همکاری با انجمن علمی مدیریت و کنترل مناطق بیابانی ایران  • جهت نمایه شدن نشریات موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور در پایگاه تخصصی بین المللی CABI از جمله نشریه "تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران" با این پایگاه تفاهم نامه همکاری در تیر 1383 منعقد گردید.
  • تصویر یکی از مقالات نشریه "تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران" که از پایگاه تخصصی CABI اسکرین شات گرفته شده است .