نویسنده = ناهید عزیزی
تعداد مقالات: 1
1. تاثیر نوسانات اقلیمی بر درصد پوشش تاجی گونه های علوفه ای شاخص مراتع استپی قوشه سمنان

دوره 26، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 717-730

ناهید عزیزی؛ حامد جنیدی؛ خالد اوسطی