نویسنده = اکبر زاده، محمد
تعداد مقالات: 1
1. مطالعه آت‌اکولوژی گونه مرتعیL. Lolium perenne در استان مازندران

دوره 18، شماره 1، بهار 1390، صفحه 90-106

ملیحه اوشیب نتاج؛ حسن شکرچی؛ مریم کشاورزی؛ محمد اکبر زاده