نویسنده = جمعه پور، محمود
تعداد مقالات: 1
1. بررسی راهکارهای حفاظت از مراتع با رویکرد مشارکتی و روش ترکیبی SWOT و AHP (نمونه موردی: استان همدان)

دوره 26، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 800-808

حمیدرضا وجدانی؛ شاه بختی رستمی؛ مصطفی طالشی؛ اسماعیل علی اکبری؛ محمود جمعه پور