مقدمه ای بر روش تدوین معیارها و شاخص های ارزیابی بیابان زایی در ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناس پژوهشی، بخش تحقیقات بیابان، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An introduction to the method of desertification assessment in Iran using adopted criteria and indicators

نویسنده [English]

  • Mohammad Darvish
Research Instructor, desert Research Division, Research Institute of Forests and Rangelands, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Tehran, Iran

کلیدواژه‌ها [English]

  • desertification
  • Criterion
  • indicator
  • aspect
  • Investigation
  • Land degradation