مقایسه عملکرد علوفه ارقام یونجه در شرایط دیم

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

عضو هیات علمی، مرکز تحقیقات منابع طبیعی و امور دام استان گلستان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، گرگان، ایران

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of Medicago productivity in rainfed condition

نویسندگان [English]

  • Ghasemali Abarsaji
  • Seyed Ali Hoseini
Academic Member, Golestan Province Natural Resources and Livestock Research Center, Agricultural Research, AREEO, Gorgan, Iran

کلیدواژه‌ها [English]

  • Medicago sativa
  • Cultivars
  • yield
  • dry farming condition
  • Golestan