نویسنده = سیدمحمدی، علی رضا
تعداد مقالات: 1
1. بررسی عملکرد بذر و تولید علوفه در 31 ژنوتیپ‌ علف گندمی بیابانی(Agropyron desertorum)، با استفاده از شاخص‌های مقاومت به خشکی

دوره 15، شماره 1، بهار 1387، صفحه 114-128

علی اشرف جعفری؛ علی رضا سیدمحمدی؛ نوراله عبدی؛ حسن مداح عارفی