نویسنده = خلیقی سیگارودی، شهرام
تعداد مقالات: 1
1. بررسی نمایه‌های ارزیابی پدیده‌های ترسالی و خشک‌سالی: SPI, PNPI, Nitzche)) (مطالعه موردی، استان مازندران)

دوره 16، شماره 1، بهار 1388، صفحه 44-54

شهرام خلیقی سیگارودی؛ سیدعلی صادقی سنگدهی؛ خالد اوسطی؛ یوسف قویدل رحیمی