همکاری با انجمن علمی مدیریت و کنترل مناطق بیابانی ایران

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد پذیرش 172
تعداد عدم پذیرش 338

آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 6 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 28 روز
متوسط زمان داوری 30 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 16 روز
درصد پذیرش 21 %