نویسنده = جنت رستمی، مجتبی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی اثر بازدارندگی Artemisia sieberiبر ویژگی‌های جوانه‌زنی Salsola rigida

دوره 16، شماره 3، زمستان 1388، صفحه 409-418

علی طویلی؛ مجتبی جنت رستمی؛ خدیجه ابراهیمی درچه