راهنمای نویسندگان

 

 

به نام خدا

راهنمای نگارش مقاله

 

قبل از ارسال مقاله به فصلنامه تحقیقات مرتع و بیابان ایران رعایت برخی نکاتمهم و ضروری می باشد.

برای دریافت جدیدترین شیوه نامه نگارش نشریه (راهنمای نگارش) اینجا کلیک کنید.

برای دریافت فرم تعهد نشریه اینجا کلیک کنید.

برای دریافت نمونه مقاله تنظیم شده با شیوه نامه نشریه اینجا کلیک کنید.

برای دریافت راهنمای استفاده از سبک قرار دادن شکلها و جداول مقاله   اینجا کلیک کنید.