نویسنده = ایمانی، علی اکبر
تعداد مقالات: 1
1. بررسی برخی از خصوصیات اکولوژیکی گون علفی ) (Astragalus brachyodontus در مراتع استان اردبیل

دوره 17، شماره 2، تابستان 1389، صفحه 221-233

جابر شریفی؛ امرعلی شاهمرادی؛ علی اکبر ایمانی