نویسنده = رهی، علیرضا
تعداد مقالات: 1
1. اثر هیومیک اسید بر روی رشد رویشی گونه Festuca arundinacea

دوره 19، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 722-736

علیرضا رهی؛ حسین میرزایی ندوشن؛ محمود دانایی؛ فرشته عزیزی