همکاری با انجمن علمی مدیریت و کنترل مناطق بیابانی ایران

برای آغاز فرایند بررسی مقاله، ارسال فایل‌های زیر الزامی است:

1) فایل اصلی مقاله

2) فایل مشخصات نویسندگان

3) فرم تکمیل شده تعهدنامه

4) فایل شکل‌ها در محیط نرم‌افزار Excel (در صورت وجود)

جزئیات فرایند بررسی مقالات

 • ارسال مقاله به نشریه

در این مرحله مقاله از طریق نویسنده به سامانه آنلاین نشریه (http://ijrdr.areeo.ac.ir/) ارسال می شود.

 • ارزیابی اولیه توسط کارشناس نشریه

در این مرحله مقاله از لحاظ ترکیب و ساختار اولیه توسط کارشناس نشریه بررسی می شود، در صورت عدم رعایت موارد به نویسنده مسئول بازگردانده می شود و در صورت تایید برای سردبیر ارسال می شود.

 • ارزیابی توسط سردبیر نشریه

در این مرحله مقاله توسط سردبیر مجله بررسی می شود که آیا به اندازه کافی ابتکاری، اصیل و در گستره موضوعی نشریه می‌باشد یا خیر و اینکه اشکالات اساسی در نگارش آن دیده نشود. بنابراین با توجه به موارد فوق، مقاله ممکن است بدون بررسی بیشتر رد شود و یا تائید شود که در صورت تأیید برای اعضای هیات تحریریه ارسال می‌شود.

 • ارزیابی توسط اعضای هیات تحریریه

مقاله توسط اعضای هیات تحریریه مورد بررسی قرار می‌گیرد در صورت عدم تناسب با اهداف و محورهای نشریه مقاله، رد می‌شود و در صورت تأیید، حداقل 2 داور برای انجام روند تخصصی داوری به سردبیر معرفی می شود.

 • ارسال مقاله به داوران

در این مرحله مقاله توسط سردبیر از طریق سامانه الکترونیکی آنلاین نشریه به داوران (حداقل 2 داور) برای انجام داوری تخصصی ارسال می‌گردد.

 • داوری مقاله

داوران با توجه به عنوان و خلاصه مقاله و توانایی، تجربه و علایقشان نسبت به پذیرش یا رد دعوت‌نامه داوری اقدام می‌نمایند و در صورت قبول داوری، متن کامل مقاله و پرسشنامه داوری در اختیارشان قرار می گیرد.

 • بررسی نظرات داوران

سردبیر و در صورت نیاز همراه با اعضای هیئت تحریریه نشریه جهت اخذ تصمیم نهایی، نظرات داوران را بررسی نموده و در صورتی‌که اختلاف نظر قابل توجهی در آرا وجود داشته باشد، نسبت به دعوت تعداد بیشتری از داوران اقدام می‌کند.

 • اعلام نتیجه داوری به نویسنده مسئول مقاله

سردبیر نشریه در این مرحله با توجه به نتایج داوری و بررسی های صورت پذیرفته، تصمیم نهایی را به نویسنده مسئول مقاله از طریق سامانه نشریه اعلام می‌کند؛ که در این مرحله یا مقاله رد می‌شود و یا اینکه برای انجام اصلاحات برای نویسنده ارسال می‌شود.

 • اصلاح مقاله توسط نویسنده و ارسال مجدد آن

نویسنده با توجه به نظرات داوران نسبت به اصلاح مقاله اقدام می‌نماید. پس از اصلاح مقاله، نویسنده دوباره مقاله را ارسال می‌نماید.

 • بررسی مقاله اصلاح شده

مقاله اصلاح شده توسط سردبیر و اعضای هیات تحریریه بررسی شده و برای رسیدن به نتیجه، جهت بررسی مجدد به یکی از داوران جهت اظهار نهایی ارسال می‌شود.

 • مراحل نهایی

اگر مقاله توسط داور اظهار نظر نهایی کننده، سردبیر و اعضای هیئت تحریریه پذیرفته شود، اقدامات لازم جهت انتشار آن صورت می‌گیرد  و ضمن صدور نامه پذیرش رسمی خطاب به نویسندگان، در فهرست مقالات در نوبت انتشار قرار می گیرد.

 

 

review_flouchart