمدی، حسن [1]
 • احمدی، حسن [1] استاد دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران
 • احمدی، حسن [1] استاد، گروه احیاء مناطق خشک و کوهستانی، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج، ایران
 • احمدی، حسن [1] دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران
 • احمدی، روناک [1] دانش‌آموخته کارشناسی ارشد مرتعداری، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ایران
 • احمدی، روناک [1] دانشجوی دکترای مرتعداری، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، مازندران،ایران
 • احمدی، زید [1] مربی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آزادشهر
 • احمدی، عباس [1] استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اراک
 • احمدی، فرزاد [1] دانش‌آموخته کارشناسی ارشد مرتعداری، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ایران
 • احمدی، فرزاد [1] دانشجوی کارشناسی ارشد مرتعداری، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع‌طبیعی ساری، ایران،
 • احمدی، فرزاد [1] دانشجوی دکترا، مرتعداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، مازندران، ایران
 • احمدی، محمد [1] استادیار، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمانشاه، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران
 • احمدی، محمدرضا [1] کارشناس ارشد مرتعداری، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان یزد، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، یزد، ایران
 • احمدیان، مامک [1] کارشناس ارشد بخش تحقیقات مرتع، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
 • احمدیان، مامک [1] کارشناس ارشد آبخیزداری، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران
 • احمدیان، مامک [1] کارشناس ارشد پژوهشی، بخش تحقیقات مرتع، مؤسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور
 • احمدیان، مامک [2] کارشناس ارشد پژوهشی، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران
 • احمدیان، مهدی [1] پژوهشگر، بخش تحقیقات منابع طبیعی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان همدان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، همدان، ایران
 • احمدیان، مهدی [1] کارشناس‌ارشد پژوهشی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان همدان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، همدان، ایران
 • احمدیان، مهدی [1] کارشناس ارشد پژوهشی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان همدان
 • احمدیان، نگار [1] دانش‌آموخته کارشناسی ارشد مرتع‌داری، دانشکده منابع‌طبیعی و علوم ‌دریایی، دانشگاه تربیت‌مدرس، نور، ایران
 • احمدیان یزدی، محمدجواد [1] کارشناس ارشد مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان، مجری مسئول زیرطرح سبزوار؛ مشهد
 • احمدیان یزدی، محمدجواد [1] کارشناس پژوهشی، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران
 • احمدی بیرگانی، حسام [1] استادیار، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه ارومیه، ایران
 • احمدخانی، رضا [1] دانش‌آموخته کارشناسی ارشد مرتعداری
 • احمدی گتاب، حسین [1] دانش‌آموخته کارشناسی ارشد مرتع، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ایران
 • احمدی میرقائد، فضل الله [1] دانشجوی دکتری محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، ایران
 • احمدنژاد، حسن [1] عضو هیات علمی، مرکز تحقیقات منابع طبیعی و امور دام استان خراسان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، مشهد، ایران
 • اخیانی، احمد [1] مربی، مرکز تحقیقات کشاورزی استان سمنان، بخش تحقیقات آب و خاک، شاهرود، ایران
 • اختصاصی، محمدرضا [1] استاد، گروه مرتع و آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی و کویر شناسی، دانشگاه یزد، ایران
 • اختصاصی، محمدرضا [1]
 • اختصاصی، محمدرضا [1] استادیار دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی دانشگاه یزد
 • اختصاصی، محمدرضا [1] دانشیار، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه یزد
 • اختصاصی، محمدرضا [1] دانشیار، دانشکده منابع طبیعی و کویر شناسی دانشگاه یزد، ایران
 • اختصاصی، محمدرضا [1] دانشیار، گروه مرتع و آبخیزداری، دانشکده‌ منابع طبیعی، دانشگاه یزد
 • اختصاصی، محمدرضا [1] عضو هیئت علمی دانشکده منابع طبیعی دانشکده یزد
 • اختصاصی، محمد رضا [1] دانشیار، دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی دانشگاه یزد
 • اخصاصی، محمدرضا [1]
 • اخوان، رضا [1] دانشیار، بخش تحقیقات جنگل، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران
 • اخوان ارمکی، مجتبی [1] دانشجوی دکتری علوم مرتع، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران
 • اخوان ارمکی، مجتبی [1] کارشناس ارشد مرتع‌داری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران
 • اخوان قالیباف، محمد [2] استادیار، گروه بیابان، دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی، دانشگاه یزد، ایران
 • ادیبی، سمیرا [1] دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت مناطق بیابانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
 • ادبی فیروزجایی، رحمان [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد مرتعداری، گروه مرتعداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ایران
 • ادیب نژاد، مصطفی [1] کارشناس جنگل‌داری، دانشکده کشاورزی گنبد، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعیگرگان
 • ادیشو، سرگون [1] کارشناس پژوهشی، مرکز تحقیقات منابع طبیعی و امور دام استان آذربایجان غربی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، ارومیه، ایران
 • ادنانی، سیدمهدی [1] مربی، بخش تحقیقات جنگل‌ها و مراتع، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان قم، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، قم، ایران
 • ادنانی، سید مهدی [1] اعضاء هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان قم
 • ادنانی، سید مهدی [1] مربی پژوهشی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان قم
 • ادنانی، سید مهدی [2] مربی پژوهشی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان قم
 • ادنانی، سید مهدی [1] مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان قم
 • ایرانمنش، فاضل [1] استادیار، پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران
 • ایران نژاد پاریزی، محمدحسین [1]
 • ارزانی، حسین [2] استاد دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران
 • ارزانی، حسین [1] استاد، گروه احیاء مناطق خشک و کوهستانی، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران
 • ارزانی، حسین [1] استاد، دانشکده منابع طبیعی، دانشکاه تهران
 • ارزانی، حسین [3] استاد دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران
 • ارزانی، حسین [1] استاد دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران،
 • ارزانی، حسین [1] استاد دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران
 • ارزانی، حسین [4] استاد، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران
 • ارزانی، حسین [1] استاد، گروه احیاء مناطق خشک و کوهستانی، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران. کرج، ایران
 • ارزانی، حسین [4] استاد، گروه احیاء مناطق خشک و کوهستانی، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران
 • ارزانی، حسین [5]
 • ارزانی، حسین [1] استاد دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران
 • ارزانی، حسین [1] استاد، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران
 • ارزانی، حسین [1] استاد، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • ارزانی، حسین [2] استاد، گروه احیاء مناطق خشک و کوهستانی، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، ایران
 • ارزانی، حسین [1] نویسنده مسئول، استاد، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • ارزانی، حسین [2] استاد دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران
 • ارزانی، حسین [2] استاد، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران
 • ارزانی، حسین [7] استاد، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران
 • ارزانی، حسین [1] استاد، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران
 • ارزانی، حسین [3] استاد، گروه احیاء مناطق خشک و کوهستانی، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج، ایران
 • ارزانی، حسین [1] دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران
 • ارزانی، حسین [1] ستاد، گروه احیاء مناطق خشک و کوهستانی، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران
 • ارزانی، حسین [5] استاد دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران
 • ارزانی، حسین [1] استاد دانشگاه تهران
 • ارزانی، حسین [1] استاد، گروه احیاء مناطق خشک و کوهستانی، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج، ایران
 • ارزانی، حسین [3] استاد، گروه احیاء مناطق خشک و کوهستانی، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران
 • ارزانی، حسین [1] دانشیار دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران
 • ارزانی، حسین [1] دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران
 • ارزانی، حسین [1] عضو هیأت علمی دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران
 • ارزانی، حسین [1] عضو هیأت علمی دانشکده منابع طبیعی, دانشگاه تهران
 • ارزانی، حسین [1] عضو هیئت علمی دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران
 • ارزانی، حسین [1] استاد، گروه احیاء مناطق خشک و کوهستانی، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران
 • ارزانی، حسین [1] استاد، گروه احیاء مناطق خشک و کوهستانی، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران
 • ارزانی، حسین [1] استاد دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران
 • ارزانی، حسین [1] استاد، گروه احیاء مناطق خشک وکوهستانی، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران
 • ارزانی، حسین [4] استاد، گروه احیاء مناطق خشک و کوهستانی، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران
 • ارزانی، حسین [1] دانشیار، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران
 • ارزانی، حسین [1] دانشیار، گروه احیاء مناطق خشک و کوهستانی، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران
 • ارزانی، حسین [1] استاد، گروه احیاء مناطق خشک و کوهستانی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، ایران
 • ارزانی، زهرا [1] اداره آموزش و پرورش، ناحیه 2 کرج، ایران
 • ارزانی، علیرضا [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه خاکشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد دامغان، ایران
 • ارست، مینا [2] دانشجوی کارشناسی ارشد بیابان‌زدایی، گروه احیاء مناطق خشک و کوهستانی، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران
 • ارسطو، بهروز [1] عضو هیئت علمی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی سمنان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، سمنان، ایران
 • ارشم، عزیز [1] دانشجوی دکتری هیدرولوژی، دانشکده مهندسی علوم آب، دانشگاه شهید چمران، اهواز
 • ارشم، عزیز [1] عضو هیات علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان خوزستان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، خوزستان، ایران
 • ارشم، عزیز [1] مربی پژوهشی، بخش تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان خوزستان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، اهواز، ایران
 • ایروانی، مجید [1] استادیار، گروه مرتع و آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران
 • ایزدی، جواد [1] مربی مجتمع آموزش عالی جهاد کشاورزی خراسان رضوی
 • ایزدی حاجی خواجه لو، وحید [1] کارشناس ارشد علوم گیاهی، گروه زیست شناسی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
 • اسحاک، چه فوزیا [1] استاد دانشگاه پوترا مالزی
 • اسدی، اسماعیل [1] دانشیار، گروه مرتعداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه شهرکرد، ایران
 • اسدی، اسماعیل [1] دانشیار، گروه مرتعداری، دانشگاه منابع طبیعی و علوم زمین دانشگاه شهرکرد، ایران
 • اسدی، اسماعیل [1] عضو هیات علمی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهرکرد، ایران
 • اسدی، اسماعیل [1] عضو هیئت علمی، گروه مرتعداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه شهرکرد، ایران
 • اسدی، حسین [1] دانشجوی دکتری خاکشناسی، دانشکده خاکشناسی، دانشگاه تهران، کرج، تهران
 • اسدی، قربانعلی [1] استادیار، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
 • اسدی، مریم [1] دانشجوی دکتری آبخیزداری، گروه احیا مناطق خشک و کوهستانی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی کرج، دانشگاه تهران، کرج
 • اسدی، مریم [1] دانشجوی کارشناسی ارشد مرتعداری، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران
 • اسدی، ولی الله [1] دانشجوی دکترای مرتعداری، گروه منابع طبیعی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نور، ایران.
 • اسدیان، قاسم [1] مربی پژوهشی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان همدان
 • اسدیا ن، قاسم [1] عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان همدان
 • اسدی‌بروجنی، اسماعیل [1] دانشیار، گروه مرتع و آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین، دانشگاه شهر کرد، ایران
 • اسدزاده، فرخ [1] استادیار گروه مهندسی علوم خاک دانشگاه ارومیه، ایران
 • اسدی کرم، فرشته [1] کارشناس ارشد پژوهشی، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران
 • اسراری، آزاده [1] کارشناسی ارشد زیست شناسی- علوم گیاهی، دانشگاه پیام نور، تهران
 • اسعدی، علی محمد [1] دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی شیروان، دانشگاه فردوسی مشهد
 • اسعدی، علی‌محمد [1] مربی، گروه مرتع و آبخیزداری، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران،
 • اسفنجانی، جواد [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد مرتعداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه گنبد کاووس، ایران
 • اسفندیاری، صادق [1] کارشناس ارشد مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمانشاه
 • اسفندیاری، مطهره [1] کارشناسی ارشد مدیریت مناطق بیابانی، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه یزد
 • اسکندری، ذبیح‌ا… [1] عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان
 • اسکندری، ذبیح الله [1] عضو هیات علمی، مرکز تحقیقات منابع طبیعی و امور دام استان اصفهان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، اصفهان، ایران
 • اسکوارز، جان [1] استاد دانشگاه سیدنی استرالیا – رئیس شرکت مک‌ گاون و مجری طرح مطالعات تفضیلی– اجرایی حوزه آبخیز سد کرج (سال 1352).
 • اسلامی، حسن [1] کارشناس ارشد مرتعداری، اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری اردبیل، اردبیل، ایران
 • اسلامیان، زهرا [1] کارشناسی ارشد بیابان‌زدایی، گروه احیاء مناطق خشک و کوهستانی، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران
 • اسیلان، کمال سادات [1] دانشیار، دانشکده پیام نور کرج
 • اسماعیل، داهلان [2] استاد دانشکده کشاورزی دانشگاه پوترای مالزی (UPM)
 • اسماعیلی، ابوالقاسم [1] عضو هیات علمی، مرکز تحقیقات منابع طبیعی و امور دام استان اصفهان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، اصفهان، ایران
 • اسماعیلی، ابوالقاسم [1] عضو هیات علمی، مرکز تحقیقات منابع طبیعی و امور دام استان اصفهان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، اصفهان، ایران
 • اسماعیلی، بهناز [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد بیابان زدایی، گروه احیاء مناطق خشک و کوهستانی، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران
 • اسماعیل پور، یحیی [1] استادیار گروه مرتع و آبخیزداری دانشگاه هرمزگان، استان هرمزگان، ایران.
 • اسماعیلی شریف، مسعود [1] مربی پژوهشی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان
 • اسمعیلی، مجید محمد [1] دانشیار دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه گنبد کاووس، ایران
 • اسمعلی عوری، اباذر [1] دانشیار گروه مرتع و آبخیزداری، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران
 • اشرافی، سهیلا [1] کارشناس ارشد پژوهشی، مؤسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور، تهران، ایران
 • اشرف زاده، محرم [1]
 • اشرف زاده، محرم [1] کارشناس ارشد مرتعداری، گروه مرتعداری، دانشکده علوم دریایی و منابع طبیعی، دانشگاه تربیت مدرس، نور، ایران
 • اشرف زاده، محرم [1] دانشجوی دکتری علوم مرتع گروه مدیریت مرتع دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • اشرف زاده، محرم [1] دانشجوی دکتری، علوم مرتع، گروه مدیریت مرتع، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، ایران
 • اشرف زاده، محرم [1] نویسنده مسئول، دانشجوی دکتری علوم مرتع، گروه مرتعداری، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، ایران
 • اصغری، علی [1] استادیار دانشگاه محقق اردبیلی
 • اصغری، علی [1] دانشیار، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران
 • اعتماد، وحید [1] استادیار جنگل‌داری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران
 • اعتماد، وحید [1] دانشیار گروه جنگلداری و اقتصاد جنگل، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران
 • اعظمی، ایاد [1] مربی پژوهشی بخش تحقیقات جنگل، مرتع و آبخیزداری، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان ایلام، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، ایلام، ایران.
 • افتخاری، راحله [1] کارشناس ارشد رسته بیابانزادیی دانشگاه زابل
 • افتخاری، علیرضا [1] استادیار پژوهشی، بخش تحقیقات مرتع، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران
 • افتخاری، علیرضا [1] استادیار پژوهشی، بخش تحقیقات مرتع، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران
 • افتخاری، علیرضا [1] استادیار پژوهشی، بخش تحقیقات مرتع، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران
 • افتخاری، علیرضا [2] استادیار پژوهشی، بخش تحقیقات مرتع، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران
 • افتخاری، مهدی [1] کارشناس پژوهشی، مرکز تحقیقات منابع طبیعی و امور دام استان اصفهان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، اصفهان، ایران
 • افخمی، حمیده [1] نویسنده مسئول، دانشجوی دکتری، علوم و مهندسی آبخیزدارای، دانشکده منابع طبیعی و کویر شناسی، دانشگاه یزد، ایران
 • افخم الشعراء، محمدرضا [1] استادیار، گروه مرتع و آبخیز دانشگاه بیرجند، ایران
 • افراه، هادی [1] دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قائمشهر، باشگاه پژوهشگران جوان، قائمشهر، ایران
 • افشاری، اعظم [1] گروه کشاورزی و منابع طبیعی، واحد ارسنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، فارس، ایران
 • افشارزاده، نشمیل [1] دانشجوی دکترای توسعه کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه رازی، کرمانشاه
 • افضلی، علی [1] کارشناس گروه آموزشی مدیریت مناطق بیابانی، مرکز تحقیقات بین‌المللی بیابان، دانشگاه تهران، ایران
 • افیونی، داود [1] استادیار پژوهش، بخش تحقیقات علوم زراعی- باغی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، اصفهان، ایران
 • اکبری، زهره [1] دانش‌آموخته کارشناسی ارشد بیابان‌زدایی، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه صنعتی اصفهان، ایران
 • اکبری، غلامعباس [1] استادیار، پردیس ابوریحان- دانشگاه تهران.
 • اکبری، مرتضی [1] کارشناس ارشد بیابانزدایی، اداره کل منابع طبیعی خراسان رضوی، بخش GIS و RS
 • اکبرپور، ابوالفضل [1] دانشجوی دکتری عمران- آب دانشگاه فردوسی مشهد
 • اکبرزاده، محمد [1] عضو هیات علمی، مرکز تحقیقات منابع طبیعی و امور دام استان مازندران، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، ساری، ایران
 • اکبرزاده، محمد [1] عضو هیئت علمی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان مازندران، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، ساری، ایران
 • اکبرزاده، محمد [1] مربی پژوهشی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی مازندران
 • اکبرزاده، محمد [1] مربی پژوهشی، مرکز تحقیقات منابع طبیعی و امور دام استان مازندران، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، ساری، ایران
 • اکبرزاده، مرتضی [1] استادیار، بخش تحقیقات مرتع، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران
 • اکبرزاده، مرتضی [1] استادیار بخش تحقیقات مرتع، موسسه تحقیقات جنگل و مرتع، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران.
 • اکبرزاده، مرتضی [1] استادیار پژوهشی، بخش تحقیقات مرتع، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران
 • اکبرزاده، مرتضی [1] استادیار پژوهش مؤسسة تحقیقات جنگلها و مراتع کشور.
 • اکبرزاده، مرتضی [1] - استادیار پژوهشی مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور.
 • اکبرزاده، مرتضی [2]
 • اکبرزاده، مرتضی [1] استادیار، بازنشسته، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران
 • اکبرزاده، مرتضی [2] استادیار، بخش تحقیقات مرتع، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
 • اکبرزاده، مرتضی [2] استادیار، بخش تحقیقات مرتع، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران
 • اکبرزاده، مرتضی [1] استادیار پژوهشی، بخش تحقیقات مرتع، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
 • اکبرزاده، مرتضی [5] استادیار پژوهشی، بخش تحقیقات مرتع، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران
 • اکبرزاده، مرتضی [2] استادیار پژوهشی، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران
 • اکبرزاده، مرتضی [1] کارشناس و عضو هیات علمی موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
 • اکبرزاده، مرتضی [1] مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران
 • اکبر زاده، محمد [1] مربی پژوهشی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان مازندران
 • اکبر زاده، مرتضی [2] استادیار، بخش تحقیقات مرتع، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
 • اکبرلو، موسی [1]
 • اکبرلو، موسی [1] دانشیار دانشکده مرتع وآبخیزداری، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان،ایران
 • اکبرلو، موسی [1] استادیار، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، ایران
 • اکبرلو، موسی [1] استادیار گروه مرتعداری، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، ایران
 • اکبری نیا، احمد [1] استادیار پژوهشی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی قزوین
 • اکبری نیا، احمد [1] مربی پژوهشی مرکز تحقیات کشاورزی و منابع طبیعی قزوین
 • ایلدرمی، علیرضا [1] دانشیار، گروه مرتع و آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست، دانشگاه ملایر، همدان، ایران
 • الکعبی، اسامه [1] کارشناس مرتعداری، شهرک علمی-تحقیقاتی اصفهان، گروه تحقیقات زیستبان، اصفهان، ایران
 • الله مرادی، مهدخت [1] دانش‌آموخته کارشناسی ارشد مرتعداری، گروه احیاء مناطق خشک و کوهستانی، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران
 • الماسی، ضیاءالدین [1] مدرس، دانشکده محیط‌زیست، دانشگاه تهران
 • اله دادی، ایرج [1] استادیار، پردیس ابوریحان- دانشگاه تهران
 • امامی میبدی، محمدعلی [1] عضو هیات علمی، مرکز تحقیقات منابع طبیعی و علوم دامی استان یزد، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، یزد، ایران
 • ایمانی، جمال [1] دانشجوی دکترای علوم مرتع، دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین، دانشگاه شهرکرد، ایران
 • ایمانی، جمال [1] دانشجوی دکتری علوم مرتع، دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین، دانشگاه شهرکرد، ایران
 • ایمانی، جمال [1] دانشجوی کارشناسی ارشد مرتع‌داری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران
 • ایمانی، جمال [1] دانشجوی کارشناسی ارشد مرتع‌داری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران،
 • ایمانی، علی اکبر [1] استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل
 • ایمانی، علی اکبر [1] دانش‌آموخته دکتری تخصصی اصلاح نباتات، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
 • ایماندل، کرامت اله [1] استاد، دانشکده محیط زیست، دانشگاه تهران، ایران
 • امانلو، حمید [1] استادیار، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان، ایران
 • امتحانی، حمدحسن [1] استادیار، دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی دانشگاه یزد
 • امیدی، حشمت [1] استادیار، دانشکده کشاورزی دانشگاه شاهد، تهران،
 • امیدی پور، رضا [1] دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مرتعداری، دانشگاه تربیت مدرس، نور، ایران.
 • امیدوار، کمال [1] استاد اقلیم‌شناسی، دانشگاه یزد، ایران
 • امیری، بهرام [1] استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزآباد،
 • امیری، بهرام [1] گروه کشاورزی و منابع طبیعی، واحد فیروزآباد، دانشگاه آزاد اسلامی، فارس، ایران
 • امیری، بهرام [2] استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزآباد
 • امیری، سجاد [1] دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مرتعداری، دانشگاه تربیت مدرس، نور، ایران.
 • امیری، فاضل [1] استادیار، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر
 • امیری، فاضل [1] استادیار گروه مرتع داری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر
 • امیری، فاضل [1] دانشیار، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر، ایران
 • امیری، فاضل [1] دانشیار، دانشکده مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بوشهر، ایران
 • امیری، فاضل [1] دانشیار، دانشکده مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بوشهر، ایران
 • امیری، منچهر [1] عضو هیات علمی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان همدان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، همدان، ایران
 • امیر آبادی زاده، حسن [1] کارشناس پژوهشی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
 • امیر اصلانی، فرشاد [1] دانشیار، گروه سنجش از راه دور و GIS، دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران
 • امیریان چکان، علیرضا [1] استادیار دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء بهبهان، ایران
 • امیرجان، محمد [1] کارشناس پژوهشی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی سمنان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، سمنان، ایران
 • امیرجان، محمد [1] کارشناس پژوهشی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان سمنان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، سمنان، ایران
 • امیرخانی، محمود [1] کارشناس بانک ژن، بخش تحقیقات مرتع، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران
 • امیرخانی، معصومه [1] استادیار، گروه مرتع و آبخیزداری، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران
 • امیرنژاد، حمید [1] دانشیار اقتصاد منابع طبیعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، مازندران، ایران
 • امیرنژاد، حمید [1] دانشیار، گروه اقتصاد کشاورزی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ایران
 • انجوی، فاطمه [1] دانش‌آموخته کارشناسی ارشد مدیریت مناطق بیابانی، گروه منابع طبیعی، دانشگاه شیراز، ایران
 • اندرزیان، سید بهرام [1] استادیار پژوهشی، بخش تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، اهواز، ایران
 • انصاری، ناصر [2] مربی پژوهشی، بخش تحقیقات مرتع، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران
 • انصاری، ناصر [3] مربی پژوهشی، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران
 • انصاری، ناصر [1] مربی بازنشسته، بخش تحقیقات مرتع، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
 • انصاری، ناصر [1] مربی پژوهشی، بخش تحقیقات مرتع، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
 • انصاری، ناصر [1] مربی پژوهشی، بخش تحقیقات مرتع، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
 • انصاری، ناصر [1] مربی پژوهشی مؤسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور
 • انصاری، ناصر [1] عضو هیأت علمی مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
 • انصاری، ناصر [1] مربی پژوهشی بخش تحقیقات مرتع، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
 • انصافی مقدم، طاهره [1] عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور.
 • انصافی مقدم، طاهره [1] مربی پژوهشی بخش تحقیقات بیابان، مؤسسه تحقیقات جنگلها ومراتع کشور
 • انصافی مقدم، طاهره [1] مربی پژوهشی، بخش تحقیقات بیابان، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
 • انصافی مقدم، طاهره [1] مربی پژوهش، بخش تحقیقات بیابان، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران
 • انصافی مقدم، طاهره [1] مربی پژوهشی، بخش تحقیقات بیابان، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران
 • انواری، سید محمود [1] دانش‌آموخته کارشناسی ارشد بیابان زدایی، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه زابل
 • انورخواه، سپیده [1] دانشجوی دکترای اکولوژی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد
 • اوانی، نازی [1] کارشناس ارشد جنگل‌داری، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه مازندران
 • اوسطی، خالد [1] استادیارگروه مهندسی مرتع و آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران
 • اوسطی، خالد [1] دانشجوی کارشناسی‌ارشد آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران و عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی، واحد سنندج
 • اوشیب نتاج، ملیحه [1] گروه زیست‌شناسی دانشگاه الزهرا تهران
 • اولادی، جعفر [1] عضو هیئت علمی دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه مازندران
 • اونق، مجید [1] استاد، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، ایران

ب

 • بابایی، ستاره [1] دانشجوی کارشناسی ارشد مرتعداری، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، ایران
 • بابازاده، حسین [1] استادیار، گروه مهندسی آب، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران
 • بابایی کفاکی، ساسان [1]
 • بابایی کفاکی، ساسان [1] استادیار، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه آزاداسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران
 • بیابانی، لیلا [1] دانشجوی دکترای مدیریت و کنترل بیابان، گروه احیاء مناطق خشک و کوهستانی، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، ایران
 • بیابانی، لیلا [1] دانشجوی کارشناسی ارشد بیابانزدایی، گروه احیاء مناطق خشک و کوهستانی، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران
 • بابک بحرینی نژاد، بابک [1] عضو هیئت علمی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان، اصفهان، ایران
 • بیات، پرویز [1] استادیار، بخش تحقیقات اقتصادی اجتماعی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان بوشهر، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، بوشهر، ایران
 • بیات، رضا [1] استادیار، پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران
 • بیات، رضا [1] مربی پژوهشی، پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران
 • بیات، محمود [1] استادیار، بخش تحقیقات جنگل، مؤسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران
 • بیات، مینا [1] کارشناس ارشد پژوهشی، بخش تحقیقات مرتع، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران
 • بیات، مینا [1] کارشناس ارشد پژوهشی، بخش تحقیقات مرتع، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران
 • بیات، مینا [1] کارشناس ارشد پژوهشی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمان، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران
 • بیات، مینا [1] کارشناس ارشد، گروه مرتعداری، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران،
 • بیات، مینا [1] کارشناس مرتع و آبخیزداری دانشگاه تهران
 • بیات، مینا [1]
 • بیات، مینا [1] کارشناس ارشد پژوهشی، بخش تحقیقات مرتع، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران
 • بیات، مینا [1] کارشناس پژوهشی، بخش تحقیقات مرتع، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران
 • بیات، مینا [1] نویسنده مسئول، کارشناسی ارشد مرتعداری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، ایران
 • بیات موحد، فرزاد [1] عضو هیات علمی، مرکز تحقیقات منابع طبیعی و امور دام استان زنجان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، زنجان، ایران
 • بیات موحد، فرزاد [1] عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان زنجان
 • بیات موحد، فرزاد [1] مربی پژوهشی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی زنجان
 • بادسار، محمد [1] استادیار، گروه ترویج، ارتباطات و توسعه روستایی، دانشگاه زنجان، ایران
 • بایرام کمکی، چوقی [1] استادیار، دانشکده مرتع و آبخیزداری، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، ایران
 • بارانی، حسین [1] استادیار، گروه مرتعداری، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، ایران
 • بارانی، حسین [1] استادیار، گروه مرتع‌داری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • بارانی، حسین [1] استادیار، گروه مرتع و آبخیزداری، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • بارانی، حسین [3] دانشیار، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، ایران
 • بارانی، حسین [1] دانشیار، گروه مرتع و آبخیزداری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، ایران
 • بارانی، حسین [2] دانشیار، گروه مرتع، آبخیزداری و شیلات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، ایران
 • بارانی، حسین [1] دانشیار، گروه مرتع، آبخیزداری و شیلات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران
 • بارانی، حسین [2] دانشیار، گروه مرتع، آبخیزداری و شیلات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران،
 • بارانی، حسین [1] دانشیار گروه مرتعداری، دانشکده مرتع و آبخیزداری، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، ایران
 • بارانی، حسین [1] دانشیار، گروه مرتعداری، دانشکده مرتع و آبخیزداری، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، ایران
 • بارانی، حسین [1] دانشیار، گروه مرتع‌داری، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع‌‌طبیعی گرگان، ایران
 • بازگیر، مسعود [1] استادیار دانشکده کشاورزی، دانشگاه ایلام، ایران
 • بازگیر، مسعود [1] استادیار گروه علوم خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ایلام، ایران
 • بازگیر، مسعود [1] استادیار گروه مهندسی آب و خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ایلام، ایلام، ایران
 • باژیان، غلامرضا [1] عضو هیئت علمی‌مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس
 • باژیان، غلامرضا [2] عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس
 • باغانی، معصومه [1] کارشناسی ارشد مرتع‌داری، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • باغستانی، ناصر [1] استادیار پژوهشی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی یزد
 • باغستانی، ناصر [1] استادیار پژوهشی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع‌طبیعی یزد
 • باغستانی، ناصر [1] دانشیار پژوهشی، بخش تحقیقات جنگل و مرتع، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان یزد، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، یزد، ایران
 • باغستانی، ناصر [2] عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی یزد
 • باغستانی میبدی، ناصر [1] دانشیار پژوهشی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان یزد
 • باغستانی میبدی، ناصر [1] استادیار پژوهشی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان یزد، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، یزد، ایران،
 • باغستانی میبدی، ناصر [1] استادیار مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان یزد.
 • باغستانی میبدی، ناصر [1] دانشیار پژوهش، بخش تحقیقات جنگل و مرتع، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان یزد، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، یزد، ایران
 • باغستانی میبدی، ناصر [1] دانشیار پژوهشی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان یزد
 • باغستانی میبدی، ناصر [1] دانشیار پژوهشی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان یزد، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، یزد، ایران
 • باغستانی میبدی، ناصر [1] دانشیار، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان یزد، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، یزد، ایران
 • باغستانی میبدی، ناصر [1] عضو هیئت علمی ‌مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی یزد
 • باغستانی‌میبدی، ناصر [1] استادیار پژوهش مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی یزد
 • باقری، اصغر [1] استادیار، گروه مدیریت کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران
 • باقری، حسین [1] استادیار، بخش تحقیقات جنگل‌ها و مراتع، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان قم، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، قم، ایران
 • باقری، حسین [1] مربی پژوهشی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی قم
 • باقری، حسین [1] اعضاء هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان قم
 • باقری، حسین [1] مربی پژوهشی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان قم
 • باقری، رضا [1] استادیار گروه منابع طبیعی دانشگاه آزاد اسلامی‌واحد بافت،
 • باقری، رضا [1] استادیار، گروه منابع طبیعی دانشگاه آزاد اسلامی‌،‌‌‌ واحد بافت، کرمان
 • باقری، رضا [1] استادیار، گروه منابع طبیعی، دانشگاه آزاد اسلامی ‌واحد بافت کرمان
 • باقری، رضا [1] استادیار، گروه منابع طبیعی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بافت، کرمان
 • باقری، رضا [1] استادیار، گروه منابع طبیعی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بافت، کرمان،ایران
 • باقری، رضا [1] دانشیار، گروه مرتعداری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بافت، ایران
 • باقری، رضا [1] دانشیار، گروه منابع طبیعی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بافت، ایران
 • باقری، رضا [1] دانشیار، گروه منابع طبیعی، واحد بافت، دانشگاه آزاد اسلامی، بافت، ایران
 • باقری، رضا [1] دانش آموخته دکتری مرتع دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
 • باقری، رضا [1] دانشگاه آزاد اسلامی بافت
 • باقری، رضا [1] نویسنده مسئول، استادیار، گروه منابع طبیعی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بافت کرمان
 • باقری، رضا [1] دانشیار، گروه منابع طبیعی، واحد بافت، دانشگاه آزاد اسلامی، بافت، ایران
 • باقری، ستاره [1] دانشجوی دکتری مرتعداری، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ایران
 • باقریان، رباب [1] دانشجوی کارشناسی، ارشد مرتعداری، گروه منابع طبیعی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران
 • باقرزاده، حسین [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد، گروه مرتع و آبخیزداری، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران
 • بانج شفیعی، شهرام [1] استادیار پژوهشی، بخش تحقیقات بیابان، مؤسسة تحقیقات جنگلها و مراتع کشور،
 • بانج شفیعی، شهرام [1] استادیار پژوهشی، بخش تحقیقات بیابان، مؤسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران
 • بانج شفیعی، شهرام [1] استادیار پژوهشی، مؤسسة تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور
 • بانج شفیعی، شهرام [1] استادیار پژوهشی، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران
 • بانج شفیعی، شهرام [1] پژوهشیِ مؤسسة تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، تهران
 • بانج شفیعی، شهرام [1] دانشیار موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
 • بانج شفیعی، شهرام [1] نویسنده مسئول، استادیار پژوهشی، بخش تحقیقات بیابان، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران
 • بیانی کلاگری، انیس [1] کارشناس ترویج کشاورزی گرگان
 • بی باک، نازیلا [1] دانش‌آموخته کارشناسی ارشد مرتع‌داری، گروه مرتع و آبخیزداری، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران
 • بتولی، حسین [1] استادیار پژوهش، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان (باغ گیاه شناسی کاشان)
 • بتولی، حسین [1] عضو هیات علمی، مرکز تحقیقات منابع طبیعی و امور دام استان اصفهان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، اصفهان، ایران
 • بحرینی نژاد، بابک [1] استادیار پژوهش ، بخش تحقیقات منابع طبیعی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، اصفهان، ایران
 • بخشی، جمال [1] دانش‌آموخته کارشناسی ارشد مدیریت مناطق بیابانی، دانشگاه تهران
 • بخشی، جمال [1] کارشناس ارشد مدیریت مناطق بیابانی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • بخشی تیرگانی، محمد [1] دانشجوی کارشناسی ارشد آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تربیت مدرس
 • بخشی خانیکی، غلامرضا [1] استاد، دانشکده علوم، دانشگاه پیام نور تهران
 • بخشی خانیکی، غلامرضا [1]
 • بخشی خانیکی، غلامرضا [1] استاد، دانشکده علوم، دانشگاه پیام نور، تهران
 • بخشنده سوادرودباری، مریم [1]
 • بخشنده سوادرودباری، مریم [1] - کارشناس ارشد جنگل‌داری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران
 • بیدارلرد، محمود [1] استادیار، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران
 • بدری پور، حسین [1] دانشجوی دکترای علوم مرتع، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، ایران
 • بدری پور، حسین [1] کارشناس / سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور
 • بدرزاده، میکائیل [1] مربی، گروه مرتع و آبخیزداری، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران
 • بذرافشان، ام البنین [2] استادیار، دانشکده منایع طبیعی، دانشگاه هرمزگان، ایران
 • بذرافشان، ام البنین [1] استادیار، گروه مهندسی منابع طبیعی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه هرمزگان، ایران
 • بذرافشان، ام‌البنین [1] دانشجوی دوره دکترای تخصصی آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران
 • بذرافشان، جواد [1] دانشیار، گروه آبیاری و آبادانی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، ایران
 • بذرافشان، مسعود [1] کارشناسی ارشد، آبخیزداری، دانشگاه تربت حیدریه، خراسان رضوی، ایران
 • براتی، حسن [1]
 • براتی، حسن [1] دانش‌آموخته کارشناسی ارشد مرتعداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران
 • براتی، حسن [1] نویسنده مسئول، دانش آموخته کارشناسی ارشد مرتعداری، گروه احیاء مناطق خشک و کوهستانی، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج، ایران
 • برخوری، سعید [1] دانشجوی دکتری بیابانزدایی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه هرمزگان، هرمزگان، ایران
 • برخورداری، جلال [1] کارشناس مرتع و آبخیزداری، مرکز تحقیقات منابع طبیعی و امور دام استان هرمزگان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، بندرعباس، ایران
 • برخورداری، جلال [1] مربی پژوهشی، بخش تحقیقات آبخیزداری، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان یزد، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، یزد، ایران
 • برخورداری، جلال [1] مربی پژوهشی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی هرمزگان
 • برخورداری، جلال [1] نویسنده مسئول، مربی پژوهشی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان یزد، سازمان تحقیقات، ترویج و آموزش کشاورزی، یزد، ایران
 • برزگر، مریم [1] دانش‌آموخته کارشناسی ارشد مهندسی آبخیزداری، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران
 • برنا، فرهاد [1] دانش‌آموخته کارشناسی ارشد مرتعداری، گروه مرتع و آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ایران
 • برهانی، مسعود [1] استادیارپژوهشی، بخش تحقیقات منابع طبیعی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، اصفهان، ایران
 • برهانی، مسعود [1] استادیار پژوهش، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، اصفهان، ایران
 • برهانی، مسعود [1] مربی پژوهشی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان
 • برهانی، مسعود [1] نویسنده مسئول، عضو هیئت علمی، مرکز تحقیقات کشاورزی اصفهان، ایران پست الکترونیک
 • برهانی، مسعود [1] استادیار، بخش تحقیقات منابع طبیعی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، اصفهان ، ایران
 • بیرودیان، نادر [1] دانشیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • بروغنی، مهدی [1] کارشناس ارشد علوم مهندسی آبخیزداری دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی نور
 • برومند، ناصر [1] دانشیار گروه علوم خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه باهنر کرمان، ایران
 • بشری، حسین [1] استادیار دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه صنعتی اصفهان، ایران
 • بشری، حسین [2] استادیار، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه صنعتی اصفهان، ایران
 • بشری، حسین [1] استادیار، گروه مرتع و آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران
 • بشری، حسین [1] کارشناس پژوهشی، مرکز تحقیقات امور دام استان قم، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، قم، ایران
 • بشری، حسین [1] کارشناس پژوهشی، مرکز تحقیقات منابع طبیعی و امور دام استان قم، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، قم، ایران
 • بشری، حسین [1] استادیار، دانشکده منابع طبیعی،‌ دانشگاه صنعتی اصفهان
 • بشری، حسین [1] اعضاء هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان قم
 • بشری، حسین [1] دانشیار، گروه مرتع و آبخیزداری، دانشکده منایع طبیعی، دانشگاه صنعتی اصفهان، ایران
 • بشیری، مهدی [1] استادیار گروه مهندسی طبیعت و گیاهان دارویی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تربت‌حیدریه، خراسان رضوی، ایران
 • بصیری، مهدی [1] دانشیار، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه صنعتی اصفهان
 • بصیری، مهدی [1] دانشیار، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه صنعتی اصفهان، ایران
 • بصیری، مهدی [1] عضو هیات علمی، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه صنعتی اصفهان، ایران
 • بصیرانی، نصرالله [1]
 • بغدادی، ابراهیم [1]
 • بیگی‏ هرچگانی، حبیب ‏اله [1] استادیار گروه علوم خاک، دانشکده‌ کشاورزی دانشگاه شهرکرد
 • بنایان اول، محمد [1] استادیار، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد
 • بناکار، محمدحسین [1] مربی پژوهش، مرکز ملی تحقیقات شوری، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، یزد، ایران
 • بندک، عیسی [2] دانشجوی کارشناسی ارشد بیابان‌زدایی، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران
 • بنی نعمه، جمال [1]
 • بنی هاشمی، الهام [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد، مرتعداری دانشگاه منابع طبیعی و علوم زمین دانشگاه شهرکرد، ایران
 • بنی هاشمی، معصومه [1] دانش‌آموخته GIS، مرکز سنجش از دور و GIS دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ایران
 • بهادری، فرزانه [1] استادیار پژوهشی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان سمنان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، سمنان، ایران
 • بهتری، بهزاد [1] دانشجوی دکتری علوم مرتع، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ایران
 • بهتری، بهزاد [1] دانشجوی دکتری مرتعداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی، ساری، ایران
 • بهتری، بهزاد [1] دانشجوی دکتری مرتعداری، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ایران
 • بهتری، بهزاد [1] کارشناس ارشد، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تریبت مدرس
 • بهتری، بهزاد [1] کارشناسی ارشد مرتع‌داری، دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی، دانشگاه تربیت مدرس
 • بهدانی، محمدعلی [1] استادیار، گروه زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بیرجند
 • بهرامی، بهنام [1] دانشجوی کارشناسی ارشد مرتعداری، گروه مرتعداری، دانشکده علوم دریایی و منابع طبیعی، دانشگاه تربیت مدرس، نور، ایران
 • بهره‌مند، عبدالرضا [1] استادیار، گروه آبخیزداری، دانشکده مرتع و آبخیزداری، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران
 • بهزادی، حسین [1] دانش‌آموخته کارشناسی ارشد مرتع‌داری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارسنجان، فارس، ایران
 • بهلکه، خدیجه [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مرتعداری، دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی، دانشگاه تربیت مدرس، نور، ایران
 • بهمدی، محمد حسن [1] دانش‌آموخته کارشناسی ارشد، گروه مرتعداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه زابل، ایران
 • بهمنی، فاطمه [1] دانش‌آموخته کارشناسی ارشد بیابان‌زدایی، گروه مرتع و آبخیزداری، دانشکده آب و خاک، دانشگاه زابل، ایران
 • بهمنش، بهاره [1] استادیار دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه گنبد کاووس، ایران
 • بهنیا، عبدالکریم [1] دانشیار، دانشکده مهندسی علوم آب، دانشگاه شهید چمران، اهواز
 • بهنام فر، کورش [1] پژوهشگر مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان، اهواز، ایران
 • بهنام فر، کورش [1] کارشناس ارشد پژوهشی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان
 • بهنام فر، کوروش [1] دانشجوی دکترای فیزیولوژی، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین-اهواز و پژوهشگر مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان
 • بهنام‌فر، کورش [1] استادیار پژوهشی، بخش تحقیقات جنگل‌ها و مراتع، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان خوزستان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، اهواز، ایران
 • بهنام‌فر، کورش [1] دانشجوی دکترای فیزیولوژی دانشگاه رامین وکارشناس‌ارشد پژوهشی مرکز تحقیقات کشاورزی ومنابع طبیعی خوزستان

پ

 • پاپ زن، عبدالحمید [1] دانشیار، گروه ترویج و توسعه روستایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه رازی، کرمانشاه
 • پادیاب، محسن [1] دانشجوی کارشناسی ارشد بیابان‌زدایی، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران
 • پادیاب، محسن [1] کارشناس ارشد بیابان زدایی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
 • پادیاب، محسن [1] کارشناس ارشد بیابان زدایی، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران
 • پادیاب، محسن [1] دانشجوی دکتری آبخیزداری، گروه احیاء مناطق خشک و کوهستانی، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج، ایران
 • پاریاب، اصغر [1] کارشناس پژوهشی، مرکز تحقیقات منابع طبیعی و امور دام استان خراسان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، مشهد، ایران
 • پاریاب، اصغر [1] کارشناس گیاه‌شناسی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان رضوی
 • پاریاب، اصغر [1] کارشناس گیاه‌شناسی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
 • پاریاب، علی اصغر [1] عضو هیئت علمی و کارشناس مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان
 • پاریاب، علی اصغر [1] کارشناس پژوهشی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، مشهد، ایران
 • پارسادوست، فرزاد [1] کارشناس ارشد، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان، اصفهان، ایران
 • پارسامهر، امیرحسین [1] عضو هیات علمی، گروه مرتع و آبخیزداری، دانشگاه فسا، ایران
 • پارسامهر، امیرحسین [1] عضو هیات علمی گروه مرتع و آبخیزداری، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فسا، ایران
 • پارسامهر، محمد حسین [1] عضو هیات علمی گروه مرتع و آبخیزداری دانشگاه فسا، ایران
 • پای‌رنج، جهانبخش [1] کارشناسی ارشد مرتع‌داری، دانشگاه شهرکرد
 • پاسندی، محمد [1] عضو هیات علمی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان
 • پاکپرور، مجتبی [1] عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی فارس
 • پاکپرور، مجتبی [1] عضو هیئت علمی (خاک شناسی) مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی فارس . شیراز
 • پاکپرور، مجتبی [1] عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس.
 • پاکپرور، مجتبی [1] عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی فارس
 • پاکپرور، مجتبی [1] مربی پژوهشی، بخش تحقیقات بیابان، مؤسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران
 • پاک پرور، مجتبی [1] عضو هیئت علمی‌مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس
 • پاک پرور، مجتبی [1] - مربی پژوهشی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان یزد
 • پاک پرور، مجتبی [2] عضو هیات علمی، مرکز تحقیقات منابع طبیعی و امور دام استان فارس، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، شیراز، ایران
 • پاک‌پرور، مجتبی [1] عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس.
 • پاکدین، مهسا [1] دانشجوی دکتری بیابان‌زدایی، دانشکده کویرشناسی، دانشگاه سمنان، ایران
 • پاکروان، منیژه [1] دانشیار گروه زیست‏شناسی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران
 • پاکزاد، زهرا [1] کارشناس‌ارشد هواشناسی کشاورزی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
 • پامبوخ‌چیان، سرکیس [1] دانشیار، دانشگاه کشاورزی ارمنستان
 • پامبوخ‌چیان، سرکیس [1] دانشیار، دانشگاه کشاورزی دولتی ارمنستان،
 • پیری، جمشید [1] کارشناس ارشد، اداره‌ی جهاد کشاورزی زابل
 • پیری، جمشید [1] مربی، گروه مهندسی آب، دانشکده آب و خاک، دانشگاه زابل، ایران
 • پیراسته انوشه، هادی [1] استادیار، مرکز ملی تحقیقات شوری، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، یزد، ایران
 • پرتوی، افشین [1] عضو هیات علمی، پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران
 • پیرسته انوشه، هادی [1] استادیار، مرکز ملی تحقیقات شوری، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، یزد، ایران
 • پیری صحراگرد، حسین [1] استادیار، گروه مرتع و آبخیزداری، دانشگاه زابل، ایران
 • پیری صحراگرد، حسین [1] استادیار، گروه مرتع و آبخیزداری، دانشکده آب و خاک، دانشگاه زابل، ایران
 • پیرعزیزی، علی اکبر [1] استادیار، گروه عمران محیط زیست، دانشگاه علم و صنعت، تهران، ایران
 • پیروی، مریم [1] کارشناسی ارشد حشره شناسی، دانشکده علوم و مهندسی کشاورزی، دانشگاه تهران
 • پیروزی، نغمه [1]
 • پرویزی، یحیی [1]
 • پرویزی، یحیی [1] استادیار، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی کرمانشاه، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرمانشاه، ایران
 • پرویزی، یحیی [1] دانشیار، بخش تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی کرمانشاه، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرمانشاه، ایران
 • پرویزی، یحیی [1] دانشیار، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمانشاه، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران
 • پرویزی، یحیی [1] دانشیار مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی کرمانشاه، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی کشاورزی، تهران، ایران،
 • پسرک لی، محمد [1] استاد، گروه علوم گیاهی، دانشکده کشاورزی و علوم حیاتی، دانشگاه آریزونا، آمریکا
 • پیمانی فرد، بهرام [1] استادیار پژوهشی، بخش تحقیقات مرتع، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران
 • پناهی، فاطمه [1] دانش آموخته کارشناسی ارشدبیابانزدایی دانشکده منابع طبیعی تهران
 • پناهیان، احمدرضا [1] دانش‌آموخته کارشناسی ارشد، گروه مدیریت مناطق بیابانی، مرکز تحقیقات بین‌المللی بیابان، دانشگاه تهران، ایران
 • پناهیان، مهدی [1] دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت ، دانشکده کشاورزی دانشگاه محقق اردبیلی
 • پناهپور، حیدر [1] عضو هیئت علمی مؤسسه تحقیقات جنگل ها ومراتع کشور
 • پناهنده، محسن [1] کارشناس ارشد، سازمان فضایی ایران، تهران، ایران
 • پهلوانروی، احمد [1] استادیار، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه زابل
 • پهلوانروی، احمد [1] دانشیار دانشکده منابع طبیعی دانشگاه زابل
 • پهلوانروی، احمد [1]
 • پهلوانروی، احمد [1] استادیار، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه زابل
 • پهلوانروی، احمد [1] - استادیار گروه مرتع و آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه زابل
 • پویان، محسن [1] کارشناس بازنشسته گیاه‌شناسی، اداره آموزش و پرورش بیرجند
 • پورخسروانی، زهرا [1] دانشجوی دکتری بیابانزدایی، دانشکده منابع طبیعی و کویر شناسی، دانشگاه یزد، ایران
 • پور خسروانی، محسن [1] استادیار، گروه ژئومرفولوژی و برنامه‌ریزی شهری، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه باهنرکرمان، ایران
 • پوررضایی، جواد [1] استادیار، دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء بهبهان، ایران
 • پوررضایی، جواد [1] مربی، دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء بهبهان، ایران
 • پورطیب، فرانک [1] دانشجوی کارشناسی ارشد بیابان‌زدایی، دانشگاه تهران، کرج، ایران
 • پورعباسی، سارا [1] استادیار، گروه مهندسی محیط زیست، واحد ملایر، دانشگاه آزاد اسلامی، ملایر، ایران
 • پورعلی، امین [1] دانش‌آموخته کارشناسی ارشد مرتع‌داری، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران
 • پور محمدی، سمانه [1]
 • پورمیدانی، عباس [1] استادیار، بخش تحقیقات جنگل‌ها و مراتع، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان قم، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، قم، ایران
 • پورمیدانی، عباس [1] مربی پژوهشی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان قم
 • پورمیدانی، عباس [1] مربی پژوهشی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی قم
 • پورمرادی، صادق [1] عضو هیئت علمی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان مازندران، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، ساری
 • پورمرادی، صادق [1] مربی پژوهشی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان مازندران
 • پورمرادی، صادق [1] مربی پژوهشی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان مازندران
 • پورمیرزایی، احمد [1] کارشناس ارشد پژوهشی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرمان، ایران
 • پورمیرزایی، احمد [1] کارشناس ارشد بخش تحقیقات منابع طبیعی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرمان، ایران
 • پورنجف، سعید [1] کارشناس پژوهشی، مرکز تحقیقات منابع طبیعی و امور دام استان مازندران، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، ساری، ایران
 • پورنعمتی، اردشیر [1] دانش‌آموخته کارشناسی ارشد مرتعداری، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران
 • پورنعمتی، اردشیر [1] دانشجوی کارشناسی ارشد مرتعداری، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران
 • پورنعمتی، اردشیر [1] دانش‌آموخته کارشناسی ارشد مرتع‌داری، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران
 • پورنعمتی، اردشیر [1] دانشجوی دکترای علوم مرتع، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، ایران
 • پوزش، حسین [1] دانشگاه آزاد اسلامی، واحد یاسوج، باشگاه پژوهشگران جوان، یاسوج

ت

 • تایا، علی [1] کارشناس پژوهش، مرکز تحقیقات بین المللی بیابان، دانشگاه تهران
 • تازه، مهدی [1] استادیار، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه اردکان، یزد، ایران
 • تاوردیزاده سکزی، صحرا [1] کارشناس ارشد، مرتع داری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد نور، ایران
 • تجملیان، مهدیه [1] دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت مناطق بیابانی دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی یزد
 • تجملیان، مهدیه [1] دانش‌آموخته کارشناسی ارشد، مدیریت مناطق بیابانی، دانشگاه یزد، ایران
 • تربتی نژاد، نورمحمد [1] استادیار، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، ایران
 • ترکان، جواد [1] دانشجوی دکترای مرتع‌داری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران
 • ترکان، جواد [1] عضو هیأت علمی دانشگاه ارومیه
 • ترکان، جواد [1] کارشناس پژوهشی، مرکز تحقیقات منابع طبیعی و امور دام استان مرکزی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، اراک، ایران
 • ترکش، مصطفی [1] استادیار، گروه مرتع و آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه صنعتی اصفهان، ایران
 • ترکش اصفهانی، مصطفی [1] استادیار دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه صنعتی اصفهان، ایران
 • ترکش اصفهانی، مصطفی [2] استادیار، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه صنعتی اصفهان، ایران
 • ترکمان، مجتبی [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد بروجرد
 • ترنیان، فرج‌اله [1] دانش‌آموخته کارشناسی ارشد، مرتعداری، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • ترنج زر، حمید [1] دکترای مرتع‌داری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات تهران
 • تقی پور، فرهاد [1] مربی، مرکز تحقیقات کشاورزی استان سمنان، بخش تحقیقات آب و خاک، شاهرود، ایران
 • تقی زاده مهرجردی، روح الله [1] استادیار، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه اردکان، یزد، ایران
 • تقوایی، منصور [1] دانشیار، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز، ایران
 • تقوایی، منصور [1] دانشیار، گروه بیوتکنولوژی، دانشگاه شیراز، ایران
 • تقوی نیا، فاطمه [1] دانشجوی کارشناسی ارشد آب و هواشناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران
 • تمرتاش، رضا [1] استادیار، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ایران
 • تمرتاش، رضا [1] استادیار،، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ایران
 • تمرتاش، رضا [1] استادیار، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی مازندران
 • تمرتاش، رضا [2] استادیار، گروه مرتعداری، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ایران
 • تمرتاش، رضا [1] استادیار گروه مرتع و آبخیزداری، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی ساری
 • تمرتاش، رضا [1] مربی، گروه مرتع و آبخیزداری، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
 • تمرتاش، رضا [1] دانشیار گروه مرتع و آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ایران
 • تمرتاش، رضا [1] استادیار، گروه مهندسی مرتعداری، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ایران
 • تمرتاش، رضا [1] عضو هیئت علمی گروه مرتع و آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری.
 • تیموری، علی [1] کارشناس ارشد مدیریت مناطق بیابانی، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران
 • تیمورزاده، علی [1] استادیار، گروه مرتع و آبخیزداری، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران
 • تنی، نظام [1] دانشجوی کارشناسی ارشد آب و هواشناسی، دانشگاه یزد، ایران
 • توان، منیژه [1] کارشناس ارشد مرتع‌داری، دانشگاه تربیت مدرس
 • توان، منیژه [1] دانشجوی کارشناسی ارشد علوم مرتع، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تربیت مدرس
 • توبه، احمد [1] عضو هیأت علمی و استادیار دانشکدة کشاورزی دانشگاه محقق اردبیلی
 • توپچی زادگان، سعیده [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد مرتعداری دانشکده منابع طبیعی دانشگاه ارومیه، ایران
 • توپچی زاده گان، سعیده [1] دانش اموخته کارشناسی ارشد، گروه مرتع و آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه ارومیه، ایران
 • توکلی، اصغر [1] کارشناس ارشد بیابان‌زدایی، گروه مهندسی علوم بیابان، دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین، دانشگاه کاشان، ایران
 • توکلی، حسین [1] استادیار پژوهشی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
 • توکلی، حسین [1] استادیار پژوهشی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
 • توکلی، حسین [1] استادیار مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
 • توکلی، حسین [1] عضو هیات علمی و کارشناس مرکز تحقیقاتی کشاورزی و منابع طبیعی خراسان
 • توکلی، حسین [1] عضو هیئت علمی دانشگاه بیرجند
 • توکلی، حسین [1] نویسنده مسئول، دانشیار پژوهشی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی، مشهد، ایران
 • توکلی، حسین [1] هیئت علمی و کارشناس مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان
 • توکلی، حسین [1] دانشیار، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان رضوی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، مشهد، ایران
 • توکلی، حسین [1] استادیار پژوهشی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، خراسان، ایران
 • توکلی، حسین [1] عضو هیات علمی، مرکز تحقیقات منابع طبیعی و امور دام استان خراسان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، مشهد، ایران
 • توکلی، حسین [1] عضو هیات علمی، مرکز تحقیقات منابع طبیعی و امور دام استان خراسان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، مشهد، ایران
 • توکلی، محسن [1] استادیار، گروه مرتع و آبخیزداری، دانشگاه ایلام، ایران
 • توکلی، محمد [1] کارشناس ارشد آبخیزداری، اداره کل امور عشایر استان فارس، شیراز، ایران
 • توکلی، مهدیه [1]
 • توکلی، مهدیه [1] دانش آموخته، کارشناس ارشد مرتع داری
 • توکل افشاری، رضا [1] دانشیار، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تهران
 • توکلی نکو، حسین [1] استادیار، بخش تحقیقات جنگل‌ها و مراتع، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان قم، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، قم، ایران

ث

ج

 • جابرالانصار، زهرا [1] کارشناس ارشد پژوهشی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، اصفهان، ایران
 • جابرالانصار، زهرا [1] کارشناس ارشد مرتعداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه صنعتی اصفهان، ایران
 • جابرالانصار، زهرا [1] کارشناس ارشد مرتع‌داری، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان
 • جابرالانصار، زهرا [1] محقق، بخش تحقیقات منابع طبیعی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، اصفهان ، ایران
 • جابر الانصار، زهرا [1] کارشناس ارشد، بخش تحقیقات منابع طبیعی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، اصفهان، ایران
 • جان فز، عنایت ا... [1] کارشناسی ارشد بیابانزدایی، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران
 • جاویدکیا، حمیدرضا [1] کارشناس پژوهشی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان قم
 • جباری، میترا [1] عضو هیئت علمی، مجتمع آموزش عالی سراوان، ایران
 • جباری، میترا [1] - کارشناس ارشد اصلاح نباتات، دانشگاه زابل
 • جبارزارع، افسانه [1] کارشناس ارشد مرتعداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه صنعتی اصفهان، ایران
 • جبالبارزی، بهاره [1] دانشجوی دکتری مدیریت و کنترل بیابان، گروه احیاء مناطق خشک و کوهستانی، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران
 • جبلی، مریم [1] نویسنده مسئول، کارشناس ارشد پژوهشی، بخش تحقیقات زیست‌فناوری منابع طبیعی، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران
 • جعفری، رضا [1] استادیار، دانشکده منابع طبیعی،‌ دانشگاه صنعتی اصفهان
 • جعفری، رضا [1] استادیار، گروه مرتع و آبخیزداری، دانشکده منایع طبیعی، دانشگاه صنعتی اصفهان، ایران
 • جعفری، زهرا [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد مرتعداری، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، ایران
 • جعفری، زهرا [1] کارشناسی ارشد مرتعداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، ایران
 • جعفری، سمیه [1] کارشناس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری، شهرستان لار، ایران
 • جعفری، عیسی [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد مرتعداری، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، ایران
 • جعفری، علی اشرف [1] استاد، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
 • جعفری، علی اشرف [1] دانشیار بانک ژن منابع طبیعی، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
 • جعفری، علی اشرف [1] دانشیار پژوهشی، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
 • جعفری، علی اشرف [1] دانشیار، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
 • جعفری، علی اشرف [1] دانشیار، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، تهران
 • جعفری، علی اشرف [1]
 • جعفری، علی اشرف [2] استاد پژوهشی، بخش تحقیقات مرتع، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران
 • جعفری، علی اشرف [1] استاد پژوهشی بخش تحقیقات مرتع، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی، تهران ،‌ایران،
 • جعفری، علی اشرف [1] استاد، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، تهران، ایران
 • جعفری، علی اشرف [1] دانشیار، بانک ژن، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
 • جعفری، علی اشرف [1] استاد موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور
 • جعفری، علی اشرف [1] استاد پژوهشی، بخش تحقیقات زیست‌فناوری منابع طبیعی، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران
 • جعفری، علی اشرف [1] استاد، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
 • جعفری، علی اشرف [1] استاد، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران
 • جعفری، علی اشرف [1] دانشیار، بخش بانک ژن، مؤسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور
 • جعفری، علی اشرف [1] دانشیار، بخش بانک ژن، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
 • جعفری، علی اشرف [1] دانشیار پژوهشی، گروه بانک ژن، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مرتع کشور
 • جعفری، علی اشرف [1] دانشیار پژوهشی گروه زیست فناوری منایع طبیعی، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
 • جعفری، علی اشرف [1] دانشیار، گروه بانک ژن، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
 • جعفری، علی اشرف [1] دانشیار، گروه بانک ژن، مؤسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور
 • جعفری، علی اشرف [1] دانشیار مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
 • جعفری، علی اشرف [1] عضو هیأت علمی مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع
 • جعفری، علی اشرف [1] عضو هیأت علمی مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
 • جعفری، علی اشرف [1] استاد پژوهشی، بخش تحقیقات مرتع، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران
 • جعفری، علی اشرف [2] استاد پژوهشی، بخش تحقیقات مرتع، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران
 • جعفری، علی اشرف [1] استاد، بخش تحقیقات مرتع، موسسه تحقیقات جنگل‏ها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، ایران
 • جعفری، علی اشرف [1] استاد، بخش تحقیقات مرتع، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران
 • جعفری، علی اشرف [3] استاد پژوهشی، بخش تحقیقات مرتع، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران
 • جعفری، علی اشرف [1] استاد پژوهشی، بخش تحقیقات مرتع، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران
 • جعفری، علی اشرف [1] دانشیار پژوهشی، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران
 • جعفری، علی اشرف [1] استاد پژوهشی، بخش تحقیقات مرتع، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران
 • جعفری، علی‌اشرف [1]
 • جعفری، علی‌اشرف [1] دانشیار پژوهشی، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
 • جعفری، علی‌اشرف [1] دانشیار، گروه بانک ژن، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
 • جعفری، فرهنگ [1] کاردان بخش تحقیقات مرتع، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
 • جعفری، فرهنگ [1] کارشناس، بخش تحقیقات مرتع، مؤسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور
 • جعفری، محمد [2]
 • جعفری، محمد [2] استاد، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران
 • جعفری، محمد [1] استاد، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، ایران
 • جعفری، محمد [1] استاد، دانشکده منابع طبیعی، گروه احیاء مناطق خشک و کوهستانی، دانشگاه تهران
 • جعفری، محمد [2] استاد، گروه احیاء مناطق خشک و کوهستانی، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، ایران
 • جعفری، محمد [1] استاد، گروه احیاء مناطق خشک و کوهستانی، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران
 • جعفری، محمد [1] استاد دانشکده گروه احیاء مناطق خشک و کوهستانی، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج، ایران
 • جعفری، محمد [4] استاد دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران
 • جعفری، محمد [1] استاد دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران
 • جعفری، محمد [2] استاد، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران
 • جعفری، محمد [5] استاد، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران
 • جعفری، محمد [1] استاد دانشگاه منابع طبیعی تهران
 • جعفری، محمد [3] استاد، گروه احیاء مناطق خشک و کوهستانی، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج، ایران
 • جعفری، محمد [7] استاد، گروه احیاء مناطق خشک و کوهستانی، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران
 • جعفری، محمد [1] دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران
 • جعفری، محمد [2] دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران
 • جعفری، محمدعلی [1] عضو هیات علمی، مرکز تحقیقات منابع طبیعی و امور دام استان خراسان، سازمان تحقیقات، ترویج و آموزش کشاورزی، مشهد، ایران
 • جعفری، مصطفی [1] دانشیار پژوهشی، بخش تحقیقات جنگل، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران
 • جعفری، مصطفی [1] دانشیار، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران
 • جعفری، مصطفی [1] عضو هیئت ‌علمی و رئیس بخش تحقیقات جنگل، مؤسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور
 • جعفری، مهدی [1] دانش‌آموخته دکترای بیابان‌زدایی، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، ایران
 • جعفری، مهدی [2] کارشناس ارشد مدیریت مناطق بیابانی دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران
 • جعفری، مهدی [1] کارشناس ارشد مدیریت مناطق بیابانی دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران
 • جعفری، مهدی [1] دانش‌آموخته دکترای بیابان‌زدایی، گروه احیاء مناطق خشک و کوهستانی، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران
 • جعفری، و سید محی الدین [1] مدیریت اکتشاف نفت،تهران
 • جعفریان، آذین [1] کارشناس ارشد مدیریت مناطق بیابانی، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران
 • جعفریان، زینب [1] استادیار گروه مرتع و آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
 • جعفریان، زینب [1] دانشیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ایران
 • جعفریان، زینب [1] دانشیار، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ایران
 • جعفریان، زینب [1] دانشیار گروه مرتع و آبخیزداری، دانشکده علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ایران
 • جعفریان، زینب [1] گروه مرتع و آبخیزداری، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
 • جعفریان، زینب [1] دانشیار، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه ساری، ساری، ایران
 • جعفریان جلودار، زینب [1] استادیار، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
 • جعفرزاده، مجتبی [1] استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد، ایران
 • جعفری فوتمی، عیسی [1] دانشجوی دکتری علوم مرتع دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، ایران
 • جلیلی، عادل [1] استاد، بخش تحقیقات گیاه شناسی، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران
 • جلیلی، عادل [1] استاد پژوهشی، بخش تحقیقات گیاهشناسی، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران
 • جلیلی، عادل [1] استاد پژوهش مؤسسة تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
 • جلیلی، عادل [1] استاد پژوهشی، مؤسسه‌ تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
 • جلیلی، عادل [1] استاد پژوهشی، مؤسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور
 • جلیلی، عادل [1] استاد پژوهش، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران
 • جلیلی، عادل [1] دانشیارپژوهشی، بخش تحقیقات مرتع، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران
 • جلیلی، عادل [1] استاد، مؤسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور، تهران، ایران
 • جلیلی، عادل [1] دانشیار پژوهشی مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
 • جلیلی، عادل [1] مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
 • جلیلوند، حمید [1] عضو هیئت علمی گروه جنگل داری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
 • جمالی، علی اکبر [1] عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد واحد میبد
 • جمالی، علی‌اکبر [1] استادیار گروه علوم و مهندسی آبخیزداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد
 • جمالی، علی‌اکبر [1] استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبدj
 • جمالیزاده تاج‌آبادی، محمدرضا [1] دانشجوی کارشناسی ارشد بیابان‌زدایی، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه زابل
 • جمید حبیبیان، سید حمید [1]
 • جم زاد، زیبا [1] استادیار پژوهشی مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
 • جم زاد، زیبا [1] استاد پژوهشی، مؤسسه‌ تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
 • جمعه پور، محمود [1] دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران
 • جنت رستمی، مجتبی [1] دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت مناطق بیابانی دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران
 • جنیدی، حامد [1] استادیاردانشکده منابع طبیعی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران،
 • جنیدی، حامد [1] استادیار، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران
 • جنیدی جعفری، حامد [1] استادیار دانشکده منابع طبیعی دانشگاه کردستان
 • جنیدی جعفری، حامد [1] دانشجوی دکتری رشته مرتع‌داری ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران
 • جنگجو، محمد [1] استادیار، گروه مرتع و آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی و محیط‌زیست، دانشگاه فردوسی مشهد
 • جنگجو، محمد [1] دانشیار، گروه مرتع و آبخیزداری دانشگاه فردوسی مشهد
 • جنگجو، محمد [1] استادیار، دانشکده کشاورزی، منابع طبیعی، محیط‌زیست دانشگاه فردوسی مشهد
 • جنگجو، محمد [1] استادیار، گروه مرتع وآبخیز داری دانشکده منابع طببعی و محیط زیست، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران
 • جنگجو، محمد [1] استادیار، گروه مرتع وآبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی و محیط‌زیست، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران
 • جنگجو برزل آباد، محمد [1] استادیار گروه مرتع و آبخیزداری، دانشگاه فردوسی مشهد
 • جهانی، علی [1] دانشجوی دکترای جنگل‌داری، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران،
 • جهان بین، علی [1] کارشناس ارشد مرتعداری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اردبیل، ایران
 • جهانتاب، اسفندیار [1] دانش‌آموخته کارشناسی ارشد، رشته مرتع‌داری، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران
 • جهانتاب، اسفندیار [1] دانشجوی دکترای علوم مرتع، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران
 • جهانتاب، اسفندیار [1] عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج
 • جهانتاب، اسفندیار [1] کارشناسی ارشد مرتع‌داری، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان و عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج
 • جهانتاب، اسفندیار [1] نویسنده مسئول، دانشجوی کارشناسی ارشد مرتع‌داری، گروه مرتع‌داری، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • جوادی، پدیده [1] کارشناس ارشد بخش آبیاری و زهکشی، شرکت مهاب قدس، تهران، ایران
 • جوادی، حمیده [1] عضو هیات علمی، بخش تحقیقات بانک ژن، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران
 • جوادی، سیداکبر [1] استادیار، گروه مرتع‌داری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران
 • جوادی، سیداکبر [1] استادیار، گروه مرتعداری، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات تهران، ایران
 • جوادی، سیداکبر [1] استادیار، گروه مرتعداری، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم وتحقیقات، تهران، ایران
 • جوادی، سیداکبر [1] استادیار، گروه مرتعداری، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران
 • جوادی، سیداکبر [1] استادیار، گروه مرتعداری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران
 • جوادی، سیداکبر [1] استادیار گروه مرتع‌داری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران
 • جوادی، سیداکبر [1] دانشیار دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، ایران
 • جوادی، سیداکبر [1] دانشیار، گروه مرتعداری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، ایران
 • جوادی، سیداکبر [1] دانشیار، گروه مرتع‌داری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران
 • جوادی، سید اکبر [1] استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
 • جوادی، سید اکبر [1] استادیار گروه مرتع‌داری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران
 • جوادی، سید اکبر [1] دانشجوی دکتری علوم مرتع، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران.
 • جوادی، سید اکبر [1] استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران،گروه مرتعداری، تهران، ایران
 • جوادی، سید اکبر [1] دانشیار، گروه مرتع‌داری، واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • جوادی، سید اکبر [1] دانشیار، گروه مرتع، دانشکده منابع طبیعی و محیط‌زیست، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • جوادی، محمدرضا [1] استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرستان نور
 • جوانشیر، کریم [1] استاد، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران
 • جواهری، محمد [1] عضو هیات علمی، مرکز تحقیقات منابع طبیعی و امور دام استان اصفهان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، اصفهان، ایران
 • جوری، محمدحسن [1] استادیار، گروه منابع طبیعی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد نور، ایران
 • جوری، محمدحسن [1] کارشناس ارشد مرتعداری، دانشگاه تربیت مدرس، نور، ایران
 • جوکار، لادن [1] مربی پژوهشی، بخش تحقیقات جنگل‌ها و مراتع، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، شیراز، ایران

چ

 • چایی چی، محمد رضا [1] عضو هیات علمی دانشکده کشاورزی کرج
 • چاوشی، ستار [1] عضو هیات علمی، مرکز تحقیقات منابع طبیعی و امور دام استان اصفهان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، اصفهان، ایران
 • چاوشی، ستار [1] عضو هیات علمی، مرکز تحقیقات منابع طبیعی و امور دام استان اصفهان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، اصفهان، ایران
 • چاوشیان، مولودسادات [1] مدرس، مرکزآموزش جهاد کشاورزی استان همدان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، همدان، ایران
 • چائی چی، محمدرضا [1]
 • چائی چی، محمدرضا [1] دانشیار، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تهران
 • چائی‌چی، محمد رضا [1] دانشیار، گروه زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تهران
 • چراغیان، عالم [1] دانشجوی گروه مرتع و آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست، دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء(ص) بهبهان، ایران،
 • چرخابی، امیرحسین [1] دانشیار، پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران
 • چکشی، بهاره [1] کارشناس ارشد مرتع‌داری
 • چوپانی، سعید [1] عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان هرمزگان
 • چوپانیان، احمد [1] دانش‌آموخته کارشناسی ارشد مرتعداری، گروه منابع طبیعی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد نور، ایران
 • چوکان، رجب [1] استادیار پژوهشی مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر کشور

ح

 • حاتمی، مهرناز [1] استادیارگروه گیاهان دارویی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه اراک، اراک، ایران
 • حاج آقا معمار، شعله [1] دانشجوی کارشناسی ارشد مرتعداری دانشکده فناوری منابع طبیعی و کشاورزی دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران
 • حاج آقا معمار، شعله [1] دانشجوی کارشناسی ارشد مرتعداری، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران
 • حاجی پور، سمیرا [1] دانش‌آموخته کارشناسی ارشد مرتعداری، دانشکده مرتع و آبخیزداری، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، ایران
 • حاج رسولیها، شاپور [1] استادیار، دانشگاه صنعتی اصفهان، ایران
 • حاجی محمد ابراهیم زنجانی، مریم [1] دانشجوی دکتری علوم مرتع، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
 • حاجی‌هاشمی، محمدرضا [1] کارشناسی ارشد بیان‌زدایی، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران
 • حبیبی اربطانی، وحید [1] دانش‌آموخته کارشناسی ارشد بیابان‌زدایی، دانشگاه تهران
 • حبیبیان، سیدحمید [1] استادیار پژوهشی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، شیراز، ایران
 • حبیبیان، سیدحمید [1] استادیار پژوهشی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی فارس، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، شیراز، ایران
 • حبیبیان، سید حمید [1] عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی فارس
 • حبیبیان، سیدحمیدرضا [1] دانشجوی دکتری علوم مرتع دانشکده مرتع و آبخیزداری، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، ایران
 • حبیبیان، سیدمحمدرضا [2] استادیار پژوهشی، بخش تحقیقات منابع طبیعی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی ، فارس، ایران
 • حبیبیان، سید محمد رضا [1] دانشجوی دکترای علوم مرتع، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، ایران
 • حبیبیان، سید محمد رضا [1] دانشجوی دکترای علوم مرتع دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران
 • حبیبیان، محمدرضا [1] دانشجوی دکتری علوم مرتع دانشکده مرتع و آبخیزداری، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، ایران
 • حجتی، سعید [1] دانشیار گروه خاکشناسی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید چمران اهواز، خوزستان ایران
 • حجتی، محمد [1] استادیار، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ایران
 • حیدری، اسماعیل [1] دانشجوی دکتری بیابان‌زدایی، گروه ه احیاء مناطق خشک و کوهستانی، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران
 • حیدری، پریسا [1] دانشجوی کارشناسی ارشد گروه خاکشناسی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید چمران، اهواز، ایران
 • حیدری، حشمت .. [1] - استادیار گروه جنگلداری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • حیدری، قدرت الله [1] دانشیار، گروه مرتع، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع‌طبیعی ساری، ایران
 • حیدری، قدرت اله [1] استادیار، گروه مرتع و آبخیزداری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ایران
 • حیدری، قدرت اله [1] دانشیار، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ایران
 • حیدری، قدرت اله [1] استادیار گروه مرتعداری، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ایران
 • حیدری، قدرت اله [1] استادیار، گروه مرتعداری، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ایران
 • حیدری، قدرت اله [1] نویسنده مسئول، استادیار، گروه مرتع و آبخیزداری، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری،ایران
 • حیدری، قدرت اله [1] دانشیار، گروه مرتعداری، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ایران
 • حیدری، قدرت اله [1] دانشیار، گروه مرتع، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ایران
 • حیدری، قدرت اله [1] دانشیار، گروه مرتعداری، دانشگاه علوم کشاوری و منابع طبیعی ساری، مازندران، ایران
 • حیدریان آقاخانی، مریم [1] دانش‌آموخته کارشناسی‌ارشد مرتع‌داری، دانشکده منابع‌طبیعی دانشگاه تربیت‌مدرس
 • حیدریان آقاخانی، مریم [1] کارشناسی‌ارشد مرتع‌داری دانشکده منابع‌طبیعی، دانشگاه تربیت‌مدرس
 • حیدریان آقاخانی، مریم [1] کارشناسی‌ارشد مرتع‌داری، دانشکده منابع‌طبیعی، دانشگاه تربیت‌مدرس
 • حیدری زادی، زاهده [1] دانشجوی دکترای بیابان‌زدایی، گروه مدیریت مناطق بیابانی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، ایران
 • حیدری شریف آباد، حسین [1] دانشیار پژوهشی، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
 • حیدری شریف آباد، حسین [1] کارشناس پژوهشی، مرکز تحقیقات منابع طبیعی و امور دام استان قزوین، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، قزوین، ایران
 • حیدری شریف آباد، حسین [1] مربی پژوهشی، بخش تحقیقات مرتع، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران
 • حیدری شریف‌آباد، حسین [1] استاد، بخش تحقیقات مرتع، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
 • حیدری شریف اباد، حسین [1] دانشیار پژوهشی، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران
 • حیدری قرایی، حمیده [1] دانش‌آموخته کارشناسی ارشد، رشته مرتع‌داری، دانشگاه آزاد اسلامی‌، واحد بافت، بافت، ایران
 • حسیببی، پیمان [1] دانشیار، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشگاه شهید چمران، اهواز، ایران
 • حسنی، جمال [1] مربی پژوهشی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان کردستان
 • حسنی، جمال [1] عضو هیئت علمی مر‌‌کز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان کردستان
 • حسنی، جمال [1] عضو هیئت علمی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان کردستان، سنندج، ایران
 • حسنی، جمال [1] مربی پژوهشی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان کردستان، سازمان تحقیقات، ترویج و آموزش کشاورزی، کردستان، سنندج، ایران
 • حسنی، جمال [1] عضو هیات علمی، مرکز تحقیقات منابع طبیعی و امور دام استان کردستان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کردستان، ایران
 • حسنی، مجید [1] مربی پژوهشی، موسسه تحقیقات علوم دامی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران
 • حسنی، مجید [1] مربی پژوهشی، مؤسسه تحقیقات علوم دامی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران
 • حسنی، مجید [1] مربی پژوهشی، موسسه تحقیقات علوم دامی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران
 • حسینی، خسرو [1] استادیار، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه سمنان
 • حسینی، زین العابدین [1] استادیار، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه یزد
 • حسینی، سیدرضا [1] استادیار پژوهشی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان یزد
 • حسینی، سید رضا [1] عضو هیئت علمی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، گرگان، ایران
 • حسینی، سید زین العابدین [1]
 • حسینی، سید زین العابدین [1] استادیار، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه یزد، ایران
 • حسینی، سید زین العابدین [1] عضو هیئت علمی دانشگاه یزد
 • حسینی، سید زین العابدین [1] مربی دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه یزد
 • حسینی، سید زین‌العابدین [1] مربی دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی دانشگاه یزد
 • حسینی، سیدعلی [1] استادیار پژوهشی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان، سازمان تحقیقات، اموزش و ترویج کشاورزی، گرگان، ایران
 • حسینی، سیدعلی [1] اعضای هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان
 • حسینی، سیدعلی [1] عضو هیات علمی، مرکز تحقیقات منابع طبیعی و امور دام استان گلستان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، گرگان، ایران
 • حسینی، سیدعلی [1] عضو هیات علمی، مرکز تحقیقات منابع طبیعی و امور دام استان گلستان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، گرگان، ایران
 • حسینی، سیدعلی [2] مربی پژوهشی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، گرگان، ایران
 • حسینی، سید علی [1] استادیار، پژوهش گروه تحقیقات مرتع مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان، گرگان، ایران
 • حسینی، سید علی [1] دانشجوی دکتری دانشگاه کشاورزی ارمنستان
 • حسینی، سید علی [1] دانشجوی دکتری، دانشگاه کشاورزی دولتی ارمنستان
 • حسینی، سید علی [1] مربی پژوهشی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • حسینی، سید علی [1] مربی پژوهشی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان، سازمان تحقیقات، ترویج و آموزش کشاورزی، گلستان، گرگان، ایران
 • حسینی، سید علی [1] مربی پژوهشی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • حسینی، سیدعلیرضا [1] دانش‌آموخته کارشناسی ارشد، گروه مدیریت مناطق بیابانی، مرکز تحقیقات بین‌المللی بیابان، دانشگاه تهران، ایران
 • حسینی، سیدعلی (سیدرضا) [1] نویسنده مسئول، مربی پژوهش، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، گرگان، ایران
 • حسینی، سید علی (سید رضا) [1] مربی پژوهشی گروه تحقیقات مرتع مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان
 • حسینی، سید فرج اله [1] دانشیار ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران
 • حسینی، سید محمود [1] کارشناس ارشد بیابانزدایی و عضو باشگاه پژوهشگران جوان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارسنجان
 • حسینی، سیده حبیبه [1] دانشجوی دکتری، علوم مرتع، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، ایران
 • حسینی، سیده سمیه [1] دانشجوی دکتری توریسم، دانشگاه کازان، کازان، روسیه
 • حسینی، سمیرا [1] کارشناس ارشد بیابانزدایی، دانشکده کویرشناسی، گروه بیابانزدایی، دانشگاه سمنان، ایران
 • حسینی، مجید [1] عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران
 • حسینی، مجید [1] عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران
 • حسینی بمرود، غلامرضا [1] - کارشناس گیاه‌شناسی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان رضوی
 • حسینی‌بمرود، غلامرضا [1] - کارشناس گیاه‌شناسی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
 • حسن پوری، رضا [1] کارشناس ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران،گروه مرتعداری، تهران، ایران
 • حسن‌پور، هاجر [1] کارشناسی ارشد، گروه زیست‌شناسی، دانشگاه فردوسی مشهد
 • حسین پوری، رضا [1] کارشناس پژوهشی، مرکز تحقیقات امور دام استان آذربایجان غربی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، ارومیه، تهران
 • حسینی توسل، مرتضی [1] استادیار، پژوهشکده مطالعات توسعه جهاد دانشگاهی، دانشگاه تهران، کرج، ایران
 • حسینی توسل، مرتضی [1] دانشجوی دکترای علوم مرتع، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
 • حسین جعفری، سمیرا [1] دانشجوی دکترای علوم مرتع، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، ایران
 • حسین جعفری، سمیرا [1] دکتری، گروه محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی، دانشگاه یزد، ایران
 • حسن زاده، محمد [1] کارشناس ارشد پژوهشی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان
 • حسین زاده، عسگر [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد مرتع‌داری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ایران
 • حسین زاده، گلریز [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد رشته مرتع داری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری.
 • حسینی (سید رضا)، سید علی [1] مربی پژوهشی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی گلستان
 • حسینی کهنوج، سید حمزه [1]
 • حسینی کهنوج، سید حمزه [1] دانشجوی کارشناسی ارشد مرتعداری، گروه مرتعداری، دانشکده علوم دریایی و منابع طبیعی، دانشگاه تربیت مدرس، نور، ایران
 • حسینی گزیر، عبدالواحد [1] دانش‌آموخته کارشناسی ارشد رشته همزیستی با بیابان، مرکز تحقیقات بیابان، تهران، ایران
 • حسنلی، علیمراد [1] استاد، گروه مدیریت مناطق بیابانی، دانشگاه شیراز، ایران
 • حسن لی، علی مراد [1] استادیار دانشگاه شیراز
 • حسینی مرندی، حمید [1] مربی پژوهشی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس
 • حسینی نسب، معصومه سادات [1] دانش‌آموخته کارشناسی ارشد مرتع‌داری، دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی، دانشگاه تربیت مدرس
 • حسینی نصر، سیدمحمد [1] استادیار، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
 • حسنوند، محمد [1] کارشناسی ارشد اصلاح نباتات، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بروجرد
 • حشمتی، سارا [1] دانش‌آموخته کارشناسی ارشد مرتعداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ایران
 • حشمتی، غلامعلی [1] استاد، دانشکده مرتع و آبخیزداری، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • حشمتی، غلامعلی [1] استاد، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، ایران
 • حشمتی، غلامعلی [1] استاد، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، ایران
 • حشمتی، غلامعلی [1] استاد، گروه مرتع و آبخیزداری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، ایران
 • حشمتی، غلامعلی [1] استاد دانشکده مرتع و آبخیزداری، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، ایران
 • حشمتی، غلامعلی [1] استاد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • حشمتی، غلامعلی [1] استاد، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • حشمتی، غلامعلی [1] استاد، گروه مرتعداری، دانشکده مرتع و آبخیزداری، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • حشمتی، غلامعلی [1] استاد گروه مرتع‌داری، دانشکده مرتع و آبخیزداری، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • حشمتی، غلامعلی [1] استاد، گروه مرتع‌داری، دانشکده مرتع و آبخیزداری، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران
 • حشمتی، غلامعلی [1] استاد، گروه مرتع‌داری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • حشمتی، غلامعلی [2] استاد، گروه مرتعداری، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، ایران
 • حشمتی، غلامعلی [1] دانشیار دانشکده مرتع و آبخیزداری دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی گرگان
 • حشمتی، غلامعلی [2] دانشیار، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • حشمتی، غلامعلی [1] استاد، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، ایران
 • حشمتی، غلامعلی [2] استاد، گروه مدیریت مرتع، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، ایران
 • حشمتی، غلامعلی [1] استاد گروه مدیریت مرتع، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گلستان، ایران
 • حشمتی، غلامعلی [1] استاد، گروه مرتعداری، دانشکده مرتع و آبخیزداری، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، ایران
 • حشمتی، غلامعلی [1] استاد گروه مرتعداری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان. ایران
 • حشمتی، غلامعلی [1] استاد، گروه مرتعداری، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، ایران
 • حشمتی، مسیب [1] استادیار، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمانشاه، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران
 • حشمتی، مسیب [1] عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات کرمانشاه
 • حشمتی، مسیب [1] دانشیار مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی کرمانشاه، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی کشاورزی، تهران، ایران،
 • حشمت پور، علی [1] استادیار، گروه منابع طبیعی، دانشگاه گنبد کاووس. گنبد، ایران
 • حعفری، محمد [1] استاد، گروه احیاء مناطق خشک و کوهستانی، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران
 • حق ‏شناس گرگابی، مرضیه [1] کارشناسی‏ ارشد گروه علوم خاک، دانشکده‌ کشاورزی دانشگاه شهرکرد
 • حکیمی بافقی، بی بی عذرا [1] کارشناس ارشد علوم گیاهی دانشگاه پیام نور تهران
 • حکیم زاده، محمدعلی [1] عضو هیات علمی دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه یزد، ایران
 • حکیم‌زاده اردکانی، محمدعلی [1] استادیار،گروه مدیریت مناطق بیابانی، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه یزد
 • حمزه، بهنام [1] استادیار پژوهشی، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران
 • حمزه، بهنام [1] مربی پژوهشی بخش گیاهشناسی مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
 • حمزه، بهنام [1] استادیار، بخش تحقیقات گیاه شناسی، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران
 • حنطه، عباس [1] استادیار مجتمع آموزش عالی وزارت جهاد کشاورزی
 • حنفی، بهاره [1] دانشجوی کارشناسی ارشد مرتع‌داری، گروه مرتع‌داری، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • حنفی، بهاره [1] کارشناسی ارشد مرتع داری، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • حنیفه پور، مهین [1] دانشجوی دکترای بیابان‌زدایی، گروه احیاء مناطق خشک و کوهستانی، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، ایران

خ

 • خادم، کبری [1] دانشجوی کارشناسی ارشد مرتعداری، دانشکده منابع‌ طبیعی و محیط‌زیست، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران
 • خادمی، امین [1] استادیار، گروه مهندسی محیط زیست، واحد ملایر، دانشگاه آزاد اسلامی، ملایر، ایران
 • خادمی، کریم [1] مربی پژوهشی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان لرستان، سازمان تحقیقات، ترویج و آموزش کشاورزی، خرم‌آباد، ایران
 • خادمت الرسول، زهرا [1] دانش‌آموخته کارشناسی ارشد بیابان‌زدایی، دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین،دانشگاه کاشان، ایران
 • خاکی پور، لیلا [1] دانشجوی دکترای علوم مرتع، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع‌طبیعی گرگان، ایران
 • خاکی پور، لیلا [1] دانشجوی دکترای مرتعداری، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، ایران
 • خاکساریان، فرهاد [1] Khaksarian
 • خاکساریان، فرهاد [1] کارشناس ارشد پژوهشی، بخش تحقیقات بیابان، مؤسسة تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
 • خاکساریان، فرهاد [1] کارشناس ارشد پژوهشی، بخش تحقیقات بیابان، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران
 • خالصی، حسام الدین [1] کارشناس ارشد مدتعداری دانشگاه آزاد اسلامی- واحد علوم و تحقیقات تهران
 • خاموشی، محمدرضا [1] کارشناس ارشد، شرکت آب منطقه ای استان سمنان
 • خانی زاده، پریسا [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد گیاهان دارویی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه اراک، اراک، ایران
 • خاوازی، کاظم [1] استاد بخش تحقیقات بیولوژی، مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران
 • خداحامی، قاسم [1] کارشناس ارشد پژوهشی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، شیراز، ایران
 • خداحامی، قاسم [1] مربی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس، شیراز، ایران
 • خدادادی، مارال [1] استادیار پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، پژوهشکده کشاورزی هسته‌ای، گروه خاک، آب و تغذیه گیاه، کرج، ایران
 • خدادادی دهکردی، داوود [1] مربی پژوهشی، گروه مهندسی آب، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
 • خداشناس، علیرضا [1] دکترای زراعت، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی، مشهد، ایران
 • خداشناس، منصوره [1] مربی پژوهشی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمان
 • خداقلی، مرتضی [1] استادیار پژوهشی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان
 • خداقلی، مرتضی [1] ، استادیار پژوهش، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، اصفهان، ایران
 • خداقلی، مرتضی [1]
 • خداقلی، مرتضی [1] استادیار پژوهشی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان
 • خداقلی، مرتضی [1] استادیار پژوهشی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، اصفهان، ایران،
 • خداقلی، مرتضی [1] دانشیار بخش تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویح کشاورزی، اصفهان، ایران
 • خداقلی، مرتضی [1] عضو هیات علمی، مرکز تحقیقات منابع طبیعی و امور دام استان اصفهان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، اصفهان، ایران
 • خدری، حجت الله [1]
 • خدری غریب وند، حجت اله [1] کارشناس ارشد مرتع‌داری، دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی، دانشگاه تربیت مدرس
 • خراسانی، نعمت ا... [1] استاد بازنشسته، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران
 • خراسانی، نعمت ا... [1] استاد دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران
 • خراسانی، نعمت‌اله [1] استاد، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
 • خراسانی کوهانستانی، زهره [1] استادیار، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء(ص)، بهبهان، ایران
 • خرمالی، فرهاد [1] استاد ، گروه علوم خاک، دانشکده مهندسی آب و خاک، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، ایران
 • خسروی، حسن [1] استادیار دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران
 • خسروی، حسن [1] استادیار، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، ایران
 • خسروی، حسن [1] استادیار، گروه احیاء مناطق خشک و کوهستانی، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، ایران
 • خسروی، حسن [1] استادیار، گروه احیاء مناطق خشک و کوهستانی، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران
 • خسروی، حسن [1] استادیار، گروه ه احیاء مناطق خشک و کوهستانی، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران
 • خسروی، حسن [1] دانشیار، گروه احیاء مناطق خشک و کوهستانی، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، ایران
 • خسروی، حسن [1] استادیار، گروه احیاء مناطق خشک و کوهستانی، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج، ایران
 • خسروی، حسن [1] استادیار، گروه احیاء مناطق خشک و کوهستانی، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران
 • خسروی، غلامرضا [1] دانشجوی دکتری آبخیزداری، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، ایران
 • خسروی، محمد [1] دانشجوی کارشناسی ارشد آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران
 • خسروی، مهین [1]
 • خسروانی، زهرا [1] مدرس گروه منابع طبیعی، دانشگاه فسا، ایران
 • خسروانی، زهرا [1] مدرس، گروه منابع طبیعی دانشگاه فسا، ایران
 • خسروشاهی، محمد [1] استادیار پژوهشی، بخش تحقیقات بیابان، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران
 • خسروشاهی، محمد [1] استادیار پژوهشی، بخش تحقیقات بیابان، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران
 • خسروشاهی، محمد [4] استادیار پژوهشی، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران
 • خسروشاهی، محمد [1] دانشیار، بخش تحقیقات بیابان، مؤسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران
 • خسروشاهی، محمد [3] دانشیار پژوهشی، بخش تحقیقات بیابان، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران
 • خسروشاهی، محمد [2] دانشیار پژوهشی، بخش تحقیقات بیابان، مؤسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران
 • خسروشاهی، محمد [1]
 • خسروشاهی، محمد [1] استادیار، بخش تحقیقات بیابان، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
 • خسروشاهی، محمد [2] استادیار پژوهشی، بخش تحقیقات بیابان، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
 • خسروشاهی، محمد [1] استادیار پژوهش، بخش تحقیقات بیابان، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
 • خسروشاهی، محمد [1] دانشیار، بخش تحقیقات بیابان، مؤسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور
 • خسروشاهی، محمد [2] دانشیار پژوهشی، بخش تحقیقات بیابان، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران
 • خسروشاهی، محمد [1] دانشیار پژوهشی موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور
 • خسروشاهی، محمد [1] عضو هیات علمی مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
 • خسروشاهی، محمد [1] عضوهیئت علمی موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
 • خسرو شاهی، محمد [1] استادیار پژوهشی، بخش تحقیقات بیابان، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
 • خسرو شاهی، محمد [1] عضو هیات علمی موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
 • خسرو شاهی، محمد [1] عضو هیئت علمی مؤسسه تحقیقات جنگلها ومراتع کشور
 • خسرو شاهی، محمد [1] عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
 • خسرو شاهی، ، محمد [1] عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
 • خسروی فرد، محمود [1] کارشناس ارشد پژوهشی مرکز تحقیات کشاورزی و منابع طبیعی قزوین
 • خسروی فرد، محمود [1] محقق مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی قزوین
 • خسروی مشیزی، اعظم [1] استادیار دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه جیرفت، ایران
 • خسروی مشیزی، اعظم [1] دانش‌آموخته کارشناسی ارشد، رشته مرتعداری، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • خسروی مشیزی، اعظم [1] دانشجوی دکترای علوم مرتع، گروه مرتعداری، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، ایران
 • خسروی مشیزی، اعظم [1] دانشجوی کارشناسی ارشد مرتع‌داری، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • خسروی مشیزی، اعظم [2] کارشناسی ارشد مرتع‌داری، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • خطیبی، رسول [1]
 • خطیبی، رسول [1] مربی، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه زابل، زابل، ایران
 • خطیبی، رسول [1] مربی، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه زابل،
 • خطیبی بانه، سونیا [1] دانشجوی دکتری مرتعداری، گروه مرتعداری، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم وتحقیقات، تهران، ایران
 • خطیرنامنی، جمشید [1] عضو هیئت علمی، بازنشسته، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، گرگان، ایران
 • خطیرنامنی، جمشید [1] مربی پژوهشی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، گرگان، ایران،
 • خطیرنامنی، جمشید [1] عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان
 • خلاصی اهوازی، لیلا [1] دانشجوی دکتری، دانشکده مرتع و آبخیزداری، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، ایران
 • خلخالی، علی [1] کارشناس پژوهشی، پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران
 • خلیفه، ابراهیم [1] دانشجوی کارشناسی ارشد عمران ، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
 • خلیفه، ابراهیم [1] دانشجوی کارشناسی ارشد عمران، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
 • خلیفه زاده، رستم [1] کارشناس ارشد، بخش تحقیقات مرتع، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران
 • خلیفه زاده، رستم [1] دانشجوی دکترای علوم مرتع، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ایران
 • خلیفه زاده، رستم [1] دکترای علوم مرتع، بخش تحقیقات مرتع، مؤسسة تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران.
 • خلیفه زاده، رستم [2] محقق، بخش تحقیقات مرتع، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران
 • خلیقی، میر منصور [1] دانشجوی دکتری دانشکدمنابع طبیعی دانشگاه تهران
 • خلیقی، نعمت ا... [1] استادیار دانشکده مرتع و آبخیزداری دانشگاه گرگان
 • خلیقی سیگارودی، شهرام [1] استادیار گروه احیاء مناطق خشک و کوهستانی، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران
 • خلیقی سیگارودی، فرحناز [1]
 • خلیلی، داور [1] 2- استادیار بخش آبیاری، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز
 • خلیلیان، صادق [1] دانشیار گروه اقتصاد، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس
 • خلیلیان، صادق [1] عضو هیات علمی، گروه اقتصاد کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
 • خلیل پور، ابوالفضل [1] کارشناس پژوهشی، مؤسسه تحقیقات علوم دامی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران
 • خلیل پور، ابوالفضل [1] مربی پژوهشی، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران
 • خنامانی، علی [1] دانشگاه آزاد اسلامی، واحد جیرفت، کرمان، ایران
 • خواجه الدین، سید جمال الدین [1] استاد، گروه مرتع و آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران
 • خواجه الدین، سید جمال الدین [2]
 • خواجه الدین، سید جمال الدین [1] دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه صنعتی اصفهان
 • خواجه حسینی، محمد [1] - استادیار، دانشکده کشاورزی، منابع طبیعی، محیط‌زیست دانشگاه فردوسی مشهد
 • خواجه حسینی، محمد [1] استاد، گروه مرتع و آبخیزداری، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران
 • خواجه دین، سید جمال الدین [1] استاد، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه صنعتی اصفهان
 • خوانین زاده، علیرضا [1] استادیار، دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی، دانشگاه یزد، ایران
 • خورشیدی، غلامحسین [1] دانشیار، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
 • خورشیدی، محمد [1] کارشناس پژوهشی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان چهار محال و بختیاری، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، شهرکرد، ایران
 • خوش اخلاق، فرامرز [1] دانشیار، گروه جغرافیای طبیعی، دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران
 • خوش فر، غلامرضا [1] استادیار، گروه علوم اجتماعی و سیاسی، دانشگاه گلستان، گرگان، ایران
 • خوشنود یزدی، اصغر [1] عضو هیئت علمی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی شیروان، شیروان، ایران

د

 • دادآفرید، حبیب [1] عضو هیات علمی، مرکز تحقیقات بررسی مسایل روستایی سازمان جهاد کشاورزی، استان آذربایجان غربی، ارومیه، ایران
 • دادجو، فرید [1] دانشجوی کارشناسی ارشد مرتعداری، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران
 • دادخواه، علی رضا [1] استادیار، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی شیروان، دانشگاه فردوسی
 • دادرسی، ابوالقاسم [1] عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان رضوی
 • دادرسی، ابوالقاسم [1] عضو هیات علمی، مرکز تحقیقات منابع طبیعی و امور دام استان خراسان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، مشهد، ایران
 • دادرسی سبزوار، ابوالقاسم [2] مربی پژوهشی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
 • دادرسی سبزواری، ابوالقاسم [1] عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان
 • دادگر، مریم [1] مربی، گروه خاک‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن
 • دادگر، مریم [1] نویسنده مسئول، دانش‌آموخته دکتری، گروه خاکشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران
 • دادگر، مریم [1] نویسنده مسئول، عضو هیئت علمی، گروه خاکشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رودهن، ایران
 • دانایی، عبدالرضا [1] دانشجوی کارشناسی ارشد مرتعداری، دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء(ص)، بهبهان، ایران
 • دانایی، عبدالرضا [1] کارشناس ارشد، اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان خوزستان، اهواز، ایران
 • دانایی، محمود [1] مربی دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن
 • دیانتی تیلکی، قاسمعلی [1] استادیار، گروه مرتع‌داری، دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی تربیت مدرس، ایران
 • دیانتی تیلکی، قاسمعلی [1] استادیار گروه مرتع¬داری، دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی نور، دانشگاه تربیت مدرس
 • دیانتی تیلکی، قاسمعلی [1] دانشیار،گروه مرتعداری، دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی، دانشگاه تربیت مدرس، نور، ایران
 • دیانتی تیلکی، قاسمعلی [1] استادیار، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تریبت مدرس
 • دیانتی تیلکی، قاسمعلی [1] استادیار، دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی، دانشگاه تربیت مدرس
 • دیانتی تیلکی، قاسمعلی [1] استادیار، دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی، دانشگاه تربیت مدرس، نور، ایران
 • دیانتی تیلکی، قاسمعلی [1] استادیار، گروه مرتع‌داری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تربیت مدرس
 • دیانتی تیلکی، قاسمعلی [1] استادیار گروه مرتع، دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی، دانشگاه تربیت مدرس
 • دیانتی تیلکی، قاسمعلی [1] دانشیار، دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی، دانشگاه تربیت مدرس
 • دیانتی تیلکی، قاسمعلی [1] دانشیار، گروه مرتع‌داری دانشکده منابع‌طبیعی، دانشگاه تربیت‌مدرس
 • دیانتی تیلکی، قاسمعلی [1] ، گروه مرتع‌داری، دانشگاه تربیت مدرس
 • دیانتی تیلکی، قاسمعلی [1] استادیار گروه مرتع‌داری، دانشکده منابع‌طبیعی دانشگاه تربیت‌مدرس
 • دیانتی تیلکی، قاسمعلی [1] استادیارگروه مرتع داری, دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی دانشگاه تربیت مدرس
 • دیانتی تیلکی، قاسم علی [1] استادیار، دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی نور، دانشگاه تربیت مدرس، نور، ایران
 • دانشگر، مریم [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد، رشته مرتعداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تربیت مدرس، نور، ایران
 • دانشور، محمدرضا [1] مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی یزد
 • دانه کار، افشین [1] دانشیار، گروه محیط زیست، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی کرج، دانشگاه تهران
 • دری، محمدعلی [2] عضو هیات علمی، مرکز تحقیقات منابع طبیعی و امور دام استان گلستان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، گرگان، ایران
 • دری، محمدعلی [1] هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان
 • دربان استانه، علیرضا [1] استادیار، دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران، ایران
 • درگاهیان، فاطمه [1] استادیار پژوهشی، بخش تحقیقات بیابان، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران
 • درگاهیان، فاطمه [1] استادیار پژوهشی، بخش تحقیقات بیابان، مؤسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران
 • درگاهیان، فاطمه [1] عضو هیئت علمی بخش تحقیقات بیابان، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات،آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران
 • درویش، فرخ [1] استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
 • درویش، محمد [1] کارشناس پژوهشی، بخش تحقیقات بیابان، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران
 • درویش، محمد [1] کارشناس پژوهشی، بخش تحقیقات بیابان، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران
 • درویش، محمد [2] مربی پژوهشی، بخش تحقیقات بیابان، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
 • درویش، محمد [2] مربی پژوهشی، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران
 • درویش، محمد [1] عضو هیئت علمی، بخش تحقیقات بیابان، مؤسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران
 • درویش، محمد [1] مربی پژوهشی، بخش تحقیقات بیابان، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
 • درویش، محمد [1] مربی پژوهشی، بخش تحقیقات بیابان، مؤسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور
 • درویش، محمد [1] مربی پژوهشی، بخش تحقیقات بیابان، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران
 • درویش، محمد [1] مربی پژوهشی، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران
 • درویش، محمّد [1] هیئت علمی مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
 • دسترنج، علی [1] دانشجوی دکتری آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس، ایران
 • دستورانی، جعفر [1] استادیار، دانشکده منابع طبیعی ، دانشگاه سمنان، ایران
 • دشتی، مجید [1] استادیار پژوهشی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، مشهد، ایران
 • دشتی، مجید [1] دانشجوی دکترای تخصصی فیزیولوژی گیاهان زراعی، دانشگاه فردوسی مشهد
 • دشتی، مجید [1] عضو هیات علمی، مرکز تحقیقات منابع طبیعی و امور دام استان خراسان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، مشهد، ایران
 • دشتی، مجید [1] دانشجوی دکترای تخصصی فیزیولوژی گیاهان زراعی، دانشگاه فردوسی مشهد
 • دشتی، محید [1] عضو هیأت علمی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، مشهد، ایران
 • دشتی آمیرآباد، جمال [1] دانشجوی دکترای گروه بیابان‌زدایی، دانشکده کویرشناسی، دانشگاه سمنان، ایران
 • دشتی زاده، محمود [1] مربی، بخش تحقیقات علوم دامی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان بوشهر، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، بوشهر، ایران
 • دشتکیان، کاظم [1] استادیار پژوهشی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان یزد، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، یزد، ایران
 • دشتکیان، کاظم [1] عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان یزد
 • دشتکیان، کاظم [1] مربی پژوهشی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان یزد
 • دشتکیان، کاظم [1] مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی یزد
 • دشتکیان، کاظم [2] عضو هیات علمی، مرکز تحقیقات منابع طبیعی و امور دام استان یزد، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، یزد، ایران
 • دشتکیان، کاظم [1] کارشناس ارشد پژوهشی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان یزد، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، یزد، ایران
 • دیفرخش، معصومه [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد مرتعداری، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، ایران
 • دلاویز، محمد [1] دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت مناطق بیابانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز
 • دماوندی، علی‌اکبر [1] استادیار موسسه آموزش و ترویج کشاورزی،سازمان تحقیقات،آموزش و ترویج کشاورزی،ایران
 • دمی زاده، محمود [1] عضو هیئت علمی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی هرمزگان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، بندرعباس، ایران
 • دیناروند، مهری [1] استادیار پژوهشی، بخش تحقیقات جنگل‌ها و مراتع، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان خوزستان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، اهواز، ایران
 • دهبندی، عبدالرضا [1] کارشناس پژوهشی، مرکز تحقیقات منابع طبیعی و امور دام استان مازندران، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، ساری، ایران
 • دهبندی، عبدالرضا [1] مربی پژوهشی، مرکز تحقیقات منابع طبیعی و امور دام استان مازندران، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، ساری، ایران
 • دهداری، سمیه [1] نویسنده مسئول، استادیار گروه مرتع و آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست، دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء(ص) بهبهان، ایران
 • دهداری، سمیه [1] استادیار، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء(ص)، بهبهان، ایران
 • دهداری، سمیه [1] نویسنده مسئول، استادیار، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء بهبهان، ایران
 • دهداری، سمیه [1] نویسنده مسئول، دانشجوی دکترای مرتع‌‌داری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران
 • دهقان، محمدرفیع [1] کارشناس ارشد بیابان‌زدایی، مجتمع آموزش عالی سراوان، ایران
 • دهقانی، امیراحمد [1] دانشیار گروه مهندسی آب دانشکده مهندسی آب و خاک دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان. ایران
 • دهقانی، فرهاد [1] استادیار، مرکز ملی تحقیقات شوری، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، یزد، ایران
 • دهقانی بیدگلی، رضا [1] استادیار، دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین، دانشگاه کاشان، ایران
 • دهقانی بیدگلی، رضا [1] استادیار، گروه مرتع و آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه کاشان، ایران
 • دهقانی بیدگلی، رضا [1] استادیار، گروه مرتع و آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین، دانشگاه کاشان، ایران
 • دهقانی تفتی، محمدعلی [1] کارشناس ارشد پژوهشی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان یزد، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، یزد، ایران
 • دهقانی تفتی، محمد علی [1] کارشناس ارشد پژوهشی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان یزد
 • دهمرده قلعه نو، محمدرضا [1] مربی گروه مرتع و آبخیزداری دانشگاه زابل
 • دولتی، محمد [1] کارشناس ارشد جنگل‌داری، اداره کل منابع طبیعی استان قم

ذ

 • ذاکری، رمضان [1] نویسنده مسئول، دانش آموخته کارشناسی ارشد مرتعداری، گروه احیاء مناطق خشک و کوهستانی، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج، ایران
 • ذوالفقاری، سمیه [1] کارشناس ارشد اداره امور مراتع ، اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان خوزستان، اهواز، ایران
 • ذوالفقاری، فرهاد [1] عضو هیئت علمی، مجتمع آموزش عالی سراوان، ایران
 • ذوالفقاری کرباسک، فرهاد [1] کارشناسی ارشد بیابان‌زدایی، دانشگاه زابل

ر

 • راد، محدهادی [1] عضو هیات علمی، مرکز تحقیقات منابع طبیعی و امور دام استان یزد، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، یزد، ایران
 • راد، محمدهادی [1]
 • راد، محمدهادی [1] عضو هیئت علمی‌مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استام یزد
 • راد، محمدهادی [1] مربی پژوهشی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان یزد، سازمان تحقیقات، ترویج و آموزش کشاورزی، یزد، ایران،
 • راد، محمد هادی [1] مربی پژوهشی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان یزد
 • راد، محمد هادی [1] مربی پژوهشی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس
 • رادمنش، فریدون [1] استادیار، گروه مهندسی منابع آب، دانشگاه شهید چمران اهواز، ایران
 • رادنژاد، هادی [1] عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان (اصفهان)، اصفهان.
 • راستی، محسن [1] عضو هیات علمی، مرکز تحقیقات منابع طبیعی و امور دام استان اصفهان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، اصفهان، ایران
 • راستی، محسن [1] کارشناس پژوهشی، مرکز تحقیقات منابع طبیعی و امور دام استان اصفهان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، اصفهان، ایران
 • ریاست، مهرناز [1] مربی پژوهشی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس
 • ریاست، مهرناز [2] مربی پژوهشی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، شیراز، ایران
 • راستی اردکانی، محسن [1] کارشناس پژوهشی، مرکز تحقیقات منابع طبیعی و امور دام استان اصفهان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، اصفهان، ایران
 • راستی فر، محمد [1] کارشناس پژوهش، پژوهشکده گیاهان دارویی جهاد دانشگاهی تهران
 • راشکی، علیرضا [1] مربی پژوهشی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی سیستان
 • راهداری، محمدرضا [1] دانش‌آموخته دکترای بیابان‌زدایی، گروه احیاء مناطق خشک و کوهستانی، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران
 • راهداری، محمدرضا [1] دانشجوی دکترای بیابان‌زدایی، گروه احیاء مناطق خشک و کوهستانی، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران
 • راهداری، محمدرضا [1] دانشجو دکتری بیابان‌زدایی، گروه احیاء مناطق خشک و کوهستانی، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران
 • راهداری، وحید [1] مربی دانشکده منابع طبیعی دانشگاه زابل
 • رائینی سرجاز، محمود [1] دانشیار، گروه مهندسی آب، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
 • ربیعی، مینا [1]
 • ربیعی، مینا [1] دانشیار، دانشکده کشاورزی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
 • رجبی، منصور [1] دانشجوی کارشناسی ارشد گروه آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تربیت مدرس
 • رجبی اگره، ساره [1] دانشجوی دکتری، گروه علوم خاک، دانشکده مهندسی آب و خاک، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، ایران
 • رجبی النی، محمود [1] کارشناس ارشد، اداره منابع طبیعی استان البرز، کرج، ایران
 • ریحانی، بهجت [1] کارشناسی ارشد مرتع‌داری، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی مازندران
 • رحیمی، جابر [1] دانش‌آموخته دکتری تخصصی هواشناسی کشاورزی، دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی، گروه مهندسی آبیاری و آبادانی دانشگاه تهران، ایران
 • رحیمی، مجید [1] دانشجوی کارشناسی ارشد آبخیزداری، گروه احیاء مناطق خشک و کوهستانی، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج، ایران
 • رحیمی، محمد [1] دانشیار، دانشکده کویرشناسی، دانشگاه سمنان، ایران
 • رحیمی، محمد [1] دانشیار، گروه بیابان‌زدایی، دانشکده کویرشناسی، دانشگاه سمنان، ایران
 • رحیمی، محمد [1] دانشیار، دانشکده کویرشناسی، دانشگاه سمنان، ایران
 • رحمانی، ابراهیم [1] استادیار، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان لرستان
 • رحمانی، ابراهیم [1] استادیار پژوهشی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان لرستان.
 • رحمانی، ابراهیم [2] عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان لرستان
 • رحمانی، احمد [1] استادیار پژوهشی، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران
 • رحمانی، رهام [1] اقتصاد کشاورزی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، شیراز، ایران
 • رحمانی، غلامحسین [1] عضو هیئت علمی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرمان، ایران
 • رحمانی، غلامحسین [1] کارشناس ارشد پژوهشی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرمان، ایران
 • رحمانی، غلامحسین [2] مربی پژوهشی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرمان، ایران
 • رحیمیان، محمدحسن [2] کارشناس مرکز ملی تحقیقات شوری
 • رحیمیان، محمد حسن [1] کارشناس مرکز ملی تحقیقات شوری
 • رحمتی زاده، ابالفضل [1] کارشناس پژوهشی، مرکز تحقیقات کشاورزی ومنابع طبیعی استان قم
 • رحمتی زاده، ابوالفضل [1] کارشناس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان قم، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، قم، ایران
 • رحمتی زاده، ابوالفضل [1] نویسنده مسئول، کارشناس ارشد، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان قم، ایران
 • رحیمی نژاد، فاطمه [1] دانشآموخته کارشناسی ارشد مرتعداری، دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست، دانشگاه ببرجند، ایران
 • رخ فروز، پروین [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد مرتع‌داری، گروه مرتع و آبخیزداری، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران
 • رخ فیروز، گلناز [1] کارشناسی ارشد مرتع‌داری، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
 • رزاقی کمرودی، شیروان [1] کارشناس پژوهشی، مرکز تحقیقات منابع طبیعی و امور دام استان مازندران، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، ساری، ایران
 • رزبان حقیقی، احمد [1] محقق مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اذربایجان شرقی
 • رزمجویی، دامون [1] استادیار، دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء(ص)، خوزستان، بهبهان، ایران
 • رستگار، شفق [1] استادیار، گروه مرتع، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ایران
 • رستگار، شفق [1] استادیار، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ایران
 • رستمی، شاه بختی [1] دانشیار، دانشگاه پیام نور، گروه جغرافیا، تهران، ایران
 • رستم پور، مسلم [1] استادیار، گروه مرتع و آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست، دانشگاه بیرجند، ایران
 • رستمی کیا، یونس [1] استادیار پژوهشی، بخش تحقیقات جنگل و مرتع، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اردبیل، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، ایران
 • رستمی نیا، محمد [1] استادیار، گروه علوم خاک، دانشگاه ایلام، ایران
 • رستمی نیا، محمود [1] استادیار گروه علوم خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ایلام، ایران
 • ریسی کهرویی، فایز [1] عضو هیات علمی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهرکرد، ایران
 • رسولی، بهروز [1] گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران.
 • رسولی، بهروز [1] استادیار، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
 • رسولی، بهروز [1] استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
 • رسولی، بهروز [1] استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
 • رسولی، علی اکبر [1] استاد، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه تبریز
 • رشتیان، آناهیتا [1] استادیاردانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی، دانشگاه یزد، ایران
 • رشتیان، آناهیتا [1] استاد دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی دانشگاه سزد
 • رشوند، سعید [1] عضو هیئت علمی، مرکز تحقیقات، آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان قزوین، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، قزوین، ایران،
 • رشوند، سعید [1] عضو هیئت علمی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان قزوین، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، ایران
 • رشوند، سعید [1] مربی پژوهشی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان قزوین
 • رشوند، سعید [1] *- مربی پژوهشی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان قزوین
 • رشوند، سعید [1] مسئول، مربی پژوهشی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان قزوین
 • رضایی، ایرج [1] کارشناس ارشد اصلاح نباتات دانشگاه آزاد کرمانشاه
 • رضایی، خلیل [1] استادیار، گروه آموزشی زمین شناسی، دانشگاه خوارزمی، تهران. ایران
 • رضایی، سید عطا [1] استادیار پژوهشی، بخش تحقیقات بیابان، موسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور
 • رضایی، سید عطا [1] عضو هیئت علمی مؤسسه تحقیقات جنگلهاو مراتع کشور
 • رضاشاطری، مریم [1] کارشناس ارشد مرتع‌داری، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • رضایی مشایی، معصومه [1] کارشناس ارشد، رشته بیوتکنولوژی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
 • رضائی، حسین [1] 2- استادیار، گروه علوم و مهندسی خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران
 • رضوی، سیدمحمد [1] کارشناس پژوهشی، مرکز تحقیقات منابع طبیعی و امور دام استان سمنان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، سمنان، ایران
 • رضوی، سید مهدی [1] دانشجوی کارشناسی‌ارشد بیابان‌زدایی، دانشگاه تهران
 • رضوانی مقدم، پرویز [1] استاد، گروه زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد
 • رضوی زاده، سمانه [1] عضو هیئت علمی بخش تحقیقات بیابان، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران
 • رعیت پیشه، امیر [1] کارشناس ارشد، اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان خوزستان، اهواز، ایران
 • رفاهی، حسینقلی [1] استاد دانشکده مهندسی آب و خاک دانشگاه تهران
 • رفیعی، بهمن [1]
 • رفیعی، بهمن [1] دانش آموخته کارشناس ارشد آبخیزداری، دانشگاه آزاد، واحد چالوس، ایران
 • رفیعی، حامد [1] استادیار، دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی، دانشگاه تهران، کرج، ایران
 • رفیعی، حامد [1] استادیار، گروه اقتصاد کشاورزی، دانشکده اقتصاد کشاورزی، دانشگاه تهران، کرج، ایران
 • رفیعی، فهیمه [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد، گروه زیست شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران
 • رفیعی امام، عمار [1] دانشجوی دکترای سنجش از دور، دانشکده جغرافیا و علوم زمین دانشگاه گوتینگن آلمان
 • رفیعی امام، عمار [1] دانشجوی دکترای سنجش از دور، دانشکده جغرافیا و علوم زمین، دانشگاه گوتینگن آلمان
 • رفیعی امام، عمار [1] کارشناس پژوهشی، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران
 • رفیعی امام، عمار [1] کارشناس ارشد، بخش تحقیقات بیابان، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
 • رفیعی امام، عمار [1] کارشناس ارشد بخش تحقیقات بیابان، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
 • رفیعی امام، عمار [1] کارشناس ارشد پژوهشی بخش تحقیقات بیابان، مؤسسه تحقیقات جنگلها ومراتع کشور
 • رفیعی امام، عمّار [1] عضو بخش تحقیقات بیابان, موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع
 • رفیق، الهام [1] دانشجو کارشناسی ارشد مرتعداری، دانشکده منابع‌ طبیعی و محیط‌زیست، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران
 • رمضانی یگانه، معصومه [1] کارشناس بانک ژن، بخش تحقیقات مرتع، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران
 • رمضانی مقدم، رمضان [1] استادیار پژوهشی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
 • رنجبر، ابوالفضل [1] استادیار، گروه مرتع و آبخیزداری، دانشگاه شهرکرد
 • رنجبر، غلامحسن [1] استادیار، مرکز ملی تحقیقات شوری، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، یزد، ایران
 • رنجبر، هاجر [1] دانش‌آموخته رشته علوم خاک، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ایلام، ایران
 • رنجبری، احمدرضا [1] عضو هیات علمی، مرکز تحقیقات منابع طبیعی و امور دام استان اصفهان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، اصفهان، ایران
 • رنجبری، احمدرضا [1] عضو هیئت علمی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، اصفهان، ایران
 • رنجبر فردویی، ابوالفضل [1] دانشیار، دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین، دانشگاه کاشان، ایران
 • رنجبر فردویی، ابوالفضل [1] دانشیار، گروه مدیریت و کنترل بیابان، دانشکده منابع‌طبیعی و علوم‌زمین، دانشگاه کاشان، ایران
 • رنجبر فردویی، ابوالفضل [1] دانشیار گروه مهندسی علوم بیابان، دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین، دانشگاه کاشان، ایران
 • رنجبر فردویی، ابوالفضل [1] دانشیار، گروه مهندسی علوم بیاببان، دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران
 • رنجبر فردویی، ابولفضل [1] دانشیار، گروه مهندسی علوم بیابان، دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران
 • رهی، علیرضا [1] مربی دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن
 • رهبر، اسماعیل [1] 3- استادیار پژوهشیِ مؤسسة تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، تهران
 • رهبر، اسماعیل [1] عضو هیأت علمی مؤسسة تحقیقات جنگلها و مراتع کشور و هماهنگ کنندة ستادی‌ طرح ملی
 • رهبر، اسماعیل [1] عضو هیئت علمی‌مؤسسه تحقیقات‌جنگلهاومراتع کشور و هماهنگ کنندة ستادی‌ طرح ملی؛ تهران
 • رهبر، اسماعیل [1] مربی پژوهشی، بخش تحقیقات بیابان، مؤسسة تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
 • رهبر، اسماعیل [1] مربی پژوهشی، بخش تحقیقات بیابان، مؤسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران
 • رهبر، اسماعیل [1] مربی پژوهشی، بخش تحقیقات بیابان، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران
 • رهبر، اسماعیل [2] مربی پژوهشی مؤسسة تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور
 • رهبر، اسماعیل [4] مربی پژوهشی، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران
 • رهبر، امان... [1] محقق مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی یزد
 • روان، پریسا [1] دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده منابع طبیعی دانشگاه ارومیه، ایران
 • روحانی، حامد [1] استادیار دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه گنبد کاووس، ایران
 • روحانی، حمید [1] کارشناس پژوهشی، ایستگاه تحقیقات آبخوانداری کاشمر
 • روحانی، حمید [1] دانشجوی کارشناس ارشد علوم مرتع‌داری، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربت حیدریه، ایران
 • روحی پور، حسن [1] استادیار پژوهشی، بخش تحقیقات بیابان، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران
 • روحی پور، حسن [3] استادیار پژوهشی، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران
 • روحی پور، حسن [1] دانشیار، بخش تحقیقات بیابان، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران
 • روحی پور، حسن [1] دانشیار پژوهشی، بخش تحقیقات بیابان، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
 • روحی پور، حسن [1] دانشیار پژوهشی، بخش تحقیقات بیابان، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران
 • روحی پور، حسن [1] دانشیار پژوهشی، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران
 • رودگرمی، پژمان [1] استادیار، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران
 • روغنی، ربانه [1] دانشجوی دکتری منابع طبیعی، گروه احیاء مناطق خشک و بیابانی، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران
 • رئوفی راد، ولی اله [1] دانشجوی دکتری مرتعداری، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ایران

ز

 • زابلی، مجید [1] گروه مرتع و آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه زابل
 • زادبر، محمد [1] استادیار، بخش جنگل و مرتع، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان رضوی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، مشهد، ایران
 • زادبر، محمد [1] استادیار، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
 • زارع، زینب [1] کارشناس ارشد پژوهشی، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران
 • زارع، سلمان [1] دانشجوی دکترای بیابان‌زدایی، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران
 • زارع، سلمان [1] دانشجوی دکترای بیابان‌زدایی، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران
 • زارع، سلمان [1] دکتری تخصصی، گروه احیاء مناطق خشک و کوهستانی، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، ایران
 • زارع، محمد [1] استادیار،گروه مدیریت مناطق بیابانی، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه یزد، ایران
 • زارع، محمدتقی [1]
 • زارع، محمدتقی [1] کارشناس ارشد مرتعداری، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان یزد، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، یزد، ایران
 • زارع، محمدتقی [1] کارشناس پژوهشی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی یزد، سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی، یزد، ایران
 • زارع، محمدتقی [1] کارشناس مرتعداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه صنعتی اصفهان، ایران
 • زارع، محمد تقی [1] کارشناس ارشد ، بخش تحقیقات جنگل و مرتع، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان یزد، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، یزد، ایران
 • زارع، محمد تقی [1] کارشناس ارشد مرتع داری مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان یزد
 • زارع، محمد تقی [1] کارشناس ارشد مرتع‌داری مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان یزد
 • زارع، محمد علی [1] دانشجوی دکترای مرتعداری دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران
 • زارع، مصطفی [1] کارشناس ارشد پژوهشی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان یزد
 • زارع، مصطفی [1] کارشناس ارشد پژوهشی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان یزد، یزد، ایران
 • زارع، مصطفی [1] کارشناس ارشد پژوهشی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی
 • زارع، نیلوفر [1]
 • زارع، نیلوفر [1] کارشناس ارشد پژوهشی، بخش تحقیقات مرتع، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران
 • زارع، نیلوفر [1] کارشناس بخش تحقیقات مرتع، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
 • زارع، نیلوفر [1] کارشناس پژوهشی، بخش تحقیقات مرتع، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
 • زارع، نیلوفر [1] کارشناس پژوهشی، بخش تحقیقات مرتع، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران
 • زارعیان جهرمی، مجتبی [1] دانش‌آموخته، کارشناسی ارشد بیابان‌زدایی، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران
 • زارعیان جهرمی، مجتبی [1] دانش‌آموخته کارشناس ارشد بیابان‌زدایی، دانشگاه تهران
 • زارع چاهوکی، اصغر [1] دانشجوی دکتری آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی و کویر شناسی، دانشگاه یزد، ایران
 • زارع چاهوکی، محمدعلی [2]
 • زارع چاهوکی، محمدعلی [1] استاد گروه احیاء مناطق خشک و کوهستانی دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران
 • زارع چاهوکی، محمدعلی [1] استاد، گروه احیاء مناطق خشک و کوهستانی، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج، ایران
 • زارع چاهوکی، محمدعلی [1] استاد، گروه احیاء مناطق خشک و کوهستانی، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران
 • زارع چاهوکی، محمدعلی [1] استاد، گروه احیا مناطق خشک و کوهستانی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی کرج، دانشگاه تهران، کرج، ایران
 • زارع چاهوکی، محمدعلی [2] دانشیار، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران
 • زارع چاهوکی، محمدعلی [1] دانشیار، گروه احیاء مناطق خشک و کوهستانی، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران
 • زارع چاهوکی، محمدعلی [3] استاد، گروه احیاء مناطق خشک و کوهستانی، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج، ایران
 • زارع چاهوکی، محمدعلی [1] استاد، گروه احیاء مناطق خشک و کوهستانی، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران
 • زارع چاهوکی، محمدعلی [1] دانشیار، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • زارع چاهوکی، محمدعلی [2] دانشیار، گروه احیاء مناطق خشک و کوهستانی، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، ایران
 • زارع چاهوکی، محمد علی [1] استادیار گروه احیاء مناطق خشک و کوهستانی دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران
 • زارع چاهوکی، محمد علی [1] استادیار دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران
 • زارع چاهوکی، محمد علی [1] استادیار، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران
 • زارع چاهوکی، محمد علی [1] دانشیار دانشگاه تهران
 • زارع‌چاهوکی، محمدعلی [1] دانشیار، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران
 • زارع حصاری، بهارک [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد مرتعداری، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران
 • زارع زاده، عباس [1] مربی پژوهشی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان یزد، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، یزد، ایران
 • زارع کیا، صدیقه [1] استادیار پژوهش، بخش تحقیقات جنگل و مرتع، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان یزد، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، یزد، ایران
 • زارع کیا، صدیقه [1] دانشجوی دکترای علوم مرتع، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران
 • زارع کیا، صدیقه [1] کارشناس ارشد بخش تحثیثات مرتع، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
 • زارع کیا، صدیقه [1] کارشناس ارشد بخش تحقیقات مرتع مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
 • زارع کیا، صدیقه [1] کارشناس‌ارشد بخش تحقیقات منابع طبیعی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان یزد
 • زارع کیا، صدیقه [1] کارشناس ارشد بخش منابع طبیعی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان یزد
 • زارع کیا، صدیقه [4] کارشناس ارشد پژوهشی، بخش تحقیقات مرتع، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
 • زارع کیا، صدیقه [1] کارشناس ارشد پژوهشی، بخش تحقیقات منابع طبیعی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان یزد
 • زارع کیا، صدیقه [1] کارشناس ارشد پژوهشی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان یزد
 • زارع کیا، صدیقه [1] کارشناس ارشد پژوهشی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان یزد، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، یزد
 • زارع کیا، صدیقه [1] کارشناس ارشد پژوهشی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان یزد، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، یزد، ایران
 • زارع کیا، صدیقه [1] کارشناس ارشد پژوهشی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان یزد، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، یزد، ایران
 • زارع کیا، صدیقه [1] کارشناس ارشد مرتع‌داری، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور زارع کیا
 • زارع‌کیا، صدیقه [1] کارشناس ارشد پژوهشی بخش مرتع، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
 • زارع مهرجردی، مصطفی [1] کارشناس پژوهشی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان یزد، سازمان تحقیقات، ترویج و آموزش کشاورزی، یزد، ایران
 • زالی، حسن [1] استادیار، گروه مرتع و آبخیزداری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ایران
 • زالی، حسن [1] مربی، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ایران
 • زالی، سیدحسن [1] استادیار، گروه مرتعداری، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ایران
 • زالی، سیدحسن [1] استادیار، گروه مرتع و آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ایران
 • زالی، سید حسن [1] استادیار، گروه مرتع و آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ایران
 • زالی، سید حسن [1] مربی، گروه مرتعداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ایران
 • زاهدی، حجت ا... [1] عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی
 • زاهدی، صلاح الدین [1] کارشناس ارشد پژوهشی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان کردستان، سنندج، ایران
 • زاهدی، صلاح الدین [1] نویسنده مسئول، کارشناس ارشد پژوهشی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان کردستان، سازمان تحقیقات، ترویج و آموزش کشاورزی، سنندج، ایران
 • زاهدی، قوام الدین [1] استاد، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران
 • زاهدی، قوام الدین [1] دانشیار دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران.
 • زاهدی، قوام الدین [2] دانشیار، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران
 • زاهدی امیری، قوام الدین [1] استادیار دانشگاه تهران
 • زاهدی امیری، قوام الدین [1] استاد گروه جنگلداری و اقتصاد جنگل، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران
 • زاهدی امیری، قوام الدین [1] دانشیار، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران
 • زاهدی پور، حجت ا.. [1] دانشیار پژوهشی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی
 • زاهدی پور، حجت ا... [1] استادیار، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اراک
 • زاهدی پور، حجت اله [1] استادیار پژوهشی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع استان مرکزی
 • زاهدی پور، حجت اله [1] عضو هیات علمی، مرکز تحقیقات منابع طبیعی و امور دام استان مرکزی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، اراک، ایران
 • زرگران، محمد [1] کارشناس ارشد، اداره منابع طبیعی شهرستان طبس، ایران
 • زرندیان، اردوان [1] استادیار پژوهشکده محیط زیست و توسعه پایدار سازمان حفاظت محیط زیست، تهران، ایران
 • زمانی، پویا [1]
 • زمانی، غلامرضا [1] استادیار، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بیرجند
 • زمانیان، محمد [1] عضو هیات علمی موسسه تحقیقات نهال و بذر، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران
 • زمانیان، محمد [1] مربی پژوهشی، موسسه اصلاح بذر و نبابات، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهرانف ایران
 • زمانی بابگهری، جواد [1] استادیار، گروه علوم خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه جیرفت، کرمان، ایران
 • زندی اصفهان، احسان [1] استادیار، بخش تحقیقات مرتع، مؤسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور، تهران، ایران
 • زندی اصفهان، احسان [2] استادیار، بخش تحقیقات مرتع، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران
 • زندی اصفهان، احسان [1] استادیار، بخش تحقیقات مرتع، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران
 • زندی اصفهان، احسان [3] استادیار پژوهشی، بخش تحقیقات مرتع، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران
 • زندی اصفهان، احسان [1] استادیار پژوهشی، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران
 • زندی اصفهان، احسان [1] استادیار پژوهش، بخش تحقیقات مرتع، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
 • زندی اصفهان، احسان [1] استادیار، بخش تحقیقات مرتع، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران
 • زندی اصفهان، احسان [2] استادیار پژوهشی، بخش تحقیقات مرتع، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران
 • زندی اصفهان، احسان [1] استادیار، بخش تحقیقات مرتع، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
 • زندی اصفهان، احسان [1] استادیار پژوهشی، بخش تحقیقات مرتع، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران
 • زندی اصفهان، احسان [1] استادیار پژوهشی، بخش تحقیقات مرتع، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران
 • زندی اصفهان، احسان [1] استادیار پژوهشی، بخش تحقیقات مرتع، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران
 • زندی اصفهان، احسان [2] استادیار پژوهشی، بخش تحقیقات مرتع، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران
 • زینلی، حسین [1] استادیار پژوهش ، بخش تحقیقات منابع طبیعی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، اصفهان، ایران
 • زهتابیان، غلامرضا [1] استاد دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران
 • زهتابیان، غلامرضا [1] استاد، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران
 • زهتابیان، غلامرضا [1] استاد، دانشکده منابع طبیعی، گروه ه احیاء مناطق خشک و کوهستانی، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران
 • زهتابیان، غلامرضا [2] استاد، گروه احیاء مناطق خشک و کوهستانی، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران
 • زهتابیان، غلامرضا [1] استاد دانشکدة منابع طبیعی دانشگاه تهران
 • زهتابیان، غلامرضا [1] استاد دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران
 • زهتابیان، غلامرضا [5] استاد، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران
 • زهتابیان، غلامرضا [1] استاد، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، ایران
 • زهتابیان، غلامرضا [1] استاد دانشکده منابع طبیعی، گروه احیاء مناطق خشک و بیابانی دانشگاه تهران
 • زهتابیان، غلامرضا [1] استاد، گروه احیاء مناطق خشک و کوهستانی، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، ایران
 • زهتابیان، غلامرضا [2] استاد، گروه احیاء مناطق خشک و کوهستانی، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران
 • زهتابیان، غلامرضا [1] استاد، گروه احیا مناطق خشک و کوهستانی، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، ایران
 • زهتابیان، غلامرضا [2]
 • زهتابیان، غلامرضا [1] استاد، گروه احیاء مناطق خشک و کوهستانی، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران
 • زهدی، مهدی [1] دانشجوی دکترای علوم مرتع، گروه مرتع‌داری، واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • زهدی، مهدی [1] کارشناس، سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور، تهران، ایران
 • زهره، سیده [1] دانشجوی دکتری علوم مرتع، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان،ایران

س

 • ساداتی، سیداحسان [1] استادیار، بخش تحقیقات منابع طبیعی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی مازندران، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، ساری، ایران
 • ساداتی نژاد، سیدجواد [1] دانشیار گروه اکوهیدرولوژی، گروه اکوهیدرولوژی و مهندسی طبیعت، دانشکده انرژی‌های نو و محیط زیست، دانشگاه تهران، ایران
 • سیادت، سید عطاءاله [1] - استاد دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین
 • سیادت، سید عطاالله [1] استاد، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان
 • سیاری، ابوالفضل [1] کارشناس ارشد اداره کل منابع طبیعی استان آذربایجان شرقی، تبریز، ایران
 • ساعی چوقان، رحیم [1] مربی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تبریز، ایران
 • ساعدی، کاظم [1] استادیار پژوهش مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی کردستان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، سنندج، ایران
 • ساعدی، کاظم [1] عضو هیئت علمی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی کردستان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، سنندج، ایران
 • ساعدی، کاظم [1] مربی پژوهشی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان کردستان، سازمان تحقیقات، ترویج و آموزش کشاورزی، کردستان، سنندج، ایران
 • ساعدی، کاظم [1] مربی پژوهشی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی کردستان
 • ساعدی، کاظم [1] مربی پژوهشی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی کردستان، سازمان تحقیقات، ترویج .و آموزش کشاورزی، سنندج، ایران
 • ساعدی، کاظم [1] نویسنده مسئول، مربی پژوهشی مرکز تحقیقات کشاورزی ومنابع طبیعی کردستان، سنندج، ایران
 • ساغری، محمد [1] استادیار، گروه مرتع و آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست، دانشگاه بیرجند، ایران
 • سالار، روح الله [1] دانش‌آموخته کارشناسی ارشد مرتعداری، دانشکده فناوری کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی
 • سالار، نجاتعلی [1] عضو هیات علمی، مرکز تحقیقات منابع طبیعی و امور دام استان سمنان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، سمنان، ایران
 • سالار، نجاتعلی [1] مربی پژوهشی مرکز تحقیقات منابع طبیعی و امور دام استان سمنان
 • سالاریان، فاطمه [1] کارشناسی ارشد مرتع¬داری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
 • سیاه منصور، رضا [2] استادیار پژوهشی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان لرستان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، خرم آباد، ایران
 • سیاه منصور، رضا [1] استادیار پژوهشی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان لرستان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، خرم‌آباد، ایران
 • سیاه منصور، رضا [1] نویسنده مسئول، مربی پژوهشی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان لرستان، سازمان تحقیقات، ترویج و آموزش کشاورزی، خرم‌آباد، ایران
 • سیاه منصوری، رضا [1] مربی پژوهشی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان لرستان، سازمان تحقیقات، ترویج و آموزش کشاورزی، خرم‌آباد، ایران
 • سبزواری، ناهید [1] دبیر آموزشی مرکز استعدادهای درخشان، مشهد، ایران
 • سپهری، عادل [1] استاد، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، ایران
 • سپهری، عادل [1] استاد، گروه مدیریت مرتع، دانشکده مرتع و آبخیزداری، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، ایران
 • سپهری، عادل [1] استاد، گروه مرتع، آبخیزداری و شیلات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، ایران
 • سپهری، عادل [1] استاد، گروه مرتع، آبخیزداری و شیلات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران
 • سپهری، عادل [1] استاد، گروه مرتع‌داری، دانشکده مرتع و آبخیزداری، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، ایران
 • سپهری، عادل [1] استاد، گروه مرتع داری، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • سپهری، عادل [1] ستاد، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، ایران
 • سپهری، عادل [2] دانشیار، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • سپهری، عادل [1] دانشیار، گروه علوم مرتع، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، ایران
 • سپهری، عادل [1] دانشیار، گروه مرتعداری، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • سپهری، عادل [1] دانشیار، گروه مرتع‌داری، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • سپهری، عادل [1] دانشیار،گروه مرتع‌داری، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • سپهری، عادل [1] د