نویسنده = دادرسی، ابوالقاسم
تعداد مقالات: 3
1. تخمین ِ توزیع مکانی رطوبت سطحی خاک در مناطق خشک و نیمه خشک با استفاده از داده‌های دورسنجی

دوره 24، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 370-382

ابوالقاسم دادرسی سبزوار؛ علی محمد آخوندعلی؛ فریدون رادمنش؛ علی اکبر نوروزی