نویسنده = خاموشی، محمدرضا
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تغییرات مکانی کیفیت آب زیرزمینی دشت سمنان- سرخه با استفاده از روشهای زمین آمار

دوره 19، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 535-545

مرضیه قمشیون؛ آرش ملکیان؛ خسرو حسینی؛ سعید قره چلو؛ محمدرضا خاموشی