نویسنده = زندی اصفهان، احسان
تعداد مقالات: 2
1. ارزیابی درصد استقرار جمعیت‌های گونه گیاهیSalsola arbuscul در مناطق مختلف رویشی استان سمنان

دوره 26، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 543-550

علی محبی؛ مسلم مظفری؛ احسان زندی اصفهان؛ علی اشرف جعفری