اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

عادل جلیلی

اکولوژی گیاهی استاد- موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور

jalilirifr-ac.ir
02144580282

سردبیر

عادل جلیلی

اکولوژی و جامعه شناسی گیاهی استاد پژوهش، بخش تحقیقات گیاهشناسی، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور

jalilirifr.ac.ir
0000-0001-6494-181X

h-index: 24  

جانشین سردبیر

حسن روحی پور

فرسایش و حفاظت خاک دانشیار پژوهشی، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور

rouhirifr-ac.ir
02144580282

مدیر اجرایی

احسان زندی اصفهان

منابع طبیعی-علوم مرتع دانشیار پژوهش مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور

zandirifr-ac.ir
44580282-5

اعضای هیات تحریریه

عادل جلیل

اکولوژی گیاهی استاد- موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور

jalilirifr-ac.ir
02144580282

h-index: 24  

اعضای هیات تحریریه بین المللی

محمد گلابی

علوم خاک استاد، گروه علوم خاک، دانشکده علوم طبیعی و کاربردی، دانشگاه گوام، آمریکا

www.uog.edu/directory/golabi-mohammad.php
mgolabitriton.uog.edu

حسین قدیری

علوم خاک گروه خاکشناسی، دانشگاه گریفیت، استرالیا

h.ghadirigriffith.edu.au

h-index: 40  

اعضای هیات تحریریه

حسین ارزانی

مدیریت مراتع – ارزیابی مراتع، کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی و سنجش از دور در ارزیابی مراتع استاد-دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران (کرج)

harzaniut.ac.ir
02632230446

حسن احمدی

ژئومورفولوژی استاد، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران (کرج)

ahmadiut.ac.ir
02632230446

امیر فتوت

خاکشناسی (شیمی خاک) استاد گروه خاکشناسی دانشگاه فردوسی مشهد

afotovatum.ac.ir

h-index: 15  

عادل سپهری

مرتعداری استاد گروه مرتعداری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

asepehryyahoo.com
0000 -0002 7133 1435

محمدرضا اختصاصی

آبخیزداری استاد، دانشگاه یزد

mr_ekhtesasiyahoo.com
02144580282

حبیب اله نادیان

بیولوژی خاک استاد گروه خاکشناسی دانشگاه شهید چمران

nadian_habibyahoo.com
0000-0003-1466-1742

مجید محمودآبادی

فرسایش و حفاظت خاک استاد، گروه علوم و مهندسی خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر کرمان

mahmoodabadiuk.ac.ir
03431322622

h-index: 19  

محمد جعفری

خاکشناسی مرتع استاد،دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران (کرج)

jafaryut.ac.ir
02632223044

غلامرضا زهتابیان

آب، خاک و گیاه استاد، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران (کرج)

ghzehtabut.ac.ir
02166497311

سیدجمال الدین خواجه الدین

سنجش از دور و اکولوژی استاد بازنشسته دانشگاه اصفهان

khajeddiniut.ac.ir

علی اکبر مهرابی

اقتصاد توسعه استاد، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران (کرج)

amehrabiut.ac.ir
026-32223044-7

حسین اسدی

علوم خاک دانشیار گروه آموزشی علوم خاک دانشگاه تهران

ho.asadiut.ac.ir
02632231787

h-index: 12  

مرتضی خداقلی

جغرافیای طبیعی دانشیار پژوهشی، بخش تحقیقات مرتع، مؤسسۀ تحقیقات جنگل‌‌ها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران

m_khodagholiyahoo.com
02144580282

محمد خسروشاهی

جغرافیای طبیعی-گرایش اقلیم هیدرولوژی دانشیار-موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور

khosrorifr-ac.ir
02144580282

فرزاد شریف زاده

فیزیولوژی بذر دانشیار، دانشگاه تهران

rtis2.ut.ac.ir/cv/sharifz
sharifzut.ac.ir
02144580282

احمد فتاحی

اقتصاد منابع‌طبیعی و محیط زیست دانشیار گروه اقتصاد کشاورزی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه اردکان

fatahiardakan.ac.ir
03532240910

h-index: 6  

جواد معتمدی

مرتعداری دانشیار پژوهشی، بخش تحقیقات مرتع، مؤسسۀ تحقیقات جنگل‌‌ها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران

motamedirifr-ac.ir
09143477875

کارشناس نشریه

لیلا کاشی زنوزی

مهندسی منابع طبیعی-بیابان زدایی کارشناس ارشد پژوهشی، بخش تحقیقات بیابان، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، ایران

zenozirifr-ac.ir
44580282-5

سعیده ناطقی

مهندسی منابع طبیعی- ببابان زدایی استادیار پژوهشی، بخش تحقیقات مرتع، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران

saeedenateghiyahoo.com

ویراستار انگلیسی

احسان زندی اصفهان

منابع طبیعی-علوم مرتع- زبان انگلیسی دانشیار پژوهش موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور

zandirifr-ac.ir

زهره امامی بیستگانی

زراعت (فیزلوژی گیاهان زراعی) استادیار-مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان

zohreemami66gmail.com

ویراستار ادبی نشریه

اصغر احمدی

ادبیات-ویراستار فارسی کارشناس - موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور

ahmadirifr-ac.ir
02144580282

صفحه آرا

حمیده کرمانی

کارشناس موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور

abbaspourrifr-ac.ir
02144580282