اهداف و چشم انداز

هدف این نشریه اطلاع‌رسانی و انتشار یافته‌های پژوهشی جدید در تمام مراتع و بیابان های ایران برای استفاده همگان به‌ویژه متخصصان مرتعداری و بیابان زدایی است. لازم به‌ذکر است که موضوعات روز علوم مرتع و بیابان در داخل کشور، دارای اولویت بررسی هستند. مقالات این نشریه به زبان فارسی چاپ شده و فقط چکیده انگلیسی مقاله و منابع مورد استفاده در داخل متن و در فهرست منابع به زبان انگلیسی چاپ می‌شوند.