نویسنده = جعفری، مصطفی
تعداد مقالات: 3
1. تدوین و اعتبارسنجی شاخص‌های مناسب ارزیابی تاب آوری روستایی در برابر مخاطره خشکسالی مطالعه موردی: حوضه آبخیز حبله رود

دوره 24، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 881-896

مصطفی طالشی؛ اسماعیل علی اکبری؛ مصطفی جعفری؛ سیدجعفر سیداخلاقی


2. شناسایی مناطق شور و گیاهان شورروی استان قم

دوره 21، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 580-590

ابوالفضل رحمتی زاده؛ مصطفی جعفری؛ مصطفی کریمیان اقبال