نویسنده = خراسانی کوهانستانی، زهره
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر شدت چرا بر پتانسیل ترسیب کربن گونهArtemisia sieberi (مطالعه موردی مراتع چاه ماری شهرستان بهبهان)

دوره 25، شماره 1، بهار 1397، صفحه 227-234

سمیه دهداری؛ معصومه موقری رودپشتی؛ زهره خراسانی کوهانستانی؛ علی احسانی