نویسنده = جوری، محمدحسن
تعداد مقالات: 2
1. بررسی برخی از خصوصیات اکولوژیکی گونه مرتعیL. Frankenia hirsuta در مراتع شور استان گلستان

دوره 22، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 308-318

قاسمعلی ابرسجی؛ محمد مهدوی؛ محمدحسن جوری