همکاری با انجمن علمی مدیریت و کنترل مناطق بیابانی ایرانطبق ماده 7 بند  7-1-8  آیین نامه جدید نشریات وزارت علوم به شماره  12/25685 مورخ 1398/02/09حداقل 70% مقاله های هر شماره از نشریه باید از نویسندگان خارج از موسسه یا هیات مدیره انجمن صاحب امتیاز باشد. همچنین بنا بر بند 7-1-7 از هر عضو گروه دبیران نباید بیش از یک مقاله به عنوان نویسنده مسئول و یک مقاله به عنوان همکار منتشر شده باشد.

شایان ذکر است فصلنامه علمی پژوهشی تحقیقات مرتع و بیابان ایران برای مقالات داخلی موسسه و مراکز استانی تابعه را تا  فروردین 1400نوبت پذیرش صادر نموده است. لذا مقالاتی که از تاریخ فوق موفق به اخذ نامه پذیرش گردند در فصل و شمارهای بعدی قرار خواهند گرفت.همچنین مقالاتی که با همکاری اعضای محترم هیات تحریریه باشد به دلیل محدودیت چاپ مقالات اعضای محترم هیات تحریریه در هر شماره، نوبت چاپ آنها به تعویق خواهد افتاد.