نویسنده = رضایی مشایی، معصومه
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی فیزیولوژیک رفتار هالوفیت Aeluropus littoralis در واکنش به شوری

دوره 21، شماره 1، بهار 1393، صفحه 154-164

معصومه رضایی مشایی؛ قربانعلی نعمت زاده؛ حسین عسکری؛ احسان شکری