همکاری با انجمن علمی مدیریت و کنترل مناطق بیابانی ایران

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد پذیرش 164
تعداد عدم پذیرش 328

آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 16 روز
درصد پذیرش 21 %