نویسنده = اخوان ارمکی، مجتبی
تعداد مقالات: 2
1. بررسی خصوصیات مرفولوژیکی و فیزیولوژیکی گیاهچه چهار ژنوتیپ گونه Bromus inermis در شرایط تنش خشکی در دو محیط آزمایشگاه و گلخانه

دوره 19، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 669-678

مجتبی اخوان ارمکی؛ حسین آذرنیوند؛ محمد حسن عصاره؛ علی اشرف جعفری؛ علی طویلی


2. بررسی اثرهای تنش خشکی بر شاخصهای جوانه‌زنی سه گونه مرتعی از جنسBromus

دوره 18، شماره 4، زمستان 1390، صفحه 558-568

مجتبی اخوان ارمکی؛ حسین آذرنیوند؛ محمد حسن عصاره؛ علی اشرف جعفری؛ علی طویلی