نویسنده = زارع زاده، عباس
تعداد مقالات: 1
1. تاثیر تنک کردن بر رشد و سرسبزی تاع کاری های استان یزد (نتایج ده ساله)

دوره 11، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 179-190

عباس زارع زاده؛ اسماعیل رهبر؛ محمد ابوالقاسمی