نویسنده = جوانشیر، کریم
تعداد مقالات: 1
1. بررسی پوشش گیاهی در رابطه با واحدهای ژئومرفولوژی در منطقه بارون ( آذربایجان غربی)

دوره 10، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 169-192

احمد احمدی؛ کریم جوانشیر؛ حسن احمدی؛ ولی اله مظفریان