درباره نشریه

در این نشریه، مقاله‌های پژوهشی در یکی از زمینه‌های تحقیقات مرتع و بیابان ایران که برای نخستین بار منتشر می‌شود، برای چاپ بررسی خواهند شد. با توجه به انتشار نشریه تخصصی با موضوعات حمایت و حفاظت مرتع و بیابان، شناسایی و رده‌بندی گونه‌های مرتعی و بیابانی، اکولوژی مرتع و بیابان  در مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور،، مقالاتی که با موضوعات فوق برای این نشریه ارسال شوند، فقط در صورت تأیید هیأت تحریریه بررسی خواهند شد. پژوهش‌هایی که فقط در سطح آزمایشگاهی و گلخانه‌ای انجام می‌شوند نیز در صورت تأیید هیأت تحریریه مورد بررسی قرار خواهند گرفت.