نویسنده = آذرنیوند، حسین
تعداد مقالات: 2
1. بررسی اثر زمان بر جوانه زنی بذرهای برخی از گونه های جنس درمنه (Artemisia)

دوره 15، شماره 1، بهار 1387، صفحه 59-68

حمید رضا ناصری؛ حسین آذرنیوند؛ مهدی قربانی؛ زهرا مهربان فر


2. بررسی تأثیر مرحله فنولوژیکی برکیفیت علوفه دوازده گونه مرتعی، در مراتع استان همدان

دوره 15، شماره 1، بهار 1387، صفحه 42-50

حسین ارزانی؛ محمدرضا صادقی منش صادقی منش؛ حسین آذرنیوند؛ قاسم اسدیا ن؛ احسان شهریاری