نویسنده = توکل افشاری، رضا
تعداد مقالات: 1
1. بررسی اثر پوشش‌دار کردن بذر بر جوانه‌زنی گونه مرتعیSanguisorba minor در شرایط مختلف تنش خشکی و عمق کاشت

دوره 17، شماره 3، پاییز 1389، صفحه 489-498

حمیدرضا محرابی؛ محمدرضا چائی چی؛ رضا توکل افشاری؛ حسن مداح عارفی؛ قوام الدین زاهدی امیری