نویسنده = خلیلی، داور
تعداد مقالات: 1
1. پیش بینی ساعتی سرعت و جهت بادهای فرساینده با استفاده از داده های سه ساعته (مطالعه موردی: منطقه زابل)

دوره 15، شماره 1، بهار 1387، صفحه 85-69

ناصر میرزا مصطفی؛ داور خلیلی؛ محمد جعفر ناظم السادات؛ غلامرضا هادربادی