نویسنده = ابرسجی، قاسمعلی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی آت اکولوژی Hedysarum kopetdaghi Boriss. در مراتع استان گلستان

دوره 14، شماره 3، پاییز 1386، صفحه 421-431

قاسمعلی ابرسجی؛ امرعلی شاهمرادی؛ صدیقه زارع کیا