نویسنده = رجبی، منصور
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل روند و خصوصیات مکانی شدت خشکسالی های استان فارس

دوره 14، شماره 1، بهار 1386، صفحه 97-109

حمید رضا مرادی؛ منصور رجبی؛ منوچهر فرج زاده