نویسنده = افشارزاده، نشمیل
تعداد مقالات: 1
1. سازوکارهای بومی مدیریت مرتع عشایر کوچنده‌ی ایل کلهر

دوره 17، شماره 3، پاییز 1389، صفحه 476-488

عبدالحمید پاپ زن؛ نشمیل افشارزاده