نویسنده = خلیقی سیگارودی، فرحناز
تعداد مقالات: 1
1. تاثیر عوامل محیطی خاک بر استقرار و گسترش رویشگاه های گیاهی در بخشی از البرز جنوبی

دوره 20، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 531-539

اصغر کهندل؛ فرحناز خلیقی سیگارودی؛ نغمه پیروزی