نویسنده = حسینی، سیدعلی (سیدرضا)
تعداد مقالات: 1
1. بررسی ارزش ‌رجحانی گونه‌های مهم مرتعی سرعلی‌آباد گرگان در مراحل مختلف رویشی

دوره 21، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 424-434

سیدعلی (سیدرضا) حسینی؛ محمد فیاض