نویسنده = راد، محمدهادی
تعداد مقالات: 3
1. بررسی اثرات ناشی از تنش خشکی بر برخی ویژگی‌های فیزیولوژیکی و مرفولوژیکی جمعیت‌های مختلف سیاه تاغ (Haloxylon aphyllum)

دوره 21، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 620-630

محمدهادی راد؛ مهدی سلطانی؛ مصطفی زارع مهرجردی؛ مهدیه تجملیان


2. تعیین نیاز آبی ضریب گیاهی و کارایی مصرف آب در گیاه مرتعی قلم (Fortuynia bungei Boiss) در شرایط اقلیمی خشک

دوره 20، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 540-548

مهدیه تجملیان؛ محمدحسین ایران نژاد پاریزی؛ حسین ملکی نزاد؛ محمدهادی راد؛ حمید سودائی زاده


3. مطالعات تغییرات غلظت نمک در نیمرخ خاک تحت کشت گیاه تاغ در آزمایشات لایسیمتری

دوره 14، شماره 4، زمستان 1386، صفحه 447-454

محمدعلی مشکوه؛ محمدهادی راد؛ سیدرضا حسینی