نویسنده = افخم الشعراء، محمدرضا
تعداد مقالات: 1
1. برآورد بیوماس بالای سطح زمین در گیاه تاغ با استفاده از شاخص‌های پوشش گیاهی (مطالعه موردی: مرک، بیرجند)

دوره 23، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 843-855

سحر صباغ زاده؛ محمد زارع؛ محمدحسین مختاری؛ محمدرضا افخم الشعراء