نویسنده = بروغنی، مهدی
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل ارتباط خشکسالیهای هیدروژئولوژیکی و اقلیمی دشت سبزوار با استفاده از شاخصهای SPI و SWI

دوره 20، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 733-744

مهدی بروغنی؛ مجید طایی؛ سید خلاق میرنیا