نویسنده = دسترنج، علی
تعداد مقالات: 1
1. تغییرات کیفیت علوفه شش گونه از پهن‌برگان علفی و گندمیان در مراحل مختلف فنولوژی

دوره 23، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 329-322

حمید علی پور؛ مهسا پاکدین؛ سعیده ناطقی؛ علی دسترنج؛ سیده نگار هاشمی