نویسنده = حاج رسولیها، شاپور
تعداد مقالات: 1
1. بررسی اثر تنش شوری بر رشد رویشی توده ها و ارقام یونجه

دوره 10، شماره 1، تابستان 1398، صفحه 57-76

احمد رحمانی؛ شاپور حاج رسولیها